Hopp til hovedinnhold
Innhold

Meny

Innhold  

Svikt i legemiddelbehandling

Helgelandssykehuset HF og Vefsn kommune

(Andre untertittel)

Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) viser til varsel mottatt 2020 etter
helse- og omsorgstjenesteloven§ 12-3 a, jf. helsetilsynsloven§ 6, om en alvorlig
-
hendelse ved xxx født xxx fsn xxx kommune. Bakgrunnen
dxxx
og Helgelandssykehuset HF, enhet i -2020.
Statens helsetilsyn gjennomførte et digitalt stedlig tilsyn ved Vefsn kommune og
Helgelandssykehuset HF 15.-19. mars 2021 på bakgrunn av varselet. Vi undersøkte
om pasienten fikk forsvarlig helsehjelp og om Vefsn kommune og
Helgelandssykehuset HF sørger for at legemiddelbehandling blir utført i samsvar
med aktuelle lovkrav slik at pasientene får trygge og gode tjenester.
Vedlagt følger endelig rapport i tilsynssaken. Våre vurderinger og konklusjoner
fremgår der. Likelydende brev er sendt til Vefsn kommune. Kopi av rapporten er
også sendt til pasientens pårørende.
Vi har merket oss at virksomhetene har startet arbeidet med å redusere risiko for at
tilsvarende hendelse skjer igjen. Vi ber om tilbakemelding fra virksomhetene på
hvordan de planlagte/iverksatte tiltakene følges opp med tanke på hvorvidt de har
den tilsiktede effekten, innen 1. september 2022. Vi viser for øvrig til våre
forventninger som fremgår avslutningsvis i rapporten.
Vi ber også om at ledelsen informerer pårørende om hvilke tiltak som er iverksatt/vil
bli iverksatt.

 

Test av å sette inn ulike typer innhold. Ikke så relevant for denne malen, men skal være mulig:

diagram_tm2004.gif

«sitat sitat sitat sitatsitat sitatsitat sitat sitat sitat»

sitateier, tittel

 

2010 Sosiale tjenester i Nav – økonomisk stønad

Søk etter tilsynsrapporter

Søk

Tilsyn med helseforetakenes somatiske akuttmottak og deres gjenkjennelse og behandling av sepsis

Bilde av forsiden
  1. bollepunkttest
  2. bollepunkttest
  3. bollepunkttest
  • bollepunkttest
  • bollepunkttest

 

Med hilsen
Jan Fredrik Andresen
direktør

Høyrestilt signatur