Sammendrag

Tema for tilsynet var de sosiale tjenestene opplysning, råd og veiledning, samt økonomisk stønad, til personer mellom 17 og 23 år. Fylkesmannen har undersøkt om kommunen gjennom sine styringsaktiviteter (internkontroll) sørger for at disse tjenestene er tilgjengelige, at tildelingen er forsvarlig og at oppfølgingen ivaretas på en forsvarlig måte, herunder at plikten til å legge til rette for brukermedvirkning er ivaretatt. De aktuelle tjenestene er hjemlet i lov om sosiale tjenester i i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) §§ 17, 18 og 19.

I tillegg ble et utvalg brukere invitert til å svare telefonisk på konkrete spørsmål knyttet til tilsynstema. Antall brukere som deltok var imidlertid så lavt at innholdet i samtalene ikke gir grunnlag for å trekke konklusjoner.

Tilsynet inngår i fylkesmannens planlagte tilsyn for inneværende år, og er en del av landsomfattende tilsyn initiert av Statens helsetilsyn for 2015/2016.

Gjennomgang av tilsendt dokumentasjon og opplysninger tilkommet under tilsynet, viser at sosiale tjenester som ytes til unge mellom 17 og 23 år i Inderøy kommune er i samsvar med myndighetskravene.

Det ble ikke avdekket avvik under tilsynet.

Det ble påpekt følgende merknader:

Vedtak er ikke alltid datert.

Søknader er ikke alltid datert, samt mangler i noen tilfeller underskrift.

Avslag på søknad om økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven § 19 er noe svakt fundert i forhold til en konkret og individuell vurdering.

En nærmere begrunnelse følger av pkt. 5 nedenfor.

Fylkesmannen forutsetter at Inderøy kommune jobber aktivt med å forbedre påpekte områder.

Dato: 12. august 2016

Mariann Markussen
Revisjonsleder

Erik Stene
Revisor

 

Anne Lise Mathisen
Revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Inderøy kommune i perioden 15. mars - 9. juni 2016. Revisjonen inngår i fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet og er en del av landsomfattende tilsyn initiert av Statens helsetilsyn for 2015/2016. Fylkesmannens tilsyn er hjemlet i sosialtjenesteloven § 9.

Formålet med tilsynet er å vurdere om Inderøy kommune ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Fylkesmannen skal undersøke om Inderøy kommune, gjennom sin styringsaktivitet, sikrer forsvarlige sosiale tjenester til unge mellom 17 og 23 år, altså om kommunen sikrer

 • at de sosiale tjenestene opplysning, råd og veiledning og økonomisk stønad er tilgjengelige for personer mellom 17 og 23 år, herunder om det finnes informasjon om tjenestene, og om det gis informasjon og veiledning til den enkelte, og at ungdommene ikke awises når de henvender seg,
 • at tildelingen av tjenestene er forsvarlig, herunder at krav til kartlegging, vurdering og beslutning, brukermedvirkning og individuell vurdering ivaretas, og
 • at oppfølgingen av personer mellom 17 og 23 år som mottar tjenestene er forsvarlig, herunder at plikten til å legge til rette for brukermedvirkning og for å samhandle og samarbeide med relevante tjenesteytere ivaretas

En systemrevisjon gjennomføres ved gransking av dokumenter, ved intervjuer og ved andre undersøkelser.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

Rapporten omhandler funn som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av kommunens samlede arbeid innenfor de områder tilsynet omfatter.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Inderøy kommune har i overkant av 6 700 innbyggere.

Samarbeidsavtale mellom Inderøy kommune og NAV Nord-Trøndelag trådte i kraft 1. januar. 2012. NAV Inderøy er en av 14 resultatenheter i Inderøy kommune. Leder av tjeneste­ området eller rådmannen er NAV-leders nærmeste overordnete.

NAV Inderøy består av til sammen 10 ansatte hvorav statlige stillingshjemler utgjør 5,77 (6 ansatte), mens kommunale stillingshjemler utgjør 3,23 (5 ansatte). Enheten er delt i Avdeling Mottak og Avdeling Oppfølging, inkludert SYFO. Antall ansatte i tjenesteområdet økonomisk sosialhjelp/råd og veiledning er 6 og består av både statlig og kommunalt ansatte.

Inderøy kommune har besluttet å ikke slå seg sammen med andre kommuner, men har likevel et interkommunalt samarbeid, spesielt i fagnettverket som består av Inderøy, Verran og Steinkjer.

I 2015 mottok til sammen 179 brukere sosialhjelp fra Inderøy kommune. Dette er en økning på 63 brukere fra 2012.

Økningen skyldes blant annet et høyere antall brukere som ikke fullfører videregående skole. Oppfølging av ungdommer i alderen 18-25 år har vært prioritert og i 2016 gjennomføres et eget prosjekt knyttet til denne målgruppen. Kommunen har et tett samarbeid med oppfølgingstjenesten, fylkeskommunen og opplæringskontoret.

På tilsynstidspunktet hadde NAV Inderøy 77 brukere i alderen 18-25 under oppfølging. Av disse hadde 21 standard/situasjonsbestemt innsatsbehov, 40 hadde spesielt tilpasset innsatsbehov, og 16 var sykmeldte.

Antall ungdommer i alderen 18-25 som mottok sosialhjelp i perioden 01.01 - 31.05.2016 var 32. Av disse mottok 13 sosialhjelp, hvorav 1 mottok passiv sosialhjelp.

Antall nye brukere var i 2016 21, av disse var 9 i alderen 18-25 år. 13 brukere er under oppfølging av oppfølgingstjenesten i samarbeid med NAV.

NAV Inderøy benytter Modia i oppfølgingsarbeidet. Vedtak om økonomisk sosialhjelp dokumenteres i fagsystemet Socio.

3. Gjennomføring

Tilsynet ble gjennomført med systemrevisjon som metode. En systemrevisjon skal undersøke kommunens evne til å levere forsvarlige tjenester over tid og om kommunen har et system som sikrer god praksis. Videre skal det undersøkes om kommunen har en ledelse som har oversikt over områder hvor det er fare for svikt. Systemrevisjonen skal også undersøke hvordan kommunen evaluerer sin praksis og retter opp feil. Kommunen har lovfestet plikt til å utføre slik internkontroll, jf. sosialtjenesteloven § 5.

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

 • Revisjonsvarsel ble sendt ut 15. mars 2016
 • Åpningsmøte ble avholdt 8. juni 2016
 • Intervjuer: Seks personer ble intervjuet
 • Verifikasjon: 15 brukermapper ble gjennomgått. Fylkesmannen hadde dessuten tilgang til arkivsystemet Gosys og fagsystemene Arena og Media
 • Sluttmøte ble avholdt 9. juni 2016

I tillegg ble et utvalg brukere invitert til å svare telefonisk på konkrete spørsmål knyttet til tilsynstema. Antall brukere som deltok var imidlertid så lavt at innholdet i samtalene ikke gir grunnlag for å trekke konklusjoner.

Oversikt over dokumenter kommunen har oversendt iforbindelse med tilsynet, samt dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket, er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

4. Hva tilsynet omfattet

Tema for tilsynet var tjenestene opplysning, råd og veiledning og økonomisk stønad til unge mellom 17 og 23 år. Fylkesmannen kontrollerte om Inderøy kommune systematisk sørger for at nevnte sosiale tjenester er tilgjengelige for unge mellom 17 og 23 år, at tildeling av tjenestene er i tråd med loven, og at oppfølgingen av de unge som mottar tjenestene er forsvarlig.

Bakgrunn

I 2013 var det registrert ca 120 000 mottakere av økonomisk stønad i Norge 1. Av disse var 4 prosent (4 800) under 20 år, og 1 av 3 (40 000) var i alderen 20-29 år. Itillegg kommer unge som mottar andre sosiale tjenester enn økonomisk stønad. Det finnes ikke god statistikk på dette. Ofte er det slik at andre sosiale tjenester ytes parallelt med tjenesten økonomisk stønad.

En rekke studier, statistikk og satsinger 2 3 viser at unge med behov for sosiale tjenester har ulike og ofte sammensatte problemer. Det kan blant annet handle om problemer med å fullføre videregående skole, problemer med å skaffe jobb, lærlingplass og inntekt.

En studie fra 2014 4 viser at det også er mange unge i alderen 18-30 år som verken studerer, får hjelp fra NAV eller som har registrert inntekt. Forskerne vet lite om denne gruppen, men antar at det blant annet kan være unge som sliter med fysiske eller psykiske utfordringer. De blir forsørget av foreldre, kjærester, jobber svart eller bedriver kriminalitet. Studien kan tyde på at mange unge voksne med behov for og rett til sosiale tjenester ikke tar kontakt med NAV. Det kan være flere årsaker til dette. Mangel på kunnskap og informasjon om rettigheter og plikter etter sosialtjenesteloven kan være en årsak.

Fylkesmannen skal undersøke om kommunen sikrer forsvarlige sosiale tjenester til unge i en kritisk overgangsfase i livet fra barn til voksen. Det er besluttet at tilsynet skal omfatte unge mellom 17 og 23 år fordi det er viktig å fange opp unge som har utfordringer så tidlig som mulig. Tidlig innsats er viktig for å bidra til positiv utvikling med mål om sosial og økonomisk trygghet og aktiv deltakelse i samfunnet. Den nedre alderen 17 år er valgt for å undersøke om kommunene sikrer at også 17- åringers rettigheter etter lov om sosiale tjenester ivaretas.

5. Funn

Fylkesmannen har undersøkt om Inderøy kommune v/NAV Inderøy sikrer forsvarlig tilgjengelighet, tildeling og oppfølging av tjenestene opplysning, råd og veiledning og økonomisk stønad til personer mellom 17 og 23 år. Tjenestene er hjemlet i sosialtjeneste­ loven §§ 17, 18 og 19.

Fylkesmannen har vurdert om kommunens kartlegging, vurdering og beslutning om tiltak er forsvarlig, herunder om det er gjort en individuell vurdering ut fra brukers behov og hvor den enkelte brukers ønsker og interesser er ivaretatt. Videre har fylkesmannen vurdert om kommunen legger til rette for samhandling og samarbeid med andre tjenesteytere, både på system- og individnivå.

Funn fra tilsynet:

Informasjon om sosiale tjenester er enkelt tilgjengelig på kommunens hjemmeside med link til nav.no.

Kommunen fatter vedtak om opplysning, råd og veiledning etter sosialtjenesteloven § 17. Fylkesmannen fikk fremlagt flere eksempler på vedtak som omhandler opplysning, råd og veiledning iforhold til økonomi.

Det bekreftes at det er få klagesaker på tilsett område, noe som stemmer godt overens med at det fattes få avslag. De klagesakene som forekommer drøftes gjerne i fagnettverket med Verran og Steinkjer kommune. Det benyttes i liten grad vilkår for innvilgelse av økonomisk stønad.

Arkiv-/fagsystemene Gosys, Arena og Media dokumenterer god oppfølging av bruker­ gruppen, samt utstrakt og godt samarbeid mellom NAV-kontoret og ulike aktører i kommunen. NAV Inderøy har utarbeidet en egen rutine for oppfølging av ungdom i aldersgruppen 18-25 år. Formålet med rutinen er å fange opp de aktuelle ungdommene som har behov for bistand og sikre at disse får nødvendig oppfølging. Det avholdes generelt fagmøter hver tirsdag, ungdom som brukergruppe prioriteres i faste ungdomsmøter annenhver tirsdag. I ungdomsmøtene gjennomgår lister over

 • Ungdommer registrert i Arena på ulike innsatsbehov
 • Ungdommer i Socio (mottakere av økonomisk sosialhjelp)
 • Ungdommer som følges opp av OT og som har rettigheter i forhold til videregående skolegang

Kommunens internkontrollsystem er under utvikling, men er ikke systematisk tatt i bruk. Fylkesmannen merker seg at følgende prosedyrer var utarbeidet og godkjent i forkant av tilsynsbesøket:

 • Behandling av søknader om økonomisk sosialhjelp
 • Behandling av økonomisk sosialhjelp i en nødsituasjon
 • Behandling av klage på vedtak
 • Håndtering av bankaxept-kort
 • Vedtak for kontantutbetaling/bankaxept
 • Behandling av søknad etter sosialtjenesteloven § 17
 • Avviksskjema - sosiale tjenester

Fylkesmannen har ingen kommentarer til innholdet i prosedyrene.

Funn under tilsynet viser at kommunen har kvalifisert personell og forutsetninger for å gi forsvarlige sosiale tjenester til unge mellom 17 og 23 år. Fylkesmannen oppfatter at tjenestetilbudet økes raskt dersom brukers situasjon tilsier det.

Det ble ikke avdekket avvik under tilsynet.

Det ble påpekt 3 merknader kommentarer:

Gjennomgang av saksmapper viser at vedtak om økonomisk hjelp er korte og forståelige.

Noen vedtak mangler imidlertid dato for fattet vedtak. Også noen søknader mangler dato, samt underskrift. Dette er ikke i henhold til kommunens fremlagte interne prosedyrer.

Fylkesmannen fant svært få avslag på søknad om økonomisk hjelp. I de tilfelle avslag gis, oppfatter fylkesmannen at det kun refereres til sosialtjenesteloven § 19 uten at det foretas en konkret og individuell vurdering.

6. Regelverk, m.m.

 • Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven)
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
 • Forskrift om internkontroll i arbeids- og velferdsforvaltningen (internkontrollforskriften)
 • Forskrift om rammer for delegering mellom stat og kommune om oppgaveutførelsen i de felles lokale kontorene i arbeids- og velferdsforvaltningen
 • Rundskriv Hovednr. 35 - Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltni ngen

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 

 1. Organisasjonskart Nav Inderøy, fordelt på statlige og kommunale stillinger
 2. Intern organisering Nav Inderøy - fordeling av arbeidsområder/oppgaver
 3. Organisasjonskart Inderøy kommune
 4. Samarbeidsavtale mellom kommunen og NAV Nord-Trøndelag
 5. Oversikt over ansatte på tjenesteområdet økonomisk sosialhjelp/råd og veiledning.  (Kommunale/statlige)
 6. Delegasjonsreglement for Inderøy kommune.
 7. Opplæringsplan - sosialt team Nav Inderøy
 8. Handlingsplan- HMS. Nav Inn-Trøndelag
 9. Årsrapport Nav Inderøy 2015
 10. Virksomhetsplan Nav Inderøy 2016
 11. Retningslinjer for behandling av enkeltsaker - kapittel 4 i lov om sosiale tjenester. (Inkludert satser for økonomisk stønad)
 12. Prosedyre for behandling av søknader om økonomisk sosialhjelp etter lov om sosiale tjenester i Nav
 13. Prosedyre for behandling av økonomisk sosialhjelp i en nødsituasjon
 14. Prosedyre for behandling av klage på vedtak fattet etter lov om sosiale tjenester i Nav
 15. Prosedyre for håndtering av bankaxept-kort
 16. Prosedyre - vedtak for kontantutbetaling/Bank-axept
 17. Prosedyre for behandling av søknader etter § 17 i lov om sosiale tjenester
 18. Avviksskjema - lov om sosiale tjenester i Nav.
 19. Kartleggingsskjema
 20. Samtykkeskjema
 21. Brukeroversikt

Dokumentasjon som ble fremlagt under tilsynsbesøket:

 1. Vedtak om økonomisk råd og veiledning i henhold til sosialtjenesteloven § 17
 2. Oversikt over antall brukere i målgruppen
 3. Rutine for oppfølging av ungdom mellom 18 og 25 år

Verifikasjon under tilsynsbesøket:

 • Utvalgte brukerløp ble gjennomgått i arkiv-/fagsystem
 • Gjennomgang av 15 saksmapper for aktuelle brukere

Korrespondanse mellom virksomheten og fylkesmannen:

 1. Brev fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag med varsel om tilsyn, datert 15. mars 2016
 2. Dokumentasjon fra NAV Inderøy, inkludert brukeroversikt, levert uke 18 2016
 3. E-post fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag med program for tilsynsdagene, datert 27. mai 2016

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakere i åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag deltok:
Revisjonsleder: Seniorrådgiver Mariann Markussen
Revisor: Velferdsdirektør Erik Stene
Revisor: Rådgiver Anne Lise Mathisen

1 SSB

2 SINTEF- Utfordringer med ungdomssatsingen i Sør-Trøndelag 28.07.2014

3 Statistisk entralbyrå, juni 2013: Ungdoms levekår (16-30 år

4 FAFO-rapport: Unge mottakere av helserelaterte ytelser

 


Alle tilsynsrapportene fra det landsomfattende tilsynet

Tilsynsrapporter fra hvert enkelt tilsyn

Søk