Hopp til hovedinnhold

Tilsynsgruppe

 • Dag Otto Skar, fylkesberedskapssjef og tilsynsleder
 • Kaja Kristensen, rådgiver beredskap og tilsynssekretær
 • Marit Dypdal Kverkild, fagdirektør helse og samfunn
 • Siri Ramberg Stav, seniorrådgiver helse- og omsorgsavdelingen

Deltakere fra kommunen

 • Per-Helge Johansen, ordfører
 • Solveig Slyngstad, rådmann
 • Tove Kvaløy, sykepleiesjef/leder for pleie og omsorg
 • Brita Myrvold, leder psykisk helse og rus
 • Erna Borgan, assisterende sykepleiesjef/sykepleier
 • Kirsti Hoff, personalkonsulent/beredskapskontakt
 • Christer Rosqvist, kommuneoverlege

Innledning

Hensikten med tilsynet var å kontrollere kommunens arbeid og etterlevelse av bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt og helsemessig- og sosial beredskap.

Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i:

 • Lov 26. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivilbeskyttelse og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 29 og forskrift av 22. august 2011 om kommunal beredskapsplikt §
 • Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) § 2, 1. ledd, jfr. lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) § 2-1. Det ble ført tilsyn med følgende lovbestemmelser:
  • Helseberedskapsloven § 2-2, 1. ledd, jfr. lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) § 28, 2. ledd
  • Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. §§ 1 til 9
  • Folkehelseloven § 27 og Smittevernloven § 7-1 og § 7-2

Formålet med tilsynet var å:

 • Fastslå om kommunen har kartlagt hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen (sivilbeskyttelsesloven § 14)
 • Fastslå om kommunen har utarbeidet en egen beredskapsplan (sivilbeskyttelsesloven § 15)
 • Fastslå om kommunen har tilstrekkelige planer og prosedyrer for utarbeidelse av beredskapsplan for de helse- og omsorgstjenester de er ansvarlige for (helsemessig beredskapslov § 2-2)

Dokumentgrunnlag

Generelle dokumenter:

 • Kommuneloven
 • Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvar
 • Lov om helsemessig- og sosial beredskap
 • Helsetilsynsloven
 • Folkehelseloven
 • Smittevernloven

Sentrale styringsdokumenter:

 • meld 29 (2011 – 12) Samfunnssikkerhet

Kommunespesifikke dokumenter

 • Helhetlig ROS-analyse for Leka kommune 2015
 • Kriseplaner Leka kommune revidert 2015, sist oppdatert juni 2018
 • Planstrategi Leka kommune 2016-2020
 • Kommuneplanens arealdel 2013-2025

Gjennomføring av tilsynet

Varsel om tilsyn ble sendt i brev av 16. mai 2018.

Innledningsvis informerte tilsynsleder om bakgrunn og plan for tilsynet. Det ble deretter gjennomført intervjuer med kommuneoverlege, ordfører og rådmann, beredskapskoordinator, leder for kriseteam, samt leder for pleie og omsorg/sykepleiesjef og assisterende sykepleiesjef. De tre helserelaterte intervjuene ble ledet av representanter fra Fylkesmannens helse- og omsorgsavdeling.

Hovedkonklusjon

Kommunal beredskap

Kommunen har god kjennskap til de beredskapsmessige utfordringene i lokalsamfunnet. Det er utarbeidet en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse som ser på en rekke potensielle hendelser og flere risikoreduserende tiltak har blitt identifisert og iverksatt. Kommunens helhetlig ROS-analyse er dokumentert på en god måte, men prosessen med å utarbeide analysen er lite synliggjort i selve dokumentet. Ifølge kommunens planstrategi skal ROS- analysen rulleres i 2019.

Kommunen har utarbeidet en overordnet beredskapsplan som samordner og sammenstiller en rekke beredskapsplaner i kommunen. Overordnet beredskapsplan er oppdatert, informativ og gir god oversikt over kommunens interne ressurser, samt ressurser hos eksterne aktører. Kommunen har kunnskap om samfunnssikkerhet og beredskap i egen kommune, men bærer preg av at prosedyrer innen beredskapsarbeid er personavhengig og mangler noe skriftliggjøring. Kommunen må jobbe med å systematisere, formalisere og forankre samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i hele organisasjonen.

Helsemessig- og sosial beredskap

Observasjoner:

Kommuneoverlegen:
Kommunens smittevernplan er ikke oppdatert og trenger revisjon. Kommuneoverlegens rolle i kriseteamet er uavklart. Kommuneoverlegen deltar ikke i kommunens beredskapsarbeid for øvrig.

Leka kommune har ikke avklart sammen med kommuneoverlegen hvilken rolle han skal ha i kommunens beredskapsarbeid. Det er manglende tidfesting på når og hvordan kommuneoverlegens rolle skal være avklart.

Tilsynet ser alvorlig på at smittevernplanen ikke er oppdatert og at det ikke foreligger et tidspunkt for når evaluering skal være ferdig. Kommuneoverlegen er sentral i dette arbeidet, derfor må kommuneoverlegens rolle være avklart før dette arbeidet påbegynnes.

Kriseteam:
Kommunen har et fungerende kriseteam. Teamet er sammensatt av ansatte med god kompetanse. Leder av kriseteamet har tatt videreutdanning på området. Kriseteamet har ikke vært delaktig i forhold til kommunens ROS-arbeid.

Det er ikke et omforent samarbeid med kriseteamet og kommunens kriseledelse. Kriseteamet ser selv at det ville være en fordel å ha sterkere koplinger til kommunens kriseledelse.

Kriseteamet har en kompetanse som i større grad bør brukes i kommunens beredskapsarbeid. Kriseteamet har ikke deltatt på kommunens beredskapsøvelser. Teamet har en kompetanse som kommunen i mye større grad bør nyttiggjøre seg. Teamet ønsker å benytte seg av verktøyet DSB CIM. Tilsynet støtter dette, da det er viktig å ha et effektivt

verktøy som man er kjent med og kan benytte når kriser oppstår. Kriseteamet har oppdatert sine varslingslister. Dette skjer jevnlig. Det er planer om å ha møter i teamet en gang pr. år. Det er et ønske fra teamet at kommuneoverlegen i større grad deltar i teamets møter og aktiviteter. Dette støttes av tilsynsteamet.

Sykehjem og hjemmetjenester:
Sykehjemmet har gode rutiner og jevnlige øvelser i forhold til brann. Det er uavklart hvordan ansatte skal forholde seg om pasienter forsvinner fra sykehjemmet (varslingsrutiner når det gjelder politi, brann m.v). Det mangler skriftlige rutiner i forhold til dette.

Smittevern: Sykehjemmet har en del rutiner og prosedyrer. Tilsynet mener at disse prosedyrene må være en del av kommunens smittevernplan (jf. forskriftskrav om infeksjonskontrollprogram).

Gutvik:
Det er en muntlig avtale med Bindal kommune som gjelder ved ferjestans. Bindal kommune skal bistå ved å gi helsetjenester til innbyggerne i Gutvik. Tilsynet mener at denne avtalen må være skriftlig.

Kommunen har rutiner og prosedyrer som styrer helsehjelpen for innbyggerne på øya Leka ved strømstans og blokkerte veier. Tilsynet mener dette er positivt.

Sykehjemmet har aggregat ved strømstans.

Kommunen har ikke planlagt hvordan kompetansen til de ansatte ved sykehjem og hjemmetjeneste kan benyttes ved eventuelle kriser eller ved øvelser.

Anbefaling:

Det er viktig at kommunen får til et bedre samarbeid mellom kommunens overordnede beredskap og helsemessig og sosial beredskap.

Tilsynet mener at det umiddelbart må sikres at kommuneoverlegen får en definert rolle i kommunens beredskapsarbeid. Smittevernplanen må også oppdateres snarest.

Merknader og avvik

Kommunal beredskap

Fastslå om kommunen har kartlagt hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen (§ 14):

Kommunen har en helhetlig ROS analyse som tilfredsstiller sivilbeskyttelsesloven § 14.

Merknad 1:
For å sikre at arbeidet blir forankret i hele organisasjonen bør flere involveres i revisjon av analysen, både internt i kommunen og med eksterne aktører.

Merknad 2:
Kommunen må utarbeide langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i det videre arbeidet med kommuneplaner.

Fastslå om kommunen har utarbeidet en overordnet beredskapsplan (§ 15):

Kommunen har en beredskapsplan, men denne mangler evakueringsplaner og plan for befolkningsvarsling basert på den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen.

Avvik:
Kommunen har beredskapsplan, men denne dekker ikke minimumskravene om evakueringsplaner og plan for befolkningsvarsling basert på den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen jfr. sivilbeskyttelsesloven § 15 og beredskapsforskriften § 4.

Helsemessig og sosial beredskap

Avvik:
Kommunen sørger ikke for å ha nødvendig samfunnsmedisinsk kompetanse for å ivareta oppgaver innen helsemessig og sosial beredskap, jf. folkehelseloven § 27 og smittevernloven § 7-2, jf. helseberedskapsloven § 2-2.