Hopp til hovedinnhold
Innhold 3 Aktuelt lovgrunnlag og faglige normeringer

Meny

Innhold 3 Aktuelt lovgrunnlag og faglige normeringer

3. Aktuelt lovgrunnlag og faglige normeringer

Helsetilsynet er gitt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten, og
skal i saker som gjelder varsel om alvorlige hendelser foreta stedlig tilsyn dersom
dette anses nødvendig for å få saken tilstrekkelig opplyst. Dette fremgår av
helsetilsynsloven § 6 andre ledd, jf spesialisthelsetjenesteloven§ 3-3 a og helse- og
omsorgstjenesteloven § 12-3 a.
I det følgende presenteres det aktuelle lovgrunnlaget for våre vurderinger i
tilsynssaken.

3.1. Forsvarlig helsehjelp

De sentrale spørsmålene i denne tilsynssaken er om pasienten fikk forsvarlig
helsehjelp, og om virksomhetene var organisert og styrt slik at pasienter i tilsvarende
situasjoner var sikret forsvarlig helsehjelp. Til dette ligger et krav til at virksomheten
er organisert på en slik måte at helsepersonellet som yter helsehjelpen blir i stand til
å overholde lovpålagte plikter.
Det er et grunnleggende krav til helsetjenesten at den helsehjelpen som ytes er faglig
forsvarlig. Forsvarlighetskravet gjelder både for virksomheter og for det enkelte
helsepersonell, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, helse- og omsorgstjenesteloven
§ 4-1, helsepersonelloven § 16 og helsepersonelloven § 4.
Kravet til forsvarlighet er en rettslig standard. Dette innebærer en plikt for
helsepersonellet til å opptre i samsvar med de til enhver tid gjeldende faglige normer
og lovbestemte krav til yrkesutøvelsen.
Ved klargjøring av innholdet i forsvarlighetskravet må en ta utgangspunkt i hva som
kan forventes av virksomheter og helsepersonell i det enkelte tilfellet, og lovverket
må utdypes ved gjeldende anerkjent fagkunnskap og samfunnsmessige normer. Hva
som kan anses som god faglig praksis på området kan endre seg i tråd med
fagutvikling, endringer i verdioppfatninger og situasjonen for øvrig. Hva som er god
faglig praksis er videre utgangspunkt for å fastlegge hvor grensen mot det
uforsvarlige går