Helsetilsynet

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Statens helsetilsyn har vedtatt å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 første ledd. Vi har kommet til at du har brutt kravene til journalføring i helsepersonelloven §§ 39 og 40.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev av XXXXXX fra Fylkesmannen i XXXXXX oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som fysioterapeut. Tilsynssaken knytter seg til din behandling av pasient XXXXXX f. XXXXXX (heretter omtalt som pasienten).

Vi orienterte deg ved brev av XXXXXX om at vi ville vurdere å gi deg en advarsel. Du uttalte deg til dette ved brev datert XXXXXX. Vedlagt fulgte gjenpart av henvisningene du har fått av pasienten samt et informasjonshefte om lymfødem som du gir til pasientene.  

Saksforholdet

Du er utdannet XXXXXX og fikk autorisasjon som fysioterapeut XXXXXX  den  XXXXXX. Ditt HPR-nr er XXXXXX.

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag av de dokumentene du har fått oversendt tidligere i saksbehandlingen. Nedenfor gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Tilsynssaken er initiert på bakgrunn av klage fra pasienten mottatt hos Fylkesmannen i XXXXXX den XXXXXX. I klagen anføres det at du ikke behandlet pasienten lenge nok per gang, og at hyppigheten av behandlingene ikke var slik det anbefales for hennes lidelse. Pasienten hevder også at hun fikk sår og blemmer på hånden fordi du bandasjerte henne for stramt.

Pasienten mottok behandling hos deg i perioden XXXXXX til XXXXXX for lymfødem etter brystkreftoperasjon. Ifølge pasientens redegjørelse hadde hun ca fire behandlingssesjoner per måned, og sesjonene varte ca 20 minutter.

Etter ny kreftutredning byttet pasienten fysioterapeut i XXXXXX. Pasienten fikk nå behandlingssesjoner på ca 50 minutter.

I journalen har du ført opp takst 2B.

Fra pasientens brev hitsettes:

XXXXXX ikke informert om å begynne med kompresjonsstrømpe, XXXXXX. Ble også kun behandlet ca. 20 min, pr. gang med mange opphold underveis… XXXXXX. Da bandasjerte han så hardt at jeg måtte gå på smertestillende og jeg fikk også sår og blemmer inne i hånden. XXXXXX”.

Pasientjournalen inneholder for øvrig en oversikt over behandlingsdatoer, kontaktopplysninger til pasienten, diagnose, henvisende lege, informasjon om behandlingen i stikkordsform for enkelte av konsultasjonene samt mål på pasienten ved tre anledninger. 

Dine anførsler

I ditt brev datert XXXXXX til Fylkesmannen i XXXXXX stilte du deg uforstående til klagen. Du bemerket at du har videreutdanning i lymfødembehandling og har jobbet med dette i mange år. Du har både deltatt på og holdt kurs innen faget.

Fra ditt brev hitsettes:

”Behandlingen var forsiktig, XXXXXX. Jeg prøvde å bandasjere, men hun ble rød og synes det var ubehagelig. Noe som gjorde at hun fikk en standard strømpe, som gav henne ett jevnt trykk og som hun skulle gå med hver dag.

Når jeg ser på datoene som hun fikk behandling på, kan jeg ikke se at det skal være mange opphold.

Dersom hun syntes jeg bandasjerte for stramt må jeg spørre hvorfor hun ikke gjorde som avtalt og tok av bandasjen i slike tilfeller eller sa fra mens jeg bandasjerte.”

Etter spørsmål fra Fylkesmannen om hvorvidt du har gjort endringer i din praksis som følge av tilbakemeldingene i tidligere tilsynssaker, jf. vår redegjørelse under, svarte du at du ikke har sett behov for å endre praksis i forbindelse med behandlingene, men at du nå skriver grundige notater etter hver konsultasjon.

I ditt brev datert XXXXXX til Statens helsetilsyn skrev du blant annet at du brukte 30 minutter på pasienten. Du er av den oppfatning at dette er tilstrekkelig ved små og moderate lymfødem, forutsatt at ødemet responderer godt på behandlingen. Du bruker for eksempel ikke 30 minutter på underlivsproblematikk med hovne bein. Du påpekte at takstene fra HELFO sier at man kan bruke en time ved behov, ikke at man skal bruke det.

Videre beskrev du hvilken prosedyre du bruker ved første konsultasjon, og opplyste videre at du gir pasientene et hefte med informasjon om lymfødem.

Du opplyste at du har anskaffet journalsystemet Promed Privat. Du kommenterte imidlertid ikke om du har iverksatt andre tiltak for å sørge for at du oppfyller gjeldende lovkrav til journalføring. Det vises i denne sammenheng til tidligere avsluttede tilsynssaker mot deg, som er redegjort for i det følgende.

Tidligere tilsynssaker

Fylkesmannen i XXXXXX har tidligere avsluttet to tilsynssaker mot deg.

Sak XXXXXX

I vedtak av XXXXXX fant Fylkesmannen i XXXXXX at du hadde brutt helsepersonelloven §§ 4, 39 og 40.

Etter Fylkesmannens vurdering hadde du brutt informasjonsplikten, og dette medførte videre at din oppfølging av pasienten ikke var i samsvar med forsvarlighetskravet. Fylkesmannen viste til at din mangelfulle informasjon førte til at pasienten opplevde store smerter. Det ble også gitt merknader i tilknytning til tidsbruken ved konsultasjonene.

Endelig fant Fylkesmannen at din journalføring ikke var i samsvar med gjeldende lovkrav.

Fylkesmannen fant ikke å oversende saken til Statens helsetilsyn for vurdering av administrativ reaksjon.

Sak XXXXXX

I vedtak av XXXXXX fant Fylkesmannen i XXXXXX at du hadde brutt kravene til journalføring, jf. helsepersonelloven §§ 39 og 40.

Det ble gitt merknader i tilknytning til tidsbruken ved konsultasjonene.

Fylkesmannen fant ikke å oversende saken til Statens helsetilsyn for vurdering av administrativ reaksjon.

Rettslig grunnlag for vurderingen

Helsepersonelloven regulerer helsepersonells rettigheter og plikter. Tilsynssaken gir grunn til å vurdere om du har handlet i strid med helsepersonelloven §§ 4, 39 og 40.

Nedenfor gjengis de aktuelle bestemmelsene.

Helsepersonelloven § 4 første og annet ledd:

Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell. Helsepersonell har plikt til å delta i arbeid med individuell plan når en pasient eller bruker har rett til slik plan etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5.

Helsepersonelloven § 39 første ledd:

Den som yter helsehjelp, skal nedtegne eller registrere opplysninger som nevnt i § 40 i en journal for den enkelte pasient. Plikten til å føre journal gjelder ikke for samarbeidende helsepersonell som gir hjelp etter instruksjon eller rettledning fra annet helsepersonell.

Helsepersonelloven § 40 første ledd:

Journalen skal føres i samsvar med god yrkesskikk og skal inneholde relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen, samt de opplysninger som er nødvendige for å oppfylle meldeplikt eller opplysningsplikt fastsatt i lov eller i medhold av lov. Journalen skal være lett å forstå for annet kvalifisert helsepersonell.

Kravene til journalføring er utdypet i forskrift om pasientjournal (forskrift av 21. desember 2000 nr. 1385).

De sentrale vurderingstema er om din behandling av pasienten har vært faglig forsvarlig, og hvorvidt din journalføring er i overensstemmelse med ovenfor nevnte lovkrav.

Statens helsetilsyns vurdering                                            

Behandling

Statens helsetilsyn vil først vurdere hvorvidt din behandling av pasienten har vært faglig forsvarlig, jf. helsepersonelloven § 4.

Behandling av lymfødempasienter krever kunnskap og kompetanse ut over vanlig fysioterapeututdanning. Kliniske stadier av lymfødem utvikler seg individuelt og fysikalsk lymfødembehandling består av to faser. I første fase er målet å redusere hevelsen så mye som mulig. I andre fase jobber man med å bevare og forbedre resultatet fra fase 1, samt å påvirke og minske fibrosering. Begge faser inneholder hudpleie, manuell lymfedrenasje, kompresjonsbehandling og bevegelsesterapi. 

Informasjon fra fagmiljøet innen lymfødembehandling i Norge tilsier at det er vanligvis taksten på 60 minutters behandling som brukes ved unilateral lymfødembehandling. Fysioterapeuten kan likevel vurdere å bruke 30 minutters takst dersom ødemet er lite eller moderat.

Vurderingstemaet er om tiden brukt per behandling og hyppigheten i behandlingene har vært tilstrekkelig til å gi pasienten en forsvarlig behandling og oppfølging av hennes lymfødem.

Pasientjournalen er knapp og sier lite om behandlingsforløpet og dine vurderinger.

Du har videreutdanning i lymfødembehandling og har jobbet med dette i mange år på full tid. På bakgrunn av din redegjørelse legger vi til grunn at du har foretatt en individuell faglig vurdering av pasientens behandlingsbehov i lys av lymfødemets stadium og utvikling. Da pasienten ble rød av kompresjonsbehandlingen etter bandasjering, gikk du over til standardstrømpe for å gi jevnlig trykk og som hun skulle bruke daglig. Vi konstaterer derfor at du tilpasset behandlingen etter pasientens sensibilitet. På denne bakgrunn er vi av den oppfatning at behandlingsøkter av 30 minutters varighet var tilfredsstillende.

Statens helsetilsyn finner på denne bakgrunn ikke å legge til grunn at du har brutt forsvarlighetskravet i helsepersonelloven § 4.

Journalføring

Vurderingstemaet er hvorvidt din journalføring er i strid med helsepersonelloven 39 og 40.

Pasientjournalen er sammen med andre tiltak et viktig verktøy for å sikre forsvarlig behandling av pasienter. Pasientjournalen skal bidra til kvalitet og kontinuitet i behandlingen og være et arbeidsverktøy for helsepersonell som behandler pasienten.

Den skal blant annet sikre at man har tilgang til relevant informasjon om tidligere behandling. Tilstrekkelig dokumentasjon av behandlingen i pasientens journal vil i mange tilfeller være nødvendig for å sikre forsvarlig behandling.

Sentralt i plikten til å føre journal er å nedfelle observasjoner, funn, undersøkelser, vurderinger, diagnose, behandlingsmessige overveielser og behandlingsmessige tiltak i den grad dette er relevant og nødvendig for å gi forsvarlig behandling. Journalføringen skal dessuten ivareta at pasienten selv, pårørende, virksomheten,tilsynsmyndighet, påtalemyndighet og andre i ettertid skal kunne foreta en vurdering av alle sider ved den behandlingen som er gitt pasienten. Pasientjournalen vil i denne sammenheng også bidra til å ivareta helsepersonellets rettssikkerhet.

Fysioterapeuter må blant annet dokumentere hvilke undersøkelser som er gjort, hvilken informasjon pasienten har fått og hva slags helsehjelp som er gitt samt hvordan pasienten har reagert på dette.

Som redegjort for ovenfor er pasientjournalen knapp, og den sier lite om behandlingsforløpet og dine vurderinger. Førstegangs-anamnesen og førstegangsundersøkelsen er særlig viktig for behandlingen og oppfølgingen av slike pasienter, da dette danner grunnlaget for arbeidsdiagnoser og senere re-evalueringer. For denne pasienten er også førstegangsanamnesen knapp. Videre har du ikke journalført hvorfor du har begrenset konsultasjonene til 30 minutter.

Du har i liten grad journalført hvilken informasjon du har gitt pasienten, og vi legger derfor til grunn at du har et betydelig forbedringspotensiale når det gjelder å gi relevant informasjon til pasientene samt å dokumentere dette. Det vises i denne sammenheng til helsepersonelloven § 10, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 3-5 tredje ledd. Det forhold at du deler ut en informasjonsbrosjyre ved første konsultasjon veier til dels opp for den mangelfulle informasjonen under konsultasjonene, men kan ikke erstatte løpende informasjon til pasienten.

Under henvisning til redegjørelsen ovenfor finner Statens helsetilsyn at du har brutt kravene til journalføring, jf. helsepersonelloven §§ 39 og 40.

Vurdering av om du skal gis en advarsel

Statens helsetilsyn finner at du har brutt helsepersonelloven §§ 39 og 40.

Ved brudd på helsepersonellovens bestemmelser kan vi gi advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 første ledd, som lyder:

Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som forsettlig eller uaktsomt overtrer plikter etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, hvis pliktbruddet er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten, til å påføre pasienter og brukere en betydelig belastning eller til i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helse- og omsorgstjenesten.

For å gi advarsel er det for det første et vilkår at du har handlet uaktsomt. Ved denne vurderingen skal Statens helsetilsyn ta stilling til om du kan bebreides. Ved vurderingen legger vi blant annet vekt på om du hadde handlingsalternativer. Det foreligger ikke omstendigheter som tilsier at du var forhindret fra å journalføre i overensstemmelse med gjeldende lovkrav.

Statens helsetilsyn finner på dette grunnlag at du handlet uaktsomt.

Det andre vilkåret som må være oppfylt er at forholdet er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten, påføre pasienter eller brukere en betydelig belastning eller til i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helse- og omsorgstjenesten. Det er ikke avgjørende om forholdet i den aktuelle saken faktisk har fått slike konsekvenser.

Statens helsetilsyn finner at din mangelfulle journalføring er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten da pasienter kan bli utsatt for feilbehandling eller mangelfull behandling senere.

Hovedvilkårene for å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 første ledd er oppfylt. Statens helsetilsyn skal foreta en skjønnsmessig vurdering av om du skal gis en advarsel. En slik vurdering skjer med utgangspunkt i formålet med å gi advarsel som er å reagere på alvorlige overtredelser av helsepersonelloven. Reaksjonen skal bidra til å fremme kvalitet i helsetjenesten, pasientsikkerhet og bidra til å forhindre fremtidige pliktbrudd.

Som redegjort for ovenfor har Fylkesmannen i XXXXXX ved to anledninger funnet at du har brutt kravene til journalføring, jf. helsepersonelloven §§ 39 og 40. Statens helsetilsyn ser svært alvorlig på at du ikke har innrettet deg etter disse vedtakene. Din mangelfulle journalføring medfører at pasienter og andre behandlere ikke kan få oversikt over den helsehjelpen som er gitt, og den vanskeliggjør tilsynsmyndighetens mulighet til å etterprøve din virksomhet.

Statens helsetilsyn finner at overtredelsene av helsepersonelloven er så alvorlige at du skal gis advarsel.

Vedtak

Statens helsetilsyn gir deg i medhold av helsepersonelloven § 56 første ledd en advarsel for brudd på lovens §§ 39 og 40.

Vi sender informasjon om vedtaket til XXXXXX og XXXXXX, se vedlagte kopi.

Du har rett til å klage på dette vedtaket til Statens helsepersonellnemnd, jf. helsepersonelloven § 68. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Les vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage.

Klagen sender du til Statens helsetilsyn. Du må klage før du eventuelt reiser søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf. forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.

Med hilsen

XXXXXX

XXXXXX

 

Vedlegg:

Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak

Kopi av melding XXXXXX

Kopi:

Fylkesmannen i XXXXXX
XXXXXX

Juridisk saksbehandler: XXXXXX
Helsefaglig saksbehandler: XXXXXX


Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker