Hopp til hovedinnhold

1. Tilsynsgruppe

Dag Otto Skar, tilsynsleder
Siri Ramberg Stav, fagansvarlig helse
Aleksander Skogrand Pedersen, tilsynssekretær


2. Deltakere fra kommunen:

Jon P. Husby, ordfører
Jan-Yngvar Kiel, rådmann
Sigve A. Laugsand, beredskapskontakt
Erik Eide, rådgiver rådmannens stab
Line Kirksæther, enhetsleder Rossvollheimen
Eli Haugen, enhetsleder barn, familie og helse
Bodil Wilmann, enhetsleder hjemmetjenesten
Helge Hatlevoll, kommuneoverlege

3. Innledning

Hensikten med tilsynet var å kontrollere kommunens arbeid og etterlevelse av bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt og lov om helsemessig- og sosial beredskap.

Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i lov om kommunal beredskapsplikt, sivilbeskyttelse og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 29 og forskrift om kommunal beredskapsplikt § 10. Samt lov om helsemessig- og sosial beredskap og forskrift om beredskapsplanlegging § 10, jf helsetilsynsloven § 2.

Formålet med tilsynet var å:

 • Fastslå om kommunen har kartlagt hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen (§ 14)
 • Fastslå om kommunen har utarbeidet en egen beredskapsplan (§ 15)
 • Fastslå om kommunen har planer og prosedyrer for uønskede hendelser i helse- og sosialtjenesten

4. Dokumentunderlag

Generelle dokumenter:

 • Kommuneloven
 • Sivilbeskyttelsesloven
 • Lov om helsemessig- og sosial beredskap
 • Kommunehelsetjenesteloven
 • Helsepersonelloven
 • Sosialtjenesteloven
 • Smittevernloven

Sentrale styringsdokumenter:

 • St. meld 29 (2011 – 12) Samfunnssikkerhet

Kommunespesifikke dokumenter:

 • Plan for informasjon ved kriser, utarbeidet i 2005 og justert i 2014
 • Plan for kommunal kriseledelse, utarbeidet i 2005 og justert i 2014
 • Plan for samfunnssikkerhet, utarbeidet 2005 og justert i 2013
 • Lokal beredskapsplan for NAV Skaun
 • Beredskapsliste Rossvollheimen fra 12.06.2017
 • Plan for helsemessig og sosialberedskap 2015-2018, vedtatt januar 2016
 • Kommunikasjonsstrategi 2014 – 2017, vedtatt februar 2014
 • ROS analyse for nødvann ved Rossvollheimen
 • Varslingsliste hjemmetjenesten
 • Varslingsliste Fylkesmannen
 • Statistikk for brann og uhell
 • Skaun brann- og redningsvesen – hovedrapport - ROS 2017
 • Skaun brann- og redningsvesen - Tilsynsobjekt med kjøretider

5. Gjennomføring av tilsynet

Varsel om tilsyn ble utsendt i brev av 21.06.2017. Plan for gjennomføring av tilsynet var vedlagt.

Gjennomføring av tilsyn Skaun kommune

Innledningsvis informerte tilsynsleder om bakgrunn og plan for tilsynet. Det ble deretter gjennomført intervju med ordfører, rådmann og beredskapskontakt samt rådgiver fra rådmannens stab angående kommunal beredskapsplikt. Siste halvdel var viet til helsemessig- og sosial beredskap og det ble gjennomført intervju med henholdsvis kommuneoverlege, leder kriseteam, og helse- og omsorgssjef sammen med leder sykehjem og leder for hjemmetjenesten. De tre siste intervjuene ble ledet av seniorrådgiver Siri Ramberg Stav fra Sosial- og helseavdelingen hos Fylkesmannen.

6. Hovedkonklusjon

6.1 Kommunal beredskap:

Hovedinntrykket er at kommunen har meget god oversikt og kjennskap til beredskapsarbeidet og ressursene i kommunen. Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap synes godt forankret i kommunens ledelse.

Kommunens helhetlige ROS-analyse ble utarbeidet i 2005 og kartlegger risikopotensialet noe svakt og har forbedringspotensiale. ROS-analysen ble oppdatert i oktober 2013. Kommunen er i prosess for utarbeidelse av ny ROS- analyse.

Kommunen har en oversiktlig og god beredskapsplan fra 2005 som ble justert i 2013. I henhold til sivilbeskyttelsesloven § 15 skal den være oppdatert og revideres minimum én gang per år. Lovens krav er dermed ikke oppfyllt.

6.2 Helsemessig- og sosial beredskap

Kommunen har utarbeidet en helseberedskapsplan som er kjent for ledere og ansatte i virksomheten.

Kommuneoverlegen fungerer som medisinskfaglig rådgiver i beredskapsarbeidet og er også involvert i kommunens planarbeid innen helsemessig og sosial beredskap.

Kriseteamet har en bred faglig sammensetning og kriseteamets leder har lang erfaring innen helsemessig og sosial beredskap. På grunn av kriseteamets kompetanse og erfaring, mener Fylkesmannen at kriseteamet med fordel kan bli mer involvert i kommunens beredskapsarbeid og delta på øvelser.

Ledelse og ansatte i hjemmetjenesten og sykehjem har deltatt i utarbeidelsen av helseberedskapsplanen. Det er i planen beskrevet forskjellige scenarier som kan oppstå.

Ledere og ansatte i hjemmetjeneste og sykehjem har kompetanse som med fordel kan brukes i kommunens overordnede beredskapsarbeid og øvelser.

Det kom fram under tilsynet at ansatte i hjemmetjenesten og på sykehjemmet har god kompetanse på håndtering av krisesituasjoner.

7. Merknader og avvik

7.1 Beredskapsplanen er ikke i tråd med sivilbeskyttelsesloven § 15.

 

7.2 Det er ikke avdekket avvik eller merknader innen helsemessig og sosial beredskap.

8. Lukking av avvik

I medhold av kommuneloven § 60d, 2. ledd, jfr. sivilbeskyttelsesloven § 29, 3. ledd anmodes Skaun kommune om å rette avviket. Vi ber om at kommunen oversender en oppfølgingsplan som viser hvordan og når avviket skal rettes. Frist for innsendelse av oppfølgingsplan settes til