Helsetilsynet

Bakgrunn for tilsynet

Hensikten med tilsynet var å kontrollere kommunens arbeid og etterlevelse av bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt og helsemessig- og sosial beredskap.

Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i:

 • Lov 26. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivilbeskyttelse og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 29 og forskrift av 22. august 2011 om kommunal beredskapsplikt § 10.
 • Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) § 2, 1. ledd, jfr. lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) § 2-1. Det ble ført tilsyn med følgende lovbestemmelser:
 • Helseberedskapsloven § 2-2, 1. ledd, jfr. lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) § 28, 2. ledd
 • Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. §§ 1 til 9
 • Folkehelseloven § 27 og Smittevernloven § 7-1 og § 7-2

Formålet med tilsynet var å:

 • Fastslå om kommunen har kartlagt hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen (sivilbeskyttelsesloven § 14)
 • Fastslå om kommunen har utarbeidet en egen beredskapsplan (sivilbeskyttelsesloven § 15)
 • Fastslå om kommunen har tilstrekkelige planer og prosedyrer for utarbeidelse av beredskapsplan for de helse- og omsorgstjenester de er ansvarlige for (helsemessig beredskapslov § 2-2)

Dokumenter

 • Planstrategi 2016-2020
 • Kommuneplanens samfunnsdel 2010-2020
 • Kommuneplanens arealdel 2016-2026
 • ROS-Analyse for Flatanger kommune mars 2019
 • Plan for kommunal kriseledelse Flatanger kommune
 • Tiltakskort til plan for kommunal kriseledelse
 • Plan for helsemessig og sosial beredskap med dokumentoversikt tiltakskort
 • Smittevernplan 2012
 • Beredskapsplan ved utbrudd av pandemi 2009
 • Samarbeidsavtale om beredskap mellom Flatanger kommune og Flatanger Røde kors
 • Samarbeidsavtalen mellom kommunene og Helse NT, tjenesteavtale 11

Deltakere

Ikke publisert her

Gjennomføring av tilsynet

Varsel om tilsyn ble sendt i brev av 27.02.2019. På tilsynsdagen informerte tilsynsleder innledningsvis om bakgrunn og plan for tilsynet, etterfulgt av en presentasjon fra kommunen. Det ble deretter gjennomført intervjuer. Intervjuene relatert til helsemessig og sosial beredskap ble ledet av representanter fra Fylkesmannens helse- og omsorgsavdeling.

Hovedinntrykk

Kommunal beredskap

Kommunen synes å ha fokus på samfunnssikkerhet og beredskap. Temaet bør imidlertid forankres i større grad i kommunens overordnede planverk, som kommuneplanens samfunnsdel.

Kommunen har en oppdatert helhetlig ROS-analyse fra 2019. Analysen er basert på tidligere versjoner. En ny analyse bør i større grad gjenspeile samfunnsutviklingen og nåværende risikobilde. I siste revidering av ROS-analysen var få interne involvert og eksterne ble ikke invitert inn, dette er viktig for å få en god prosess der aktuelle parter får anledning til å bidra i arbeidet med å kartlegge risiko- og sårbarhetsbildet i kommunen.

Kommunen har en oversiktlig, oppdatert overordnet beredskapsplan som utfylles med gode tiltakskort. Befolkningsvarsling er nevnt i planen, men kommunen må utarbeide et bedre system for dette.

Helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap
Kommunen har utarbeidet et utkast for plan for helsemessig og sosial beredskap i Flatanger kommune. Denne planen er imidlertid ikke ferdigstilt. MNS sin miljørettede helsevernrådgiver har gitt råd og veiledning i forhold til planen. Det er behov for breiere involvering ift til arbeidet med planen.  

Kommunelegen sin rolle
Flatanger kommune kjøper kommuneoverlegestilling fra MNS. Det er i avtale mellom Flatanger kommune og MNS ikke beskrevet hvor stor stillingsprosent dette er.

Kommuneoverlegen har ikke deltatt i det nåværende arbeidet med helhetlig ROS, og heller ikke i arbeidet med plan for helsemessig og sosial beredskap.

Kommuneoverlegen er medlem av kommunenes kriseledelse, men det er ikke avklart om kommuneoverlegen skal ha en rolle som medisinsk faglig rådgiver for kriseteamet.

Smittevernplan er fra 2012, og det trengs en evaluering og oppdatering av planen.     

Kriseteam
Kommunen har et godt fungerende kriseteam. Teamet har hatt stabil bemanning over mange år. Kriseteamet har ikke vaktturnus, og det kan gi sårbarhet ift tilgjengelighet. Det er grunnleggende god kompetanse i kriseteamet, men det kan være behov for spisset kompetanse i forhold til håndtering ved krisepsykiatri.

Flatanger kommune er en liten kommune. Det kan derfor av habiltetsgrunner være behov for bistand og nettverkstilknytning med de andre kommunale kriseteamene i regionen.

Helsetjenesten, Pleie- og omsorgstjenesten
Kommunen har etablert en praksis ift håndtering av helsehjelp til hjemmeboende ved uvær, strømbrudd og stengt vei. Dette er imidlertid ikke skriftliggjort.

Kommunen har strømaggregat på sykehjem, men det er i tillegg behov for skriftlige rutiner ved strømbrudd.

Kommunen har mange fritidsboliger. Beboerne i disse boligene kan ha behov for mye helsehjelp, og hjemmesykepleien synes dette kan være ressursmessig utfordrende. Dette temaet kan gjerne være belyst i kommunens helhetlige ROS-analyse.

Det er stort fokus på brannvern både i sykehjem og tilhørende omsorgsboliger. Det foretas årlige brannøvelser.

Resultater fra tilsynet

Kommunal beredskap

 • Avvik: Kommunen har en helhetlig ROS-analyse fra 2019, men denne innfrir ikke kravene i sivilbeskyttelsesloven § 14. Relevante offentlige og private aktører er ikke invitert med i arbeidet med utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalysen, jfr krav i forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2, 4. ledd.

Helsemessig og sosial beredskap

 • Avvik: Flatanger kommune har ikke utarbeidet en overordnet plan for helsemessig og sosial beredskap. Dette er brudd på lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. juni 2000 nr 56 § 2-2
 • Avvik: Kommunen har nødvendig samfunnsmedisinsk kompetanse, men må sørge for at denne ivaretar oppgaven innen helsemessig og sosial beredskap, jf. smittevernloven § 7-2, jf. Helseberedskapsloven § 2-2