Helsetilsynet

Fylkesmannen i Møre og Romsdal viser til brev herfra, datert 14. juni og 2. august 2013, og takker for retur av utfylt spørreskjema.

Tilsynet ble gjennomført ved at kommunen vurderte egne rutiner for legemiddelhåndtering i institusjon og hjemmetjeneste opp mot kravene i legemiddelhåndteringsforskriften av 1. mai 2008. Kommunen skulle lage en plan for retting dersom det viste seg at ikke alle kravene var oppfylte.

Eide kommune oversendte sine svar i brev mottatt 20. august 2013, hvor det går frem at Eide kommune ikke har avvik fra legemiddelhåndteringsforskriften.

Fylkesmannen kan heller ikke se at det er gitt opplysninger som skulle tilsi at virksomheten ikke blir drevet i tråd med regelverket. Tilsynet blir med dette avsluttet.

Fylkesmannen takker for samarbeidet i gjennomføringen av dette tilsynet.

Med hilsen

Christian Bjelke (e.f.)
Direktør/fylkeslege

Rolf Toven

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopi:
Statens helsetilsyn Postboks 8128 Dep 0032 OSLO