Hopp til hovedinnhold

Sammendrag

Tilsynet med Bergen kommune, Botjenester for utviklingshemmede i Laksevåg 7. - 11. november er del av det landsomfattende tilsynet med kommunale helse- og omsorgstjenester i 2016.

Vi undersøkte om kommunen ved systematisk styring og ledelse har lagt til rette for og følger med på at personer med utviklingshemming, 18 år og eldre som bor i egen bolig, får forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

Ved tilsynet ble det ikke avdekket brudd på krav i lov og forskrift. Vår vurdering av styringssystemet går frem av rapportens kapittel 6.

Dato: 12.12.2016

Torill Vebenstad
revisjonsleder 

Anne Grete Robøle
revisor

 

1. Innledning

Fylkesmannen i Hordaland har fullmakt til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenester etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 2.

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Bergen kommune.

Tilsynet er en del av det landsomfattende tilsynet med helse- og omsorgstjenester i 2016.

Formålet med tilsynet er å vurdere om kommunene ved sin styring (internkontroll) sikrer at krav i lovgivningen blir etterlevd. Ved tilsynet undersøkte vi

 • hvilke tiltak kommunen har for å avdekke, rette opp og forebygge brudd på lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • om tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • om tiltakene er gode nok for å sikre at lovgivningen blir fulgt

Tilsynet ble utført som systemrevisjon. En systemrevisjon blir gjennomført ved å granske dokument, ved intervju og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler funn ved tilsynet og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av det arbeidet kommunen har gjort innenfor de områdene som tilsynet omfatter.

Avvik dreier seg om at krav som er gitt i eller i tråd med lov eller forskrift, ikke er oppfylte.

2. Beskrivelse av virksomheten

Kommunaldirektør for helse og omsorg styrer tjenestene i linje til direktør for etat for tjenester til utviklingshemmede. Botjenester for utviklingshemmede i Laksevåg består av 7 bofellesskap. Hvert bofellesskap har egen leder og fast personale som gir tjenester både til de som bor i egen bolig og til de som bor i bofellesskapet.

Kommunaldirektør sender årlig ut oppdragsnotat og det meldes kvartalsvis tilbake i linje på utvalgte tema/parameter.

I kompetanseplanen for Etat for tjenester til utviklingshemmede er det gjort en vurdering av nødvendig kompetanse. Dette følges opp i kompetanseplan for hver botjeneste og handlingsplaner for de ulike bofellesskapene.

Hver bruker har primærkontakt. Det gjennomføres årlige kvalitetssamtaler med bruker / verge / pårørende.

Sårbare områder og risiko for svikt identifiseres blant annet ved rapportering på styringsparameter, meldte avvik, tilbakemeldinger fra brukere/pårørende og regelmessige møter mellom ledere og med ansatte i hvert bofellesskap. Korrigerende tiltak iverksettes, for eksempel ved endring av rutiner og opplæring.

Etat for tjenester til utviklingshemmede har etablert egen faglinje som skal bidra til utvikling av fag og harmonisering av praksis. Hvert bofellesskap har en fagansvarlig miljøterapeut som har fagstøttefunksjon i bofellesskapet og deltar i arbeidet med faglig utvikling på tvers av tjenesten.

3. Gjennomføring

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter: Melding om tilsyn ble sendt 1. august 2016.

Formøte ble gjennomført 9. september 2016.

Svar på kartlegging om legemiddelhandtering ble mottatt 7. oktober 2016. Åpningsmøte ble holdt 7. november

Intervju: 15 personer ble intervjuet.

Samtaler med 9 brukere ble gjennomført 7. og 8. november.

Stikkprøver: Journaler og brukerpermer, turnusplaner, vaktplaner og beskjedbøker med mer, se kapittel 8.

Sluttmøte ble holdt 11. november.

Oversikt over deltakere ved tilsynet, dokument som vi fikk tilsendt på forhånd og dokument som ble gjennomgått under tilsynet, er gitt i kapittel 8.

4. Hva tilsynet omfattet

Vi har undersøkt om kommunen ved systematisk styring og ledelse har lagt til rette for, følger med på og om nødvendig gjennomfører endringer slik at personer med utviklingshemming får forsvarlige helse- og omsorgstjenester og at krav i lov og forskrift blir etterlevd.

Tilsynet omfattet:

 1. Gjennomføring av personlig assistanse, avgrenset til:
  - Tilsyn og hjelp til å ivareta egenomsorg
  - Hjelp til aktivisering
  - Opplæring i daglige gjøremål, personlig stell og egenomsorg
 2. Helsetjenester i hjemmet og tilgjengelighet til medisinsk undersøkelse og behandling, avgrenset til:
  - Legemiddelhåndtering, istandgjøring og utdeling
  - Oppfølging etter legebesøk og oppfølging for å vurdere nødvendig helsehjelp hos lege
  - Helsehjelp ved akutte tilstander
  - Kommunens medvirkning til at bruker kommer i kontakt med og blir fulgt til fastlege eller lege i spesialisthelsetjenesten
  - Hjelp ved legebesøk til å formidle opplysninger som legen trenger for å gi helsehjelp
  - Formidling av informasjon fra legebesøk tilbake til de som gir helsetjenester i hjemmet til brukeren.

I tilknytting til hvert tema undersøkte vi også hvordan kommunen har lagt til rette for og ivaretar brukerens rett til informasjon og medvirkning. Vi undersøkte og om kommunen etterspør politiattest ved tilbud om ansettelse.

Tilsynet omfattet ikke tjenester som blir gitt med bruk av tvang og makt, praktisk bistand hushold, brukerstyrt personlig assistanse, helsehjelp ved legevakt og tannhelsetjenester. Om fastlege og spesialisthelsetjenesten gir forsvarlig helsehjelp og om fastlegen gjennomfører regelmessig helsekontroll av brukerne, var heller ikke del av tilsynet.

5. Funn

Ved tilsynet ble det ikke avdekket brudd på krav i lov og forskrift.

6. Vurdering av styringssystemet

Etat for tjenester til utviklingshemmede har en tydelig ledelse som følger med på egen virksomhet og iverksetter forbyggende og korrigerende tiltak når dette er påkrevd. Tiltak for å harmonisere praksis og sikre nødvendig faglige kompetanse er en prioritert oppgave i tjenesten. Ledere og ansatte legger vekt på at brukerne skal få medvirke i utforming og innhold i gjøremål og aktiviteter.

7. Regelverk

 • Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten
 • Lov av 24. juni 2011 om kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.
 • Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • Forskrift av 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal
 • Forskrift av 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten
 • Forskrift av 27. juni 2003 nr.792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
 • Forskrift av 3. april 2008 nr. 320 om legemiddelhåndtering for virksomheter og personell som yter helsehjelp
 • Forskrift av 16. desember 2012 nr. 1256 om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

8. Dokumentunderlag

Opplysninger mottatt fra Bergen kommune:

Brev mottatt 3. oktober 2016 vedlagt

 • Organisasjonskart over Byrådsavdeling for helse og omsorg, datert 17. februar 2016, for Etat for utviklingshemmede og for Botjenester for utviklingshemmede i Laksevåg
 • Oversikt over tjenestesteder – Laksevåg botjenester
 • Stillingsbeskrivelser for assistenter, miljøarbeidere, miljøterapeuter, fagansvarlige miljøterapeuter (FAM), fagkonsulent i etat for tjenester til utviklingshemmede og avdelingsledere
 • Delegasjonsfullmakter, Botjenester for utviklingshemmede i Laksevåg
 • Lederavtale for resultatenhetsleder
 • Overordnet kompetanseplan for etat for tjenester til utviklingshemmede 2014-2015
 • Spisskompetanseoversikt Etat for tjenester til utviklingshemmede 2016
 • Lokal kompetanseplan med handlingsplan, Laksevåg botjeneste 2016-2017
 • Prosedyre for opplæring av vikarer og nyansatte i Botjenester i Laksevåg, med vedlegg: Sjekkliste for nyansatte og vikarer
 • Sjekkliste for opplæring ansvarsvakt, datert 20. september 2016
 • Avtale om samhandling/samhandlingsrutiner mellom forvaltningsenhetene og tjenester til utviklingshemmede
 • Prosedyre for Evaluering av omsorgsnivå – arbeidsprosesser i Etat for tjenester til utviklingshemmede, revidert 9. september 2016
 • Kartleggingsverktøy omsorgsnivå for utviklingshemmede, revidert 9. september 2016
 • Kartleggingsskjema/vernepleierplan – mal
 • Brukerveiledning i pasientjournalen i Profil, revidert 25. juni 2015
 • Journalansvarlig i hjemmetjenesten
 • Prosedyrer for avvikshåndtering i Etat for tjenester til utviklingshemmede med vedlegg, revidert 1. juni 2016
 • Retningslinjer for håndtering av avvik knyttet til brukere, revidert 11. desember 2015
 • Samlerapportering avvik knyttet til tjenestemottakere, Johan Berentsensvei, Lyderhornslien og Olsvik bofellesskap for perioden 1. juni – 31. august 2016
 • Turnuser, vedlagt oversikt over bemanning
 • Rutine om politiattest – søknad og oppbevaring, revidert 14. april 2016
 • Prosedyre for legemiddelhåndtering, revidert 18. mai 2016 – vedlegg: avtale om hjelp til legemiddelhåndtering
 • Prosedyre for multidose
 • Intern gjennomgang av legemiddelhåndtering Botjenester for utviklingshemmede i Laksevåg - egenkontroll - datert 27. september 2016, samt tiltaksrapport etter kontroller i 2016
 • Rapport farmasøytisk revisjon utført i 2013 og 2015
 • Diverse samarbeidsavtaler med spesialisthelsetjenesten og fastleger, inkludert felles rutiner
 • Kvalitetskrav for botjenesten til utviklingshemmede, vedlagt mal for kvalitetssamtale med bruker, årsplan og kompetansemelding
 • Brukermedvirkning i arbeid med tjenesteutvikling og orientering om brukerråd i tjenesten
 • Oversikt over strategiske mål for Etat for tjenester til utviklingshemmede vedr. selvbestemmelse, utvikling og mestring
 • Informasjon - Orientering om tjenester til utviklingshemmede i Laksevåg
 • Rutiner for kvalitetsarbeidet i Etat for tjenester til utviklingshemmede, revidert 1. september 2016
 • – vedlegg: Kvitterings-/rapporteringsskjema Lokale kvalitetsutvalg og Etatens kvalitetsutvalg og Årshjul kvalitetsarbeid i LKU og EKU
 • Oppdragsnotat til etat for tjenester til utviklingshemmede 2016 og etatens sjekkliste opp mot kapittel i oppdragsnotatet

Ikke offentlig, jf offl § 13 jf fvl § 13: Saksutredning og vedtak om tildeling av tjenester

Stikkprøver

 • 25 pasientjournaler fra 3 bofelleskap
 • 8 brukerpermer
 • Referat fra ansvarsgrupper, fagmøte og personalmøte
 • Vaktplan/Arbeidsliste
 • Kvitteringslister for istandgjort og utdelt medisin
 • Individuelle planer
 • Det vi så etter var blant annet oppdaterte dags- og ukeplaner, spor av brukermedvirkning og samarbeid med/oppfølging fra lege og spesialisthelsetjenesten.

Dokument som ble fremlagt

 • Brukerpermer for 8 personer med utviklingshemming

Korrespondanse mellom Bergen kommune og Fylkesmannen i Hordaland:

 

 • Melding om tilsyn, brev av 1. august 2016 fra Fylkesmannen i Hordaland
 • E-brev fra Bergen kommune 29. august 2016 om hvem som er kommunens kontaktperson og hvem som deltar på formøte
 • E-brev med vedlegg fra Fylkesmannen i Hordaland 12. september 2016, kartlegging av legemiddelhåndtering
 • Brev med vedlegg fra Bergen kommune mottatt 29. september og 3. oktober 2016, dokumentasjon som vi hadde bedt om
 • E-brev med vedlegg fra Bergen kommune 7. oktober 2016, svar på kartlegging av legemiddelhåndtering
 • E-brev med vedlegg fra Fylkesmannen i Hordaland 28. oktober 2016, oversending av program

Andre opplysninger

 • E-brev fra lokallagsleder i NFU om tjenestetilbudet i Bergen kommune.

9. Deltakere ved tilsynet

Tabellen under gir ei oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra Fylkesmannen deltok:
Ørjan Moldestad, seniorrådgiver
Arne Erstad, seniorrådgiver
Anne Grete Robøle, seksjonsleder
Torill Vebenstad, seniorrådgiver

 


Alle tilsynsrapportene fra det landsomfattende tilsynet

Tilsynsrapporter fra hvert enkelt tilsyn

Søk