Hopp til hovedinnhold

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Å undersøke om kommunen gjennom systematisk styring og ledelse sikrer at beboere i sykehjem får forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Herunder:
  - Grunnleggende behov.
  - Medisinsk oppfølging, inkl. tannhelse.
  - Brukermedvirkning.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har i perioden høsten 2015 til høsten 2017 et prosjekt med «styrket involvering av pasienter, beboere og pårørende i tilsyn». I forberedelse og gjennomføring av dette tilsynet har det derfor deltatt «erfaringsmedarbeidere».

Tilsynet i Trondheim kommune har funnet sted ved langtidsavdelinger ved Valentinlyst Helse- og Velferdssenter og Søbstad helsehus. Valentinlyst Helse- og velferdssenter ble tatt i bruk i 2005 og er fysisk godt tilpasset dagens standard, mens Søbstad helsehus som ble tatt i bruk i 1980 ikke er tilpasset dagens standart. Dette gir utfordringer i forhold til å sikre beboerne ved Søbstad helsehus sin integritet.

Trondheim kommune sikrer ikke at beboere på langtidsplass får tilbud om tiltak for å bevare og/eller gjenvinne fysisk funksjon. Tilsynet viser at enhetene i liten grad hadde oppmerksomhet på temaet. Fysioterapitjenesten er organisert i egen enhet og beboere på sykehjemmet må henvises for å få fysioterapi­tjenester. Dette tilsynet har vist at fysioterapi­tjenester ikke i nødvendig grad er et integrert tilbud til beboerne ved langtidsavdeling, samt at enhetene gir uttrykk for at det er lang ventetid/liten tilgang på tjenesten.

Det var lite tid til, og fokus på, at beboerne selv får utføre de funksjoner de fremdeles kan mestre. Ved begge enhetene ble det fra beboere og helsepersonell påpekt at det var knapp tid til samtaler med beboere og daglig nærvær.

Under tilsynet ble det påpekt to avvik og gitt tre merknader.

Valentinlyst helse- og velferdssenter

Avvik

Trondheim kommune sikrer ikke at beboerne ved Valentinlyst helse- og velferdssenter tilbys nødvendige tiltak for å gjenvinne og vedlikeholde fysisk funksjon.

Merknad 1:

Trondheim kommune v/Valentinlyst helse- og velferdssenter har et forbedringspotensial knyttet til dokumentasjon.

Merknad 2:

Trondheim kommune v/ Valentinlyst helse- og velferdssenter har et forbedringspotensial knyttet til å gi den enkelte beboer oppmerksomhet og følelse av trygghet.

Søbstad helsehus

Avvik

Trondheim kommune har ikke sikret at Søbstad helsehus har rutiner som ivaretar:

 • at beboernes integritet ikke blir krenket
 • nødvendig rehabilitering for vedlikehold og bedring av fysisk funksjonsnivå
 • nødvendig munnhygiene
 • den enkelte beboers psykiske, åndelige og kulturelle behov

Merknad

Trondheim kommune v/Søbstad helsehus har et forbedringspotensial for i større grad å involvere pårørende.

Dato: 10. januar 2017

Ingrid Karin Hegvold
revisjonsleder

Frode Engtrø
revisor

 

Siri Ramberg Stav
revisor

 

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Trondheim kommune i perioden 30. mai 2016 – 10. januar 2017. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Trondheim kommune har ca. 190 000 innbyggere. Kommunen er nå organisert i en to-nivåmodell med rådmann m/6 kommunaldirektører og enhetsledere for de ulike virksomhetene.

Helse- og Omsorgstjenesten i Trondheim kommune er organisert i:

6 enheter for oppfølging- og forvaltning

13 enheter for hjemmetjenester

23 helse- og velferdssenter

4 helsehus

Fysio- og ergoterapitjenesten er organisert i egne enheter.

KOSTRA viser at Trondheim kommune har en dekning på 0,48 legetimer pr. beboer pr uke og for fysioterapeut 0,31timer. Kostragruppen har henholdsvis 0,58 og 0,43 t/uke.

Tilsynet har funnet sted ved Valentinlyst helse- og velferdssenter (Valentinlyst HVS) og Søbstad helsehus.

Valentinlyst helse - og velferdssenter

Valentinlyst HVS ble åpnet i 2005 og består av sykehjem, omsorgsboliger, aktivitetstilbud for seniorer, dagtilbud i hjemmet og bydelskafe. Valentinlyst HVS ledes av en enhetsleder og har fagledere på hver av avdelingene.

Sykehjemmet består av 60 plasser, fordelt på tre avdelinger. Hver avdeling er delt opp i mindre grupper på 6 beboere. Alle har enerom og deler kjøkken og stue.

10 plasser er avsatt for behandlingstilbud til demente med en utfordrende atferd og som ikke kan være på en ordinær sykehjemsavdeling.

Søbstad helsehus

Søbstad sykehjem ble åpnet i 1980 og fikk status som helsehus i 2008. Helsehuset er et av Trondheim kommunes fire helsehus. Enhetene har fire avdelinger og har 102 sengeplasser. Søbstad helsehus ledes av en enhetsleder og har pr. dato tre fagledere (en fagleder har ansvar for to avdelinger).

Søbstad helsehus tilbyr alle typer korttidsopphold, som plasser for avlastning/ved­likeholds­trening, plasser for medisinsk utredning/behandling, rehabiliterings­plasser og etterbehandlingsplasser. Helsehuset har en langtidsavdeling med 24 plasser.

Både Valentinlyst HVS og Søbstad helsehus, 5. etg., arbeidet for å bli sertifisert som Livsgledesykehjem.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

 Aktivitet

 Valentinlyst HVS 

 Søbstad helsehus 

 Revisjonsvarsel 

 30. mai 2016

 30. mai 2016

 Formøte

 31. august

 31. august

 Åpningsmøte

 23. november

 30. november

 Intervjuer

 13 personer

 11 personer

 Befaring

 Avdeling A 2

 5. etasje

 Sluttmøte

 2. desember 2016

 2. desember 2016

I tillegg ble gjennomført intervju med kommuneoverlege og kommunaldirektør den 2. desember 2016.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet, samt dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

4. Hva tilsynet omfattet

Å undersøke om kommunen gjennom systematisk styring og ledelse sikrer at beboere i sykehjem får forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Herunder:

Grunnleggende behov.

Medisinsk oppfølging, inkl. tannhelse.

Brukermedvirkning.

5. Funn

Valentinlyst helse- og velferdssenter

Avvik 1:

Trondheim kommune sikrer ikke at beboerne ved Valentinlyst helse- og velferdssenter tilbys nødvendige tiltak for å gjenvinne og vedlikeholde fysisk funksjon.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

Avvik fra lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-1, jf. § 3-2 nr. 5, jf. § 3-4, jf. § 4-1 pkt. a, b, c, d.

Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenestene § 4 andre ledd bokstav c, Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten § 3, strekpunkt 10. Forskrift om en verdig eldreomsorg § 3 f.

Avvik bygger på følgende:

 • Gjennom intervju er det kommet frem at fysioterapitjenesten gjennomgående er fraværende ved enheten.
  - Erfaring fra tidligere tilsier at henvisning medførte vurdering på stedet av fysioterapeut og utarbeiding av treningsprogram, men det var forutsatt at de ansatte som skulle følge opp dette. Ved intervju kom det frem at det ikke er tid for slikt arbeid.
  - Informanter oppgir at enheten har sluttet å henvise til fysioterapitjenesten da det oppleves at tilbudet er lite tilgjengelig.
  - Ved behov for opptrening henvises det i noen grad til fysikalsk institutt utenfor sykehjemmet. Beboer må da følges og betale egenandel.
  - Det er ikke system for at fysioterapeut bidrar ved kartlegging av nye beboere på langtidsplass, heller ikke ved vurdering av fallrisiko.
  - Fysioterapeut bidrar ikke med internundervisning.
 • Under intervju kom det frem at fysioterapitjenesten ikke er involvert i forebyggende arbeid/tiltak for å bevare/bedre funksjonsnivå.

Merknad 1:

Trondheim kommune v/ Valentinlyst helse- og velferdssenter har et forbedringspotensial knyttet til dokumentasjon.

Merknaden bygger på følgende:

 • Tilsynslegen kan ikke skrive og sende henvisning fra Gerica. Skrives som dokument i Word som skrives ut og kopi legges i papirjournal.
 • Trondheim kommune har ikke lagt til rette for at papirdokumenter kan skannes inn i den elektroniske journalen, slik at all informasjon er samlet på ett sted.
 • Legevakt skriver stikkord på papirskjema. Dokumenterer ikke i Gerica, men i legevaktas journalsystem. Kopi av journalnotatet sendes beboerens fastlege, ikke sykehjemmet.

Merknad 2:

Trondheim kommune v/Valentinlyst helse- og velferdssenter har et forbedringspotensial knyttet til å gi den enkelte beboer oppmerksomhet og følelse av trygghet.

Merknaden bygger på følgende:

 • I intervju kommer det frem at det er lite tid til samtaler og nærvær med den enkelte beboer, noe som oppgis å medføre utrygghet hos beboere.
 • I intervju er det også fremkommet at det er risiko for uønskede hendelser ved samtidighetskonflikter.

Søbstad helsehus

Avvik

Trondheim kommune har ikke sikret at Søbstad helsehus har rutiner som ivaretar:

 • at beboernes integritet ikke blir krenket
 • nødvendig rehabilitering for vedlikehold og bedring av fysisk funksjonsnivå
 • nødvendig munnhygiene
 • den enkelte beboers psykiske, åndelige og kulturelle behov

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Avvik fra lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-1, jf. § 3-2 nr. 5, jf. § 3-4, jf. § 4-1 pkt. a, b, c, d.
 • Forskrift om kvalitet i helse- og omsorgstjenestene §§ 1 og 3, 2.avsnitt, strekpunkt 10 og 11.
 • Forskrift om verdig eldreomsorg § 3, punktene a og f.
 • Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten.

Avviket bygger på følgende:

a)

 • Befaring viser at flere av beboerne må dele toalett og bad. Enkelte av beboerne må gå ut på korridor/oppholdsrom for å komme til toalett og bad. Gjennom intervju fremkommer at dette medfører uønsket eksponering.
 • Gjennom intervju med personell og beboere kommer det frem at tilstedeværelse av personale oppleves mangelfullt. Dette oppgis å gi risiko for utrygghet hos beboere, samt uønskede hendelser ved samtidighetskonflikter. Det oppgis at lite tid til samtaler og nærvær gir økt uro og kan føre til økt behov for bruk av tvang.
 • Gjennom intervju kommer det frem at beboere som bruker bleie om natten, kan bli liggende lenge før de får skiftet.
 • Ved intervju av beboere kom det frem at det har vært episoder med uønsket besøk på beboeres rom. Det er ikke mulig å låse dørene.
  Det er i liten grad praksis for å gi mulighet for valg av middag, selv om det kan velges mellom to varianter. Middag må velges dagen før p.g.a. bestillingsfrist.

b)

 • Tilsynet har vist at oppfølging av behandling på sykehjemmet kan forsinkes fordi epikrise sendes fastlege og ikke sykehjemmet. Det har vært tilfeller med beboere som ikke har fått nødvendig fysioterapi etter sykehusbehandling.
 • Under intervju kommer det frem at det unnlates å henvise til fysioterapitjenesten grunnet lang ventetid og liten tilgjengelighet.
 • Intervju viste også at treningstiltak, som skal gjennomføres av personalet, i varierende grad ble fulgt opp og at dette hadde medført behov for ny henvisning.
 • Helsehuset har en godt utstyrt gymsal, men denne benyttes ikke av avdelingen i 5. etg.
 • Tilsynet viste at det er lite fokus på vedlikehold/bedring av fysisk funksjon:
  - Fysioterapeut er ikke involvert i forebyggende arbeid/tiltak for å bevare/bedre funksjonsnivå.
  - Det legges ikke til rette for at mobile beboerne skal få komme seg ut å gå tur.
  - Begrenset kultur for å legge til rette for selvhjulpenhet, f.eks får ikke beboere som har funksjon til å smøre maten selv, bortsett fra en gang i uken når aktivitør gjennomfører frokostgruppe for enkelte av beboerne.
 • Under intervju kom det frem at fysioterapitjenesten ikke involveres i internundervisning.
 • Det er ikke fast møtepunkt mellom helsehuset og fysioterapitjenesten for tverrfaglig samhandling om enkeltbeboere eller for systemarbeid.

c)

 • Beboerne får ikke rutinemessig pusset tennene om morgenen. Hvorvidt det gjøres forsøk på tannpuss, avhenger av hvem som bistår med stellet.

d)

 • Det er i liten grad mulig for de ansatte å tilby individuelt tilpassede aktiviteter for å tilfredsstille psykiske, åndelige og kulturelle behov.

Merknad 1

Trondheim kommune v/Søbstad helsehus har et forbedringspotensial for i større grad å involvere pårørende.

Merknaden bygger på følgende:

 • Ved intervju kommer det frem at mange pårørende involverer seg lite. Dette gjelder også praktiske oppgaver for beboerne, dette må ivaretas av primærkontaktene.
 • Ved intervju framkommer at pårørende kan være usikre på hva de kan utføre på avdelingen og for sin pårørende uten først å spørre.

Tilsynsmyndigheten har for øvrig merket seg

 • I samtaler med beboerne ved begge enhetene gir de uttrykk for at de er fornøyd med tilbudet og det å være på sykehjemmet.
 • Innføringen av HPF har gitt et bedre system for kartlegging og oppfølging av beboerne ved innkomst og underveis i oppholdet. Gjennomgang av beboerjournaler viser at dokumentasjonen fra de ansatte er fyldig og ryddig.

6. Vurdering av enhetens styringssystem

Alle virksomheter som yter helsehjelp skal sørge for at helselovgivingen oppfylles gjennom systematisk styring og kontinuerlig forbedringsarbeid. Fylkesmannen skal i sin tilsynsvirksomhet påse at virksomheten har etablert et internkontroll­system og at den fører kontroll med sin virksomhet på en slik måte at det kan forebygge svikt i tjenestene. Kravene til internkontroll skal sikre at daglige arbeidsoppgaver blir planlagt, organisert, utført og forbedret i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helselovgivningen.

Trondheim kommune har «Kvaliteket» som sitt kvalitetssystem. Systemet er tilrettelagt for by-omfattende prosedyrer og prosedyrer tilpasset den enkelte virksomhet. Systemet er lett tilgjengelig, men ved gjennomgang ser vi at det ikke er orden i systemet, f.eks. dobbeltlagring og ikke godkjente prosedyrer.

Trondheim kommune har Gerica som journalsystem i helse- og omsorgs­tjenesten. Kvaliteten på dokumentasjonen er blitt bedre etter innføring av prosedyre for «Helhetlig pasientforløp» (HPF). Det er midlertid svakheter i journalføringen ved at kommunen ikke har tilrettelagt for å skanne dokumenter inn i journalsystemet. Dette medfører at det fremdeles benyttes papirjournal for enkelte dokumenter. Tilsynet avdekket også at epikriser fra legevakt og poliklinisk virksomhet i spesialisthelsetjenesten sendes fastlegen og at det kan ta lang tid før epikrisen kommer til sykehjemmet. Dette har medført svikt i behandlingsforløp.

Organisering, ansvar og myndighet i linjen er avklart. Kommuneoverlegen og sykehjemslegene fungerer som medisinskfaglig rådgivere på hvert sitt nivå. Enhetsleder benyttet sykehjemslegen som rådgiver i forbindelse med systemarbeid/utviklings­­oppgaver ved sine enheter.

Både Valentinlyst HVS og Søbstad helsehus har kompetanseplan. For Søbstad helsehus har kurs og internundervisning vært nedprioritert den senere tid.

Trondheim kommune har en egen enhet for fysioterapitjeneste. Det må sendes henvisning ved behov for fysioterapi. Tilsynet viser at dette gjøres i liten grad p.g.a. opplevd liten tilgang/lang ventetid. Det er ikke rutiner for samarbeid ved kartlegging av funksjonsnivå for beboere på langtidsplass, samt å vurdere mulighet for vedlikehold, evt. bedret funksjonsnivå. Det er ingen tverrfaglige møtearenaer mellom fysioterapitjenesten og enheten. Søbstad sykehjem har egne fysioterapeuter ved enhetens rehabiliteringsavdeling og korttidsavdeling, men disse benyttes ikke i femte etasje.

Trondheim kommunen gjennomfører for tiden en brukerundersøkelse. Det er rutiner for kontakt med pårørende. Ut over innleggelsessamtaler foregår dette stort sett på bakgrunn av meldt behov fra pårørende.

7. Regelverk

 • Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten
 • Lov om helse- og omsorgstjenester i kommunene
 • Lov om pasient- og brukerrettigheter
 • Lov om helsepersonell
 • Forskrift om pasientjournal
 • Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten
 • Forskrift om sykehjem
 • Forskrift om kvalitet i helse- og omsorgstjenesten
  Forskrift om verdighet i eldreomsorgen

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart – Kommunaldirektør Helse og velferd
 • Årsrapport Trondheim kommune
 • Rapport 9/2016-F «Medisinhåndtering»
 • Etiske retningslinjer i Trondheim kommune
 • Brukerrådet
 • Prosedyrer – by-overgripende:
  - Melding om avvik, nestenulykker, skader og forslag til forbedring
  - Prosedyre for personale med helsefaglig utdanning som skal delta i legemiddelhåndteringen
  - Dokumentasjon av kompetanse for sykepleiere/vernepleiere i Trondheim kommune
  - Skjema for dokumentasjon av legemiddelgjennomgang - sykehjemspasienter
  - HPF HVS/HH Primærkontakt – ansvar HPF – strukturert oppfølging i sykehjem
  - Faglig kvalitetsstandard – oppfølging av kosthold og ernæring – beboere i helsehus og helse- og velferdssenter
  - Tiltaksplan HVS
  - Daglig journalføring
  - Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering – gjelder hjelpepleiere og omsorgsarbeidere
 • Organisasjonskart for Valentinlyst helse- og velferdssenter
 • Velkommen til Valentinlyst helse- og velferdssenter
 • Kompetanse- og rekrutteringsplan for Valentinlyst hvs
 • Årsmelding Valentinlyst helse- og velferdssenter 2015
 • Årshjul
 • Mal til journal 142 - livsglede
 • Implementering av livsglede
 • Prosedyrer for Valentinlyst HVS
  - Enhetens ansvarsområde og faglige virksomhet
  - Håndtering av eventuell-medisin ved Valentinlyst hvs
  - Legemiddelforsyning til Valentinlyst sykehjem
  - Multidose på Valentinlyst hvs
  - Oppbevaring av ukedosetter på den enkelte avdeling ved Valentinlyst hvs
  - Ansvarlig på vakt
  - Organisering
  - Mottak og oppfølging av nye beboere
  - Observasjon av smerter
  - Hygieniske rutiner ved stell av beboer
  - Helhetlig pasientforløp (ikke godkjent rutine/under arbeid)
  - Forberedelse innkomst/hjemkomst fra sykehus eller annen enhet (HPF1)
  - Innkomstsamtale med beboer/pårørende – dag 1 (HPF2)
  - Helsetilstand – medisinsk oppfølging (HPF3)
  - Helhetlig pasientforløp: Legevisitt/Årskontroll (HPF 3A)
  - Innkomstsamtale med bruker/pårørende- ferdigstillelse innen 4 uker (HPF4)
  - Oppfølgingssamtale med beboer/pårørende (HPF5)
  - Helse-/funksjonsfall, fall, kontakt med legevakt/AMK (HPF6)
  - Innleggelse i sykehus (HPF7)
  - Avslutt opphold ved dødsfall (HPF8)
 • Stillingsbeskrivelser:
  - Fagleder
  - Gruppesykepleier
  - Sykepleier
  - Vernepleier
  - Helsefagarbeider
  - Assistent
  - Aktivitør
 • Oversikt over avvik i perioden 1. mai – 31. juli 2016.
 • Risiko- og sårbarhetsanalyse Søbstad helsehus – våren 2016
 • Enhetsavtale Søbstad helsehus
 • Serviceerklæring og Informasjonshefte
 • Handlingsplan 2016 – Søbstad helsehus
 • Prosedyrer for Søbstad helsehus:
  - Prosedyrer vedrørende medikamentlister, føring, kontroll og utskrift
  - Eventuelt-medisinering
  - Opplæring og oppfølging av nyansatte
  - Forsendelse og mottak av pasientopplysninger
  - Brukerrådet ved Søbstad helsehus
 • Stillingsbeskrivelser:
  - Aktivitørvirksomhet
  - Funksjonsbeskrivelse Aktivitør
  - Funksjonsbeskrivelse for offentlig godkjent sykepleier ved Søbstad sykehjem
  - Funksjonsbeskrivelse for offentlig godkjent sykepleier, natt ved Søbstad sykehjem
  - Sykepleier
  - Funksjonsbeskrivelse for offentlig godkjent vernepleier ved Søbstad sykehjem
  - Funksjonsbeskrivelse for autorisert hjelpepleier ved Søbstad helsehus
  - Hjelpepleier/omsorgsarbeider
  - Funksjonsbeskrivelse for pleieassistenter ved Søbstad helsehus
  - Assistent
  - Funksjonsbeskrivelse for fagkoordinator drift/vedlikehold ved Søbstad helsehus
  - Funksjonsbeskrivelse for fagutviklingssykepleier ved Søbstad helsehus
  - Funksjonsbeskrivelse for FoU-koordinator/leder ved Søbstad helsehus
 • Helhetlig pasientforløp helsehus (HPF1)
  - Oppfølging første døgn (HPF2)
  - Medisinsk oppfølging/vurdering av helsetilstand i helsehus (HPF3)
  - Kartlegging, mål, tiltak – helsehus (HPF4)
  - Hjemreise/endring av opphold – helsehus (HPF5)
  - Legevakt – helsehus (HPF6)
  - Innleggelse i sykehus (HPF7)
 • Oversikt over avvik i perioden 1. mai – 31. juli 2016.
 • Pasientforløp – Enhet for fysioterapitjenester
 • Prioriteringsnøkkel for fysioterapi- og ergoterapitjenester
 • Funksjonsbeskrivelse for fysioterapeuter
 • Forebyggende smittevern.

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Seks beboerjournaler ble gjennomgått.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Brev fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag med varsel om tilsyn, datert 30. mai 2016.
 • E-post fra Trondheim kommune, vedlagt etterspurt dokumentasjon, datert 29. august 2016.
 • E-post fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, datert 15. november 2016 - program for tilsynsdagene.

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndigheten deltok:
Seniorrådgiver Ingrid Karin Hegvold (teamleder)
Ass. fylkeslege Frode Engtrø
Seniorrådgiver Siri Ramberg Stav
Erfaringsmedarbeider Brit Asmussen
Erfaringsmedarbeider Toril Indergård (Valentinlyst HVS)
Erfaringsmedarbeider Arne Skauge (Søbstad helsehus)