Hopp til hovedinnhold

Statsforvalteren i Oslo og Viken gjennomførte den 29.08.2022 tilsyn med Stendi, avdeling Ørneveien omsorgssenter. Tilsynet var meldt. Dette er tilsyn nr. 1 i 2022.

Varsel om tilsynet ble sendt 17.08.2022.

Statsforvalteren konkluderer med at omsorgssenteret ivaretar barnas rett til medvirkning. Det utarbeides planer for barnas opphold, men Statsforvalteren ber Stendi om å iverksette nødvendige tiltak for å påse at handlingsplanene er individuelt tilpasset og relevante for den perioden den gjelder.

Det ble ikke avdekket lovbrudd. Tilsynet er derfor avsluttet.

Statsforvalteren skal føre tilsyn med omsorgssentre for mindreårige asylsøkere etter kapittel 5A jf. lov om barneverntjenester (bvl.) §§ 2-3 b tredje ledd, 5-7 og 5A-7. I § 5A-7 fremkommer det at lovens

  • § 5-7, 5-8 og 5-10 med tilhørende forskrifter gjelder tilsvarende for omsorgssentre som for barneverninstitusjoner.

Tilsynets innhold og hvordan det skal gjennomføres er nærmere regulert i forskrift om tilsyn med barneverninstitusjoner §§ 7 og 8. Statsforvalteren skal ta kontakt med det enkelte barn for å høre barnets syn på oppholdet.

1.   Tilsynets tema og omfang

Tema for tilsynet har vært:

  • Barnas handlingsplaner
  • Barnas syn på oppholdet
  • Medvirkning

Under tilsynet har vi undersøkt følgende problemstillinger:

  • om det utarbeides relevante planer for beboernes opphold, og om disse blir fulgt
  • om omsorgssenteret sørger for at beboernes medvirkning blir ivaretatt

Tilsynet gjennomføres med avgrensede temaer. Statsforvalterens vurderinger og konklusjoner inneholder dermed ingen generell kvalitetsvurdering av omsorgssenterets øvrige praksis.

2.   Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet

Tilsyn er kontroll av om en virksomhet driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Vi gir derfor her en oversikt over hvilke krav som gjelder for temaene i tilsynet. Lovens §§ 5-7, 5-8, 5-9 og 5-10 med tilhørende forskrifter gjelder tilsvarende for omsorgssentre som for institusjoner.

Forsvarlighet

Tjenester og tiltak etter barnevernloven skal være forsvarlige, jf. bvl § 1-4. Kravet innebærer at tjenesten må holde tilfredsstillende faglig kvalitet, ytes til rett tid og gis i et tilstrekkelig omfang. Forsvarlighetskravet tar utgangspunkt i anerkjent faglig praksis i barnevernet, fagkunnskap fra utdannings- og forskningsinstitusjoner, faglige retningslinjer og generelle samfunnsetiske normer. Det er dynamisk og utvikles over tid.

Hvilke rettigheter som gjelder under opphold i barneverninstitusjon fremgår av bvl. § 5-9. Utfyllende bestemmelser om rettighetene finnes i rettighetsforskriften, som skal sikre at institusjonen gir barna forsvarlig omsorg og behandling. Det innebærer blant annet å gi vern og beskyttelse, tydelige rammer for å sikre trygghet og god utvikling, oppfølging av skole- og opplæringstilbud og fritidsaktiviteter, stabil og god voksenkontakt, opplevelse av mestring og bli sett og hørt, samt å lære beboerne respekt og toleranse. Hva som er forsvarlig omsorg, vil blant annet avhenge av barnas alder og modenhet og formålet med plasseringen.

Oppfølgingsvedtak

I henhold til barnevernloven § 5A-4 skal omsorgssenteret i samarbeid med barnet utrede barnets situasjon og behov, og utarbeide et forslag til oppfølging av barnet mens det oppholder seg på omsorgssenteret. Forslaget skal oversendes Barne-, ungdoms- og familieetaten innen tre uker etter barnets ankomst til senteret. Barne-, ungdoms- og familieetaten skal innen seks uker etter

barnets ankomst til senteret treffe vedtak om oppfølging av barnet mens det oppholder seg på senteret. Oppfølgingsvedtaket skal ligge til grunn for den videre oppfølgingen av barnet på omsorgssenteret.

Karlegging av barnet som grunnlag for en etterfølgende bosetting

I henhold til barnevernloven § 5A-6 skal omsorgssenteret i løpet av barnets opphold på senteret foreta en karlegging av barnets situasjon og behov for en etterfølgende bosetting i en kommune. Karleggingen skal utarbeides i samarbeid med barnet. Oversendelsen av kartleggingen til aktuelle myndigheter forutsetter skriftlig samtykke.

Målsetting og plan

Institusjonen skal følge opp de tiltaks- og omsorgsplaner som gjelder for barna, jf. barnevernloven

  • § 4-5, 4-15 og 4-28, og sørge for at det settes konkrete mål og iverksettes hensiktsmessige tiltak for barna for å gi god omsorg og behandling. Institusjonen må sørge for at planene som gjelder for barna blir revidert ut fra barnas behov. Det vises i den forbindelse til barnevernloven §§ 1-4 og 1-5.

Barnets beste

Prinsippet om barnets beste fremgår av Barnekonvensjonen artikkel 3 og Grunnloven § 104. Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger og avgjørelser som berører barn. I barnevernloven er prinsippet nedfelt i § 4-1, som sier at det skal legges avgjørende vekt på å finne tiltak som er til beste for barnet. I rettighetsforskriften § 1 er det også slått fast at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører beboeren. Begrepet barnets beste er ikke en presis størrelse som kan defineres en gang for alle. Derimot er det dynamisk og gir rom for skjønn når det skal brukes konkret i det enkelte barns situasjon. Hva som er til barnets beste, er den avsluttende skjønnsmessige vurderingen som må gjøres når det er slått fast at lovens øvrige vilkår er oppfylt (Ofstad og Skar (2015) s. 65–66). Barnekomiteen nevner både barnets synspunkter; barnets identitet; bevaring av familiemiljøet og opprettholdelse av relasjoner; omsorg, beskyttelse og sikkerhet for barnet; sårbarhetssituasjonen; barnets rett til helse; samt barnets rett til utdanning som forhold som kan være relevante for en nyansert vurdering av barnets beste.

Barnets medvirkning

Barnets rett til medvirkning er hjemlet i barnevernloven § 1-6 og forskrift om medvirkning og tillitsperson. Med medvirkning forstås at barnet skal få tilstrekkelig og tilpasset informasjon og gis mulighet til fritt å gi uttrykk for sine synspunkter. Videre at barnet skal bli lyttet til og barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet.

For barn som bor på institusjon er retten til medvirkning og selvbestemmelse også tydeliggjort i barnevernloven § 5-9 og rettighetsforskriften § 7. Den enkelte beboer skal selv kunne bestemme i personlige spørsmål så langt dette lar seg forene med formålet med plasseringen og institusjonens ansvar for å gi forsvarlig omsorg for den enkelte, herunder er forenlig med beboerens alder og modenhet.

Institusjonen plikter å sørge for at beboeren får ivaretatt retten til å bli hørt og retten til medbestemmelse, herunder får delta ved utformingen av institusjonens daglige liv og ved avgjørelsen av andre forhold som berører beboeren jf. rettighetsforskriften § 7 andre ledd bokstav b.

Systematisk styring

Krav til styring fremgår av forskrift om internkontroll i institusjoner §§ 12 og 13. Internkontrollen skal sikre at institusjonen utfører sine oppgaver i tråd med krav i lov og forskrift.

Hvilke styringstiltak som institusjonen skal ha er beskrevet i § 12 a til h. Kravene til internkontroll innebærer at ledelsen må følge med på om internkontrollen virker som forutsatt, og følger opp og evaluerer ved behov. Internkontrollen må kunne dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av institusjonens størrelse, aktiviteter og risikoforhold. Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig jf. forskriften § 13.

3.   Beskrivelse av fakta

Omsorgssenterets navn og besøksadresse

Stendi, avdeling Ørneveien Ørneveien 13

1640 Råde

Telefon til avdelingsleder Pouria Akbari

919 03 416

Avdeling Ørneveien omsorgssenter er et privat (kommersielt) tiltak for enslige mindreårige asylsøkere, som eies av Stendi.

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) region øst har godkjent omsorgssenteret. Godkjenningen gjelder for inntil seks barn med mulighet for utvidelse til åtte plasser ved søskenplassering, etter barnevernloven § 5A for målgruppen enslige mindreårige asylsøkere under 15 år.

Beboerne

Da tilsynet ble gjennomført bodde det fem barn på omsorgssenteret.

 

Beboer 1

Beboer 2

Beboer 3

Beboer 4

Beboer 5

Kjønn

Gutt

Gutt

Gutt

Gutt

Gutt

Registrert alder

15 år

15 år

14 år

14 år

14 år

Opprinnelsesland

Syria

Afghanistan

Afghanistan

Ukraina

Afghanistan

Språk

Arabisk

Pashto

Dari

Ukrainsk

Pashto

Samtaler med barn

Alle barna fikk tilbud om samtale. Statsforvalteren snakket med alle, og samtalene ble gjennomført med tolk. Samtalereferat er arkivert internt hos Statsforvalteren.

For ett av barna var det utfordrende å få tak i tolk som snakket språket hans, og denne samtalen ble derfor tolket av en ansatt. Dette etter avtale med barnet.

Alle barna ga uttrykk for at de hadde det bra på omsorgssenteret. De voksne var snille og omsorgsfulle, og det var ingen konflikter mellom barna. Ingen av barna hadde noe å klage på. Alle ga uttrykk for at de fikk være med på å bestemme på omsorgssenteret, og at deres mening ble lyttet til. Barna hadde tilgang på tolk ved behov.

Tre av barna sa at de var involvert i planarbeidet. Et av barna uttrykte at han ikke hadde en plan, og et annet barn var nylig ankommet og kjente ikke til om han hadde en plan.

Et av barna tok opp at han opplevde at to av de voksne ofte var uenig med han, dette gjaldt for eksempel ved kleskjøp. Et annet barn uttrykte frustrasjon over at det var så kostbart med familiegjenforening, men visste at omsorgssenteret ikke kunne hjelpe han med dette. Et av barna hadde merket seg at de voksne ikke alltid noterte ned hans tilbakemeldinger ved gjennomgang av handlingsplanen og i samtaler. Han fikk være med på å bestemme, men syntes at de andre barna oftere fikk gjennomslag for sine forslag.

Etter avtale med barna ble dette videreformidlet til avdelingsleder og miljøterapeuten, som skulle følge opp det som kom frem.

Kartlegging og oppfølgingsvedtak

Alle barna har bodd på omsorgssenteret i over tre uker. Fire kartleggingsrapporer var innsendt innen fristen på tre uker, og en var sendt inn seks dager over fristen.

Fire barn har bodd på omsorgssenteret i over seks uker, og alle disse har fått oppfølgingsvedtak fra statlig regional myndighet.

Samtale med personalet

Vi snakket med avdelingsleder og en miljøterapeut. Omsorgssenteret benytter Standardisert forløp EMA, utarbeidet av Bufetat. Medvirkning er en viktig del av hverdagen på omsorgssenteret, og ivaretas blant annet gjennom husmøter hver mandag og torsdag hvor barna kan komme med ønsker for kommende vakt. Barnas innspill dokumenteres i en egen bok, samt i CosDoc. Det lages en plan for hvordan dette skal følges opp.

Det legges også til rette for medvirkning gjennom ukentlige samtaler, og at barna kan bestemme selv i den grad dette vurderes hensiktsmessig. Barnas ønsker balanseres opp mot hva som vurderes å være barnas behov og til deres beste. Alle barna har en primærkontakt som har et spesielt ansvar for den enkelte, i tillegg til at omsorgssenteret har en tiltaksansvarlig som er felles for alle.

Miljøterapeuten opplevde at barna har lav terskel for å si fra til de voksne dersom de opplever urettferdighet eller andre forhold de reagerer på. Omsorgssenteret legger til rette for bruk av tolk dersom barna ønsker det.

Statsforvalteren fikk fremlagt barnas planer under tilsynet, og fikk tilsendt disse i etterkant. Vi har gjennomgått samtlige handlingsplaner.

Personalet opplyste at handlingsplanene tar utgangspunkt i oppfølgingsvedtaket fra Bufetat, kartleggingssamtaler og omsorgssamtaler. Den første tiden evalueres planene månedlig, deretter hver tredje måned. Planen gjennomgås med barna, og deres innspill dokumenteres.

Handlingsplanen utarbeides av fagansvarlig, som også er tiltaksansvarlig, i samarbeid med primærkontakten. Det er i hovedsak primærkontakten som evaluerer handlingsplanen, og fagansvarlig bistår ved behov.

Alle barna har en handlingsplan. Under gjennomgangen fant vi at de fleste mål og tiltak gikk igjen i alle planer og at ordlyden var tilnærmet lik. Flere av tiltakene omhandlet kartlegging eller ga beskrivelser av status på området. Dette gjaldt også for barna som har bodd på omsorgssenteret i lang tid. Barnas særskilte behov framkom i liten grad.

I tillegg til handlingsplanene har barna en egen ukeplan. Det utarbeides risikovurderinger for alle, og triggerkartlegginger ved behov.

4.   Vurdering av fakta opp mot aktuelt lovgrunnlag

Mål og plan for oppholdet

Omsorgssenteret skal gi barnet god omsorg og trygghet, og bidra til at det får den individuelle oppfølgingen og omsorgen det har behov for. Dette forutsetter at det jobbes systematisk og målrettet med det enkelte barn, og at det lages planer for oppholdet som sikrer dette.

Omsorgssenteret må derfor sørge for at det settes konkrete mål og iverksettes hensiktsmessige tiltak for å gi god og forsvarlig omsorg.

Omsorgssenteret redegjorde grundig for hvert barns behov, og Statsforvalteren ble under tilsynet ikke bekymret for at arbeidet med det enkelte barn preges av tilfeldigheter. Vi vurderer imidlertid at handlingsplanene har forbedringspotensial. To av barna ble under tilsynet beskrevet å ha særlige uttrykk og behov, som vi ikke fant spor av i handlingsplanene. Alle barnas handlingsplaner var tilnærmet like, og planen til sist ankommet barn skilte seg ikke nevneverdig fra planer til barn som har bodd der ett år. «Kartlegging» var et tiltak som gikk igjen på flere målområder, for eksempel fritid og interesser. For ett av barna som har bodd på omsorgssenteret i ett år skal kommende periode brukes til å kartlegge hvilke fotballag som finnes i nærområdet. Statsforvalteren stiller spørsmål ved om dette er et tiltak som automatisk har blitt videreført, eller om dette er et aktuelt behov.

Dersom handlingsplanen skal være et reelt verktøy i arbeidet med barna, må mål og tiltak som ikke lenger er aktuelle etter vår vurdering tas ut av planen, eller at det kommer frem at mål er oppnådd.

Under vår gjennomgang av handlingsplanene kunne vi ikke kjenne igjen det enkelte barn, ut fra beskrivelsene vi fikk under tilsynet. Under målområde «Identitet, kultur og religion» fremkommer det i samtlige planer at barnet skal få ivaretatt sin kulturelle bakgrunn, religiøse praksis og språk under oppholdet. Hvilken kulturell bakgrunn og om barnet faktisk er religiøs, framkom ikke.

De fleste mål og tiltak fremsto generelle, og det fremkom ikke hvordan omsorgssenteret jobber med det enkelte barn. Statsforvalteren ber Stendi om å iverksette nødvendige tiltak for å påse at handlingsplanene er individuelt tilpasset og relevante for den perioden den gjelder. Dette vil bli fulgt opp i vårt videre tilsynsarbeid.

Medvirkning

Omsorgssenteret skal sørge for at barna som bor der får ivaretatt retten til å bli hørt og retten til medbestemmelse, herunder delta ved utformingen av omsorgssenteret daglige liv og ved avgjørelser av andre forhold som berører dem. For at barnet skal gjøre seg opp en mening og ha mulighet til reell medvirkning, er det avgjørende at informasjonen tilpasses barnets alder og modenhet. Omsorgssenteret skal strekke seg langt for å gi barnet mulighet til å si sin mening og medvirke, så langt dette lar seg forene med omsorgssenterets ansvar for å gi forsvarlig omsorg.

Personalet redegjorde for en praksis hvor det tilrettelegges for at barnas medvirkning blir forsøkt ivaretatt til enhver tid, blant annet gjennom husmøter, ukentlige omsorgssamtaler og i planarbeidet. Medvirkning var lite sporbart i planene, men informasjonen vi fikk både fra barna og de ansatte tilsier at omsorgssenteret har rutiner og praksis for å gjennomgå planen med barna. Det kom fram under tilsynet at omsorgssenteret er bevisste på balansen mellom retten til medvirkning, deres plikt til å sørge for trygghet og trivsel for alle, samt barnets beste.

5.   Statsforvalterens konklusjon

Statsforvalteren konkluderer med at omsorgssenteret ivaretar barnas rett til medvirkning. Det utarbeides planer for barnas opphold, men Statsforvalteren ber Stendi om å iverksette nødvendige tiltak for å påse at handlingsplanene er individuelt tilpasset og relevante for den perioden den gjelder.

Det ble ikke avdekket lovbrudd. Tilsynet er derfor avsluttet.

Så langt taushetsplikten ikke er til hinder for det, ber vi om at barna på omsorgssenteret får tilpasset informasjon om innholdet i rapporten. Vi ber også om at rapporten blir gjort tilgjengelig for alle ansatte.

Med hilsen

Anders Brandt
fagleder
Sosial- og barnevernsavdelingen

Kristin Andersen
seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg: Gjennomføring av tilsynet

Varsel om tilsynet ble sendt 17.08.2022.

Som en del av tilsynet har vi gjennomgått og vurdert følgende dokumenter:

  • Oppfølgingsvedtak fra Bufetat
  • Handlingsplaner og risikovurderinger for barna
  • Rapport fra forrige tilsyn

Under tilsynet hadde vi, foruten samtale med barna, samtale med:

Ikke publisert her