Sammendrag

Selvmeldingstilsynet omfattet undersøkelse av følgende områder:

 • Om kommunen sikrer at motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres og at pasientens samtykkekompetanse blir vurdert
 • Om kommunen sikrer at tillitsskapende tiltak forsøkes før tvungen helsehjelp gjennomføres
 • Om kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige vurderinger av om den aktuelle helsehjelpen kan gjennomføres med tvang

På bakgrunn av mottatte opplysninger ved dette tilsynet har Fylkesmannen ikke funnet grunnlag for å konstatere avvik fra lov eller forskrift.

Dato: 24.05.16

Kristin S. Voie
revisjonsleder

Anne Tove Sivertsen
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter selvmeldingstilsyn ved Slottet sykehjem.

Tilsynet inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet  som Fylkesmannen i Troms gjennomfører i 2016. Det benyttes ulike metoder for tilsyn, herunder systemrevisjon, sjølmeldingstilsyn, stikkprøvekontroller  og uanmeldte tilsyn.

Selvmeldingstilsyn er en form for tilsyn basert på at virksomheter og kommuner selv gjør en gjennomgang på et begrenset område, bedømmer egen praksis, og melder resultater og plan for eventuell bedring til tilsynsmyndigheten.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten  § 2, jamfør lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 12-3.

Formål med tilsynet er:

 • å se til at virksomheten utøves i samsvar med de krav som er stilt i lover og forskrifter
 • å bidra til kvalitetsutvikling

Revisjonen omfattet undersøkelse av:

 • Om kommunen sikrer at motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres og at pasientens samtykkekompetanse blir vurdert
 • Om kommunen sikrer at tillitsskapende tiltak forsøkes før tvungen helsehjelp gjennomføres
 • Om kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige vurderinger av om den aktuelle helsehjelpen kan gjennomføres med tvang

Rapporten omhandler de tilbakemeldingene som ble gitt fra virksomheten ved Selvmeldingstilsynet, og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

2. Generelt om bakgrunnen for valg av tilsynstema

Tvungen helsehjelp er et særlig risikoområde fordi konsekvensene  av de vurderinger og avgjørelser som tas, har stor betydning for den enkelte pasient. Uriktige avgjørelser på dette feltet gir alvorlige konsekvenser; enten at det utøves ulovlig tvang eller at pasient med manglende samtykkekompetanse ikke fa'r nødvendig helsehjelp. Risikoen for å ta uriktige avgjørelser vil kunne reduseres jo bedre forberedt virksomheten og det enkelte helsepersonell er på ulike situasjoner.

Selvmeldingstilsynet er en del av de selvvalgte tilsynene som Fylkesmannen gjennomfører på bakgrunn av en lokal risikovurdering. Selvmeldingstilsynet er gjennomført i flere kommuner i Troms i 2016.

3. Gjennomføring

I dette tilsynet skulle kommunen gi tilbakemelding på 27 spørsmål som gjaldt sykehjemmets praktisering av regelverket som omhandler tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven  kapittel 4A.

Selvmeldingstilsynet vil følges opp med uanmeldte tilsyn på samme tema i utvalgte virksomheter i 2016 og 2017.

4. Funn

Ved Slottet sykehjem ble tilbakemeldingen gitt av avdelingsleder Britt Elin Johansen.

I tilbakemeldingen ble det opplyst at faglig overordnet ansvarlig for området er avdelingsleder med støtte fra assisterende avdelingsleder.

Fylkesmannen legger til grunn at tilbakemeldingen gjenspeiler kommunens arbeid på området. Ut i fra tilbakemeldingen som ble gitt ser det ut til at Harstad kommune ved Slottet sykehjem har fokus på pasient- og brukerrettighetslovens bestemmelser i kapittel 4A som omhandler tvang, og at det aktivt jobbes med tillitsskapende tiltak for å unngå bruk av tvang. Eksempelvis har de ressurspersoner som har vært på kurs, og sykehjemslegen har også fokus på problemstillingen. Det er også planlagt opplæring av personalet etter påske.

Det er også bekreftet at det foretas vurdering av beboernes samtykkekompetanse både ved innkomst, og fortløpende. Vurderingene foretas av sykehjemslege og primærsykepleier i samråd med ledelsen på sykehjemmet, og journalføres. Det fremgikk av tilbakemelding at tjenesteyterne ikke ble orientert om vurderinger vedrørende manglende samtykkekompetanse hos beboere. Fylkesmannen etterspurte derfor tilleggsinformasjon fra Slottet sykehjem om hvorvidt dette medførte riktighet.

I brev datert 11.05.16 med tilleggsopplysninger fra kommunen, fremgår det at det var noen vikarer/ansatte som ikke hadde tilgang til journalsystemet Profil da spørreskjemaet ble besvart. De hadde derfor ikke mulighet til å sjekke ut vurderinger vedrørende samtykkekompetanse i pasientjournalene. Årsaken til dette var manglende mailadresser hos ansatte som dermed ikke kom seg inn i datasystemet. Alle ansatte har nå tilgang til Profil, og de har fått nødvendig opplæring. Ansvarlig sykepleier på vakt har også ansvar for at de ansatte som yter helsehjelp har nødvendige kunnskaper om pasientene, noe som vurderes godt ivaretatt.

Det er gitt tilbakemelding om at det benyttes låste dører eller lignende ved sykehjemmet, og at dette vurderes opp mot pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A. Det er også gitt tilbakemelding om at det gis reseptbelagte legemidler skjult i mat i tilfeller hvor beboere motsetter seg medisinering, og at det kan være forsøkt med bevegelseshindring for beboere i form av bord foran rullestol. Disse tiltakene blir vurdert opp mot regelverket. Det gjennomføres også ivaretakelse av beboernes personlige hygiene mot deres vilje, og dette vurderes opp mot regelverket i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A.

For å ha mulighet til å ivareta det overordnede faglige ansvaret for helsehjelpen, må den som har dette ansvaret få kunnskap om når det blir brukt tvang. Det skal derfor alltid sendes kopi av slike vedtak til vedkommende, og det må da være klart hvem som har det overordnede ansvaret for den aktuelle helsehjelpen i den enkelte tjeneste. Fylkesmannen har mottatt to vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A fra Slottet sykehjem i 2015 og 2016. Vedtakene omhandler bevegelseshindring for beboer i form av belte foran rullestol, og tiltak i forhold til pleie og omsorg. Det fremgikk ikke av disse vedtakene at avdelingsleder ved sykehjemmet er overordnet faglig ansvarlig for helsehjelpen.

På generelt grunnlag ønskes nevnt at kontrollen i tvangssaker bør løftes opp på et nivå der den overordnede faglige ansvarlige har påvirkning på både økonomiske og personellmessige ressurser. Den overordnede faglige ansvarlige må sikre at en eventuell bruk av tvang blir sett i sammenheng med det samlede tjenestetilbudet til personen det gjelder, og sikre at det legges til rette for minst mulig bruk av tvang.

Det beskrives tilbakemeldingen fra kommunen av 11.05.16 at ansatte ved sykehjemmet som er superbrukere i journalsystemet  Profil har laget opplæring i forbindelse med dokumentasjon og vedtak om bruk av tvang. Det skal her understrekes at overordnet ansvarlig ledelse skal ha kopi av vedtak.

Det fremgår for øvrig av tilbakemeldingen at sykehjemmet har prosedyrer som sikrer fortløpende vurdering av eventuelle tvangsvedtak, og at tvangsvedtak gjøres kjent for ansatte som yter helsehjelpen. Fylkesmannen forutsetter at de ansatte gjennom kjennskap til tvangsvedtak også har vært kjent med vurderinger om manglende samtykkekompetanse hos beboere.

Fylkesmannen ber om at sykehjemmet fortsatt har fokus på temaet somatisk helsehjelp og bruk av tvang, og at kopi av eventuelle tvangsvedtak oversendes til Fylkesmannen.

5. Konklusjon

På bakgrunn av mottatte opplysninger ved dette tilsynet har Fylkesmannen ikke funnet grunnlag for å konstatere avvik fra lov eller forskrift.

6. Regelverk

Følgende lover og forskrifter blir lagt til grunn ved tilsynet:

 • Lov 30. mars 1984 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m.
 • Lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
 • Lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter
 • Lov 2.juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.
 • Forskrift av 21. desember 2000 om pasientjournal
 • Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll i sosial og helsetjenesten

7. Avsluttende kommentarer i etterkant av gjennomførte selvmeldingstilsyn

På bakgrunn av de samlede tilbakemeldingene  i selvmeldingstilsynene  finner Fylkesmannen på generelt grunnlag grunn til å trekke frem enkelte forhold i regelverket

Et av kravene for at det skal kunne ytes helsehjelp til en pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen er at det skal ha vært forsøkt tillitsskapende tiltak. Dette innebærer at helsepersonell skal forsøke å legge til rette for å kunne gi helsehjelpen uten bruk av tvang. Med samtykkekompetanse menes en persons kompetanse til å ta avgjørelse i spørsmål om helsehjelp. En beslutning om manglende samtykkekompetanse skal være begrunnet og skriftlig i pasientens journal, og om mulig straks legges frem for pasienten og dennes nærmeste pårørende.

Dersom også øvrige vilkår (helsefaglige vurderinger etc.) er oppfylt, kan helsehjelpen gjennomføres ved tvang eller ved andre tiltak for å omgå motstand hos pasienten. Bruk av tvang for å gjennomføre helsehjelp forutsetter at tiltakene som blir brukt er alminnelig akseptert i fagmiljøet.

Avslutningsvis vil vi gjøre oppmerksom på at Helsedirektoratet har utarbeidet e-læringsprogram som omhandler lov om pasient- og brukerrettigheter kapittel 4A og samtykke til helsehjelp.

Disse finnes på: Lov om pasientrettigheter kapittel 4A – Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen

Vi takker for et godt samarbeid ved gjennomføringen av dette tilsynet. Kristin S. Voie (revisjonsleder) og Anne Tove Sivertsen (revisor)