Helsetilsynet

Tilsynsgruppe

 • Dag Otto Skar, fylkesberedskapssjef og tilsynsleder
 • Kaja Kristensen, rådgiver beredskap og tilsynssekretær
 • Marit Dypdal Kverkild, fagdirektør helse og samfunn
 • Siri Ramberg Stav, seniorrådgiver helse- og omsorgsavdelingen

Deltakere fra kommunen

 • Hege Nordheim-Viken, ordfører
 • Liv Elden Djokoto, rådmann
 • Marit Grannes, sevicekontor
 • Arne Jørgen Påsche, teknisk sjef
 • Kristin Almaas, kommunalsjef oppvekst og kultur
 • Inger Hilde Solstad, kommunalsjef utvikling
 • Gerd Niebelschütz, kommuneoverlege
 • Hilde Larssen, avdelingsleder pleie og omsorg
 • Mariann L. Røttesmo, personalsjef
 • Bernt Harald Opdal, kommunalsjef for helse og omsorg deltok på intervju via telefon

Innledning

Hensikten med tilsynet var å kontrollere kommunens arbeid og etterlevelse av bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt og helsemessig- og sosial beredskap.

Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i:

 • Lov 26. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivilbeskyttelse og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 29 og forskrift av 22. august 2011 om kommunal beredskapsplikt §
 • Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) § 2, 1. ledd, jfr. lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) § 2-1. Det ble ført tilsyn med følgende lovbestemmelser:
  • Helseberedskapsloven § 2-2, 1. ledd, jfr. lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) § 28, 2. ledd
  • Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. §§ 1 til 9
  • Folkehelseloven § 27 og Smittevernloven § 7-1 og § 7-2

Formålet med tilsynet var å:

 • Fastslå om kommunen har kartlagt hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen (sivilbeskyttelsesloven § 14)
 • Fastslå om kommunen har utarbeidet en egen beredskapsplan (sivilbeskyttelsesloven § 15)
 • Fastslå om kommunen har tilstrekkelige planer og prosedyrer for utarbeidelse av beredskapsplan for de helse- og omsorgstjenester de er ansvarlige for (helsemessig beredskapslov § 2-2)

Dokumentgrunnlag

Generelle dokumenter:

 • Kommuneloven
 • Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvar
 • Lov om helsemessig- og sosial beredskap
 • Helsetilsynsloven
 • Folkehelseloven
 • Smittevernloven

Sentrale styringsdokumenter:

 • meld 29 (2011 – 12) Samfunnssikkerhet

Kommunespesifikke dokumenter

 • Risiko og sårbarhetsanalyse – Høylandet kommune
 • Kriseplan Høylandet kommune
 • Plan for helsemessig- og sosial beredskap – Høylandet kommune
 • Smittevernplan Høylandet kommune
 • Kommuneplan - samfunnsdel 2012- 2024
 • Kommuneplanens arealdel 2013 - 2025

Gjennomføring av tilsynet

Varsel om tilsyn ble sendt i brev av 16. mai 2018.

Innledningsvis informerte tilsynsleder om bakgrunn og plan for tilsynet, etterfulgt av en kort presentasjon fra kommunen. Det ble deretter gjennomført intervju med ordfører, rådmann og teknisk sjef, kommuneoverlege, leder kriseteam, samt leder sykehjem og hjemmetjeneste. Kommunalsjef for helse og omsorg deltok på intervju via telefon. De fire siste intervjuene ble ledet av representanter fra Fylkesmannens helse- og omsorgsavdeling.

Hovedkonklusjon

Kommunal beredskap

Hovedinntrykket er at kommunen jobber godt med samfunnssikkerhet og beredskap. Kommunen har hatt flomhendelser i senere tid og har økt sitt fokus på beredskap som følge av dette.

Arbeidet med kommunens helhetlige ROS-analysen er utført på en systematisk måte i krisestøtteverktøyet CIM. Dokumentet synliggjør noen av kommunens beredskapsutfordringer, men alene synes det ikke å reflektere kommunens overordnede risikobilde.

Beredskapsplanen er godt gjennomarbeidet og reflekterer utfordringene i kommunen på en god måte. Kommunen øver jevnlig og senest våren 2018.

Kommunen har samarbeidsavtaler med frivillige organisasjoner og Fylkesmannen oppfordrer kommunen til å etablere et beredskapsråd.

Helsemessig- og sosial beredskap

Observasjoner:

Kommuneoverlegen:
Kommuneoverlegens rolle i POSOM er uavklart og planene innen helsemessig og sosial beredskap er ikke oppdaterte og trenger en revisjon. Kommuneoverlegen deltar ikke i kommunens beredskapsarbeid for øvrig og det er heller ikke satt av tid til at kommuneoverlegen kan delta i kommunens kriseteam.

Kommunen jobber med å få rollene til kommuneoverlegen ivaretatt. Det er manglende tidfesting på når og hvordan kommuneoverlegens rolle skal være avklart.

Tilsynet ser alvorlig på at smittevernplanen ikke er oppdatert og at det ikke foreligger et tidspunkt for når evaluering skal være ferdig. Kommuneoverlegen er sentral i dette arbeidet, derfor må kommuneoverlegens rolle være avklart før dette arbeidet påbegynnes.

Kriseteam (POSOM-team):
Kommunen har et fungerende POSOM-team. Det er et forbedrings-potensiale når det gjelder samhandling mellom POSOM-teamet og kommunens øvrige kriseledelse. Det er ikke lagt til rette for at POSOM-teamet skal delta på felles øvelser eller møter som arrangeres av kommunens kriseledelse.

Teamet har heller ikke fått tilbud om kurs eller opplæring de seneste årene. Det er god kompetanse i teamet og stor vilje til å gjøre en god jobb. POSOM-teamet har gjennomgått sine varslingslister og oppdatert disse. Dette skjer jevnlig.

Sykehjem og hjemmetjenester:
Sykehjemmet har gode rutiner og jevnlige øvelser i forhold til brann. Det er uavklart hvordan ansatte skal forholde seg om pasienter forsvinner fra sykehjemmet (varslingsrutiner når det gjelder politi, brann m.v).

Smittevern: det er påbegynt et prosedyrearbeid som ikke er ferdig. Foreløpig ligger noen prosedyrer i papir og noe er elektronisk.

Kommunen har ikke et fullstendig infeksjonskontroll-program på sykehjemmet. Dette er påkrevd. Det er uavklart hvordan smitteutbrudd på sykehjemmet skal håndteres av kommuneoverlege og/eller sykehjemslege.

Sykehjemmet har aggregat ved strømbrudd og trygghetsalarmene er digitaliserte. Sykehjemmet skal fungere som evakuerings-sted ved kriser/ulykker.

Hjemmetjenesten har ikke skriftlige rutiner for hvordan helsehjelp skal gis ved stengte veier/uvær som hindrer framkommelighet.

Det er lagt planer for hvordan helsepersonell ved sykehjem og hjemmetjeneste kan brukes ved eventuelle ulykker/kriser. Under intervju framkommer det at flertallet av personalet ikke har deltatt på øvelser i regi av kommunens kriseledelse.

Anbefaling:

Tilsynet anbefaler at kommunen får til et bedre samarbeid mellom kommunens overordnede beredskap og helsemessig og sosial beredskap.

Merknader og avvik

Kommunal beredskap

Ingen avvik eller merknader:

 • Kommunen har en Helhetlig ROS-analyse som tilfredsstiller sivilbeskyttelsesloven § 14
 • Kommunens beredskapsplan dekker sivilbeskyttelsesloven § 15

Helsemessig og sosial beredskap

Avvik:
Kommunen sørger ikke for å ha nødvendig samfunnsmedisinsk kompetanse for å ivareta oppgaver innen helsemessig og sosial beredskap, jf. folkehelseloven § 27 og smittevernloven § 7- 2, jf. helseberedskapsloven § 2-2.