Hopp til hovedinnhold

Sammendrag

Fylkesmannen i Troms har gjennomført selvmeldingstilsyn med Kåfjord kommune, Kåfjord Helsesenter, sykehjemmet.

Selvmeldingstilsynet omfattet undersøkelse av følgende områder:

 • Om kommunen sikrer at motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres og at pasientens samtykkekompetanse blir vurdert
 • Om kommunen sikrer at tillitsskapende tiltak forsøkes før tvungen helsehjelp gjennomføres
 • Om kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige vurderinger av om den aktuelle  helsehjelpen kan gjennomføres med tvang

På bakgrunn av mottatte opplysninger ved dette tilsynet finner Fylkesmannen grunnlag >for å konstatere avvik fra lov eller forskrift.

Dato: 09.05.16

Kristin S. Voie
revisjonsleder

Anne Tove Sivertsen
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter selvmeldingstilsyn ved Kåfjord Helsesenter, sykehjemmet.

Tilsynet inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet som Fylkesmannen i Troms gjennomfører i 2016. Det benyttes ulike metoder for tilsyn, herunder systemrevisjon, sjølmeldingstilsyn, stikkprøvekontroller og uanmeldte tilsyn.

Selvmeldingstilsyn er en form for tilsyn basert på at virksomheter og kommuner selv gjør en gjennomgang på et begrenset område, bedømmer egen praksis, og melder resultater og plan for eventuell bedring til tilsynsmyndigheten.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2, jamfør lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 12-3.

Formål med tilsynet er:

 • å se til at virksomheten utøves i samsvar med de krav som er stilt i lover og forskrifter
 • å bidra til kvalitetsutvikling

Revisjonen omfattet undersøkelse av:

 • Om kommunen sikrer at motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres og at pasientens samtykkekompetanse blir vurdert
 • Om kommunen sikrer at tillitsskapende tiltak forsøkes før tvungen helsehjelp gjennomføres
 • Om kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige vurderinger av om den aktuelle helsehjelpen kan gjennomføres med tvang

Rapporten omhandler de tilbakemeldingene som ble gitt fra virksomheten ved

Selvmeldingstilsynet, og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

2. Generelt om bakgrunnen for valg av tilsynstema

Tvungen helsehjelp er et særlig risikoområde fordi konsekvensene av de vurderinger og

avgjørelser som tas, har stor betydning for den enkelte pasient. Uriktige avgjørelser på dette feltet gir alvorlige konsekvenser; enten at det utøves ulovlig tvang eller at pasient med manglende samtykkekompetanse ikke får nødvendig helsehjelp. Risikoen for å ta uriktige avgjørelser vil kunne reduseres jo bedre forberedt virksomheten og det enkelte helsepersonell er på ulike situasjoner.           

Selvmeldingstilsynet er en del av de selvvalgte tilsynene som Fylkesmannen gjennomfører på bakgrunn av en lokal risikovurdering. Selvmeldingstilsynet er gjennomført i flere kommuner i Troms i 2016.

3. Gjennomføring

I dette tilsynet skulle kommunen gi tilbakemelding på 27 spørsmål som gjaldt sykehjemmets praktisering av regelverket som omhandler tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A.

Selvmeldingstilsynet vil følges opp med uanmeldte tilsyn på samme tema i utvalgte virksomheter i 2016 og 2017.

4. Funn

Tilbakemeldingen fra Kåfjord Helsesenter ble gitt av leder Kirsti Blomli. I tilbakemeldingen ble det opplyst at leder er faglig overordnet ansvarlig.

Fylkesmannen legger til grunn at tilbakemeldingen gjenspeiler kommunens arbeid på området. Ut i fra tilbakemeldingen som ble gitt ser det ut til at Kåfjord kommune ved Kåfjord Helsesenter har fokus på pasient- og brukerrettighetslovens bestemmelser i kapittel 4A som omhandler tvang, og at det aktivt jobbes med tillitsskapende tiltak for å unngå bruk av tvang.

Eksempelvis var «utfordrende stell og redusere bruken av tvang» tema på internundervisning i begynnelsen av mars.

Det er også bekreftet at det foretas vurdering av beboernes samtykkekompetanse ved sykehjemmet både ved innkomst og fortløpende. Vurderingene foretas av den som gjennomfører saksbehandlingen ved innleggelse på sykehjem, og ellers av lege og pleier.

Avgjørelsene journalføres ikke, men tjenesteyterne blir orientert om vurderinger vedrørende manglende samtykkekompetanse hos beboere.

Av pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3 fremgår det at en avgjørelse som gjelder manglende samtykkekompetanse skal være begrunnet og skriftlig, og om mulig straks legges frem for pasienten og dennes nærmeste pårørende. Det følger videre av helsepersonelloven §§ 39 og 40, sammenholdt med journalforskriften § 8, at vurderinger som gjøres vedrørende samtykkekompetanse skal journalføres. På bakgrunn av dette ba Fylkesmannen om en nærmere redegjørelse for om det stemte at vurderinger vedrørende beboeres samtykkekompetanse ikke ble skrevet i beboerens journal, med en tilbakemelding fra kommunen for hvordan journalføring på dette området kunne sikres, dersom dette medførte riktighet.

Videre er det gitt tilbakemelding om at det benyttes låste dører eller lignende ved sykehjemmet, og at dette vurderes opp mot pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A. Det er også gitt tilbakemelding om at det ikke gis reseptbelagte legemidler skjult i mat i tilfeller hvor pasientene motsetter seg medisinering, og at det benyttes bevegelseshindring som belte og bord foran stol og sengehest for beboere. Tiltakene blir vurdert opp mot regelverket i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A. Det gjennomføres også ivaretakelse av beboeres personlige hygiene mot deres vilje, noe som også vurderes opp mot regelverket.

Fylkesmannen mottok tre vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A fra Kåfjord Helsesenter i 2015. Disse omhandlet ivaretakelse av beboeres personlige hygiene.

Videre ble det gitt tilbakemelding om at Kåfjord Helsesenter har en praksis som sikrer fortløpende evaluering av eventuelle tvangsvedtak, og at vedtakene gjøres kjent for de ansatte som yter helsehjelpen. Fylkesmannen forutsetter at kommunen gjennom sin internkontroll har fokus på om nevnte praksis er tilstrekkelig, eller om det er behov for å utvikle skriftlige rutiner for å sikre at det ikke oppstår svikt.

Fylkesmannen ber for øvrig om at sykehjemmet fortsatt har fokus på temaet somatisk helsehjelp og bruk av tvang, og at kopi av eventuelle tvangsvedtak oversendes til Fylkesmannen.

Oppsummering- og tilbakemelding fra Kåfjord kommune

Fylkesmannen ba om å få tilsendt ytterligere informasjon fra Kåfjord kommune som nevnt overfor, for å undersøke om Kåfjord kommune opptrer i tråd med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A. Vi ba om å få en slik tilbakemelding innen 4. mai 2016.

Dersom kommunen etter en ny gjennomgang selv fant at de ikke opptrer i tråd med pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4A, ba vi om at tilbakemeldingen til Fylkesmannen inneholdt en plan for hvordan kommunen ville rette opp dette.

Fylkesmannen mottok tilbakemelding fra Kåfjord kommune ved Kåfjord Helsesenter den 3. mai 2016. Det fremgår av tilbakemeldingen at Kåfjord Helsesenter nå har utarbeidet en skriftlig rutine for hvordan beboeres samtykkekompetanse skal vurderes, begrunnes og dokumenteres i pasientjournal.

I forbindelse med prosjektet dokumentasjon helsehjelp i Nord Troms er det også satt inn områder for dokumentasjon i pasientens journal, noe sykehjemmet er i oppstartfasen med å ta i bruk.

5. Konklusjon

På bakgrunn av mottatte opplysninger ved dette tilsynet finner Fylkesmannen grunnlag for å konstatere avvik fra lov eller forskrift.

6. Regelverk

Følgende lover og forskrifter blir lagt til grunn ved tilsynet:

 • Lov 30. mars 1984 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m.
 • Lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
 • Lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter
 • Lov 2.juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.
 • Forskrift av 21. desember 2000 om pasientjournal
 • Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll i sosial og helsetjenesten

7. Avsluttende kommentarer i etterkant av gjennomførte selvmeldingstilsyn

På bakgrunn av de samlede tilbakemeldingene i selvmeldingstilsynene finner Fylkesmannen på generelt grunnlag grunn til å trekke frem enkelte forhold i regelverket

Et av kravene for at det skal kunne ytes helsehjelp til en pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen er at det skal ha vært forsøkt tillitsskapende tiltak. Dette innebærer at helsepersonell skal forsøke å legge til rette for å kunne gi helsehjelpen uten bruk av tvang. Med samtykkekompetanse menes en persons kompetanse til å ta avgjørelse i spørsmål om helsehjelp. En beslutning om manglende samtykkekompetanse skal være begrunnet og skriftlig i pasientens journal, og om mulig straks legges frem for pasienten og dennes nærmeste pårørende.

Dersom også øvrige vilkår (helsefaglige vurderinger etc.) er oppfylt, kan helsehjelpen gjennomføres ved tvang eller ved andre tiltak for å omgå motstand hos pasienten. Bruk av tvang for å gjennomføre helsehjelp forutsetter at tiltakene som blir brukt er alminnelig akseptert i fagmiljøet.

For at den som er overordnet faglig ansvarlig for tvungen helsehjelp skal kunne ivareta det overordnede faglige ansvaret må vedkommende ha kjennskap til at det blir brukt tvang, noe som sikres gjennom oversending av kopi av vedtak. Kontrollen i tvangssaker bør løftes opp på et nivå der den overordnede faglige ansvarlige har påvirkning på både økonomiske og personellmessige ressurser. Den overordnede faglige ansvarlige må sikre at en eventuell bruk av tvang blir sett i sammenheng med det samlede tjenestetilbudet til personen det gjelder, og sikre at det tilrettelegges for minst mulig bruk av tvang.

Avslutningsvis vil vi gjøre oppmerksom på at Helsedirektoratet har utarbeidet e-læringsprogram som omhandler lov om pasient- og brukerrettigheter kapittel 4A og samtykke til helsehjelp.

Disse finnes på: Lov om pasientrettigheter kapittel 4A – Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen

Vi takker for et godt samarbeid ved gjennomføringen av dette tilsynet.

Vennlig hilsen Kristin S. Voie (revisjonsleder) og Anne Tove Sivertsen (revisor).