Helsetilsynet

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Vedtak om tilbakekall av autorisasjon som tannlege

Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle din autorisasjon som tannlege i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning.

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som tannlege.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev av XXXXXX fra Fylkesmannen i XXXXXX oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som tannlege. Tilsynssaken gjelder misbruk av alkohol. Vi orienterte deg ved brev XXXXXX om at vi ville vurdere å tilbakekalle din autorisasjon som tannlege. Vi ba også om opplysninger om din helsetilstand, og viste til opplysningene i din uttalelse om at du har søkt hjelp hos XXXXXX hvor du går til ukentlige konsultasjoner. Vi ba derfor om skriftlig samtykke til å innhente journal eller epikrise fra XXXXXX, samt journal fra din fastlege fra og med XXXXXX.

Vi har ikke mottatt uttalelse fra deg.

Saksforholdet

Du er utdannet ved Universitetet i XXXXXX og har autorisasjon som tannlege fra XXXXXX. Ditt helsepersonellnummer er XXXXXX. Du er født XXXXXX. XXXXXX.

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag av de dokumentene du har fått oversendt tidligere i saksbehandlingen. Nedenfor gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Fylkesmannen i XXXXXX åpnet tilsynssak mot deg på bakgrunn av melding datert XXXXXX fra XXXXXX. Det fremgår av meldingen at du var innlagt med delirium tremens etter langvarig alkoholoverforbruk, og at dette var den andre sykehusinnleggelsen i XXXXXX som var relatert til overforbruk av alkohol.

Din uttalelse til Fylkesmannen ved brev av XXXXXX

Det fremgår av uttalelsen at du erkjenner at du har et alkoholproblem, men at du er i behandling ved XXXXXX for dette. Du skriver videre at du også forventer hyppig blodprøvetaking hos fastlege som ledd i videre oppfølging og behandling. Videre skriver du at du i dine XXXXXX som praktiserende tannlege ikke har fått klager på ditt arbeid som tannlege, og at du aldri har behandlet pasienter i ruset tilstand. Etter din vurdering skjer tannlegebehandlingen i en så «intim» situasjon at det ikke ville ha vært mulig å utføre behandlingen i ruset tilstand, eller med tremor. Pasientene ville ha merket dette. Der du har vært i tvil om du burde behandle pasienter, har du ringt dem og utsatt timen. Du skriver at dette har skjedd altfor hyppig det siste året.

Møte hos Fylkesmannen XXXXX

Du var i møte hos Fylkesmannen den XXXXXX i anledning saken. Av møtereferatet fremgår at du XXXXXX. Du har tidligere XXXXXX Videre redegjorde du i møtet for at du i XXXXXX opplevde traumatiske hendelser  XXXXXX. En følge av dette var at du fikk søvnvansker og at du dempet søvnplagene med alkohol. Dette førte gradvis til at du utviklet et alkoholproblem. Du forklarte at du hadde hatt en del fravær fra praksisen siden XXXXXX. Du vurderte derfor om du burde skaffe en vikar slik at du kunne prioritere helseproblemene. Du forklarte også at du hadde vurdert om du skulle selge praksisen, og heller forsøke å få deg en stilling ved et annet tannlegekontor.

Når det gjelder alkoholproblemet, forklarte du at du hadde fått oppfølging ved XXXXXX i cirka XXXXXX måneder. Du fikk også oppfølging med regelmessige blodprøver. Din fastlege hadde forskrevet Vallergan mot søvnvanskene, og du understreket at du ikke hadde forskrevet vanedannende legemidler til deg selv. Du sa at du hadde forstått at totalavhold var eneste løsningen for deg. Du trodde ikke pasientbehandlingen hadde blitt påvirket av din situasjon. Du opplevde at finmotorikken var i orden, og viste til at du også XXXXXX. Du mente du aldri hadde stilt på jobb uten å være sikker på at du hadde vært i form til det. Du opplyste at du ikke hadde fått klager fra pasienter, og mente du gjorde en god jobb som tannlege. Du passet videre på å holde deg faglig oppdatert.

Rettslig grunnlag for vurderingen

Det følger av helsepersonelloven § 57 at Statens helsetilsyn kan tilbakekalle helsepersonells autorisasjon. Helsepersonelloven § 57 første ledd lyder:

«Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen».

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har på bakgrunn av opplysningene i saken vurdert om det er grunnlag for å tilbakekalle din autorisasjon som tannlege.

I saker om tilbakekall av autorisasjon har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for tilbakekall er oppfylt før autorisasjonen kan tilbakekalles. Alminnelig sannsynlighetsovervekt er som hovedregel tilstrekkelig.

De sentrale vurderingstemaene er om du er uegnet til å ditt yrke som tannlege forsvarlig på grunn av bruk alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, og/eller uforsvarlig virksomhet.

Bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning

På bakgrunn av saksforholdet slik det er beskrevet ovenfor, legger Statens helsetilsyn til grunn at du har et alvorlig misbruksproblem knyttet til alkohol. I vår vurdering har vi vektlagt opplysningene fra XXXXXX om at du har vært innlagt to ganger i XXXXXX relatert til langvarig alkoholoverforbruk. Vi vektlegger videre at du selv erkjenner å ha et alkoholproblem fra XXXXXX, og at du har søkt behandling for problemet. Du har opplyst i møtet med Fylkesmannen i XXXXXX å ha hatt et stort fravær fra tannlegepraksisen din. Du har også opplyst at du det siste året «altfor hyppig» har ringt opp pasienter og utsatt timen fordi du har vært i tvil om du burde behandle pasientene. Etter vår vurdering understreker dette omfanget og alvoret av ditt alkoholproblem.

Statens helsetilsyn ser alvorlig på at helsepersonell misbruker rusmidler. Virksomhet som tannlege innebærer stor grad av selvstendighet, og krever gode kognitive og manuelle ferdigheter og høy kompetanse innen kommunikasjon og samhandling. Evne til å observere og vurdere komplekse situasjoner og handle raskt og adekvat i forhold til dette, er i mange tilfeller en forutsetning for å utøve forsvarlig tannlegevirksomhet.

Misbruk av rusmidler fører til at funksjoner som hukommelse, innlæring og konsentrasjon svekkes og det kan føre til endret stemningsleie og kritikkløshet. Dette svekker helsepersonellets situasjonsforståelse, konsekvensinnsikt og evne til å ta raske beslutninger. Misbruk av alkohol er derfor ikke forenlig med forsvarlig virksomhet som tannlege.

Vi har ikke pasientklager eller andre opplysninger som indikerer at du har vært ruspåvirket eller gjort faglige feil i ditt virke som tannlege. Helsepersonellovens forarbeider (Ot.prp. Nr. 13 (1998-99) er imidlertid tydelige på at det ikke stilles krav om at pasienter er blitt skadet for at det skal kunne ilegges administrative reaksjoner. Det avgjørende for Statens helsetilsyns vurdering er at ditt alkoholmisbruk utgjør en risiko for fremtidige pasienter.

Statens helsetilsyn har på denne bakgrunn kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke som tannlege forsvarlig på grunn av bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Uforsvarlig virksomhet

Som nevnt ovenfor foreligger ingen  pasientklager eller andre opplysninger som indikerer at din virksomhet som tannlege har vært uforsvarlig. Etter Statens helsetilsyns vurdering er det faktum at du utøver din tannlegevirksomhet XXXXXX, og at du ved flere anledninger har vært i tvil om du burde behandle pasienter og utsatt timene deres, en indikasjon på at ditt alkoholproblem kan ha gått ut over pasientbehandlingen. Vi kan heller ikke utelukke at du kan ha feilvurdert din tilstand og behandlet pasienter når du ikke har vært i stand til det, selv om du mener dette ikke har skjedd. Vi kan allikevel ikke se at det er tilstrekkelig sannsynliggjort at du har opptrådt uforsvarlig som tannlege. 

Statens helsetilsyn har ikke grunnlag for å konstatere at du har brutt helsepersonelloven § 57 første ledd om uforsvarlig virksomhet.

Vurdering av om din autorisasjon som tannlege skal tilbakekalles

Statens helsetilsyn finner at du er uegnet til å utøve virksomhet som tannlege forsvarlig på grunn av bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning.

Statens helsetilsyn finner at vilkårene for å tilbakekalle din autorisasjon som tannlege er oppfylt, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Om helsepersonellets autorisasjon skal tilbakekalles beror på en totalvurdering. En grunnleggende forutsetning for å kunne utøve virksomhet i helse- og omsorgstjenesten er at allmennheten har den nødvendige tillit til helsepersonellet og til helse- og omsorgstjenesten som sådan. Formålet med å tilbakekalle en autorisasjon er å bidra til å sikre kvalitet i og tillit til helse- og omsorgstjenesten. Tilbakekall skal også beskytte nåværende og fremtidige pasienter mot helsepersonell dersom yrkesutøvelsen utgjør en risiko.

Statens helsetilsyn har vurdert om det er en forholdsmessig reaksjon å tilbakekalle din autorisasjon. Etter vår vurdering er alvorlig misbruksproblem knyttet til alkohol ikke forenlig med forsvarlig tannlegevirksomhet. Statens helsetilsyn ser positivt på at du er i gang med behandling ved XXXXXX, og at du forstår at totalavhold er løsningen for deg. Din erkjennelse av at du har et alkoholproblem er et viktig skritt på vei ut av problemet. Erfaringsmessig tar det imidlertid lang tid før man kan være trygg på at alkoholmisbruket er et tilbakelagt stadium. Hensynet til den allmenne tillit, kvalitet og sikkerhet i helse- og omsorgstjenesten må veie tyngre enn hensynet til deg som helsepersonell. Etter vår vurdering er forholdene i saken av en så alvorlig karakter at vi finner det nødvendig å tilbakekalle din autorisasjon som tannlege.

Vedtak

Statens helsetilsyn tilbakekaller din autorisasjon som tannlege i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd, på grunn av bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning.

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som tannlege.

Vi sender melding om vedtaket til berørte instanser, se vedlagte kopi. 

Du har rett til å klage på vedtaket til Helseklage, jf. helsepersonelloven § 68. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Les vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage.

Klagen sender du til Statens helsetilsyn. Du må klage før du eventuelt reiser søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf. forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.

Vedlagt følger rundskriv IK-1/2009 ”Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som har gitt frivillig avkall på den”.

Med hilsen

XXXXXX
XXXXXX

XXXXXX
XXXXXX

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Vedlegg:
Kopi av melding til berørte instanser
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
Rundskriv IK-1/2009

Kopi:
XXXXXX

XXXXXX
XXXXXX


Lenker om tilsynssaker

Søkeside for avgjørelser i tilsynssaker og rapporter etter varsel om alvorlige hendelser

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker