Helsetilsynet

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Statens helsetilsyn finner ikke at du har handlet i strid med kravene i helsepersonelloven.

Tilsynssaken er med dette avsluttet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev av XXXXXX fra Fylkesmannen i XXXXXX oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som tannlege. Tilsynssaken gjelder din forskrivning av vanedannende legemidler.

Saksforholdet

Du er utdannet ved XXXXXX og fikk autorisasjon som tannlege den XXXXXX. Ditt HPR-nummer er XXXXXX.

Nedenfor gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Tilsynssaken er initiert på bakgrunn av bekymringsmelding datert XXXXXX fra XXXXXX. Meldingen gjelder din forskrivning av B-preparater til pasientene XXXXXX (heretter pasient 1) og XXXXXX (heretter pasient 2). Reseptdata fra apoteket fulgte vedlagt.

En gjennomgang av disse viste at 590 tabletter Paralgin forte og 300 tabletter Codaxol 500/30mg var forskrevet til pasient 1 i perioden fra midten av XXXXXX til midten av XXXXXX. Tilsvarende oversikt for pasient 2 viste at 1260 tabletter Paralgin forte var forskrevet i perioden fra midten av XXXXXX til midten av XXXXXX.

Din forskrivning til pasient 1

Pasienten er en XXXXXX født i XXXXXX. Første journalnotat er fra XXXXXX. Pasienten var til flere tannbehandlinger hos deg etter dette. XXXXXX hadde pasienten et traume mot kjeven. Du kontaktet XXXXXX XXXXXX for en vurdering av skaden. Per telefon vurderte spesialist at det var lite sannsynlig at pasienten hadde et brudd, og anbefalte mykt kosthold og smertestillende i form av Pinex forte. Smertene fortsatte utover XXXXXX XXXXXX. Du behandlet smertene med smertestillende i form av Paralgin forte og bittskinne.

Da pasienten fortsatt hadde smerter etter XXXXXX XXXXXX, sendte du henvisning og ba om utredning ved XXXXXX XXXXXX. Pasienten fikk først time i XXXXXX. I din redegjørelse skriver du at du ikke kjenner til resultatet av utredningen fordi du ikke har mottatt noen epikrise. Du skriver videre at dine opplysninger om pasienten tilsier at XXXXXX ikke XXXXXX, og at XXXXXX er XXXXXX. Opplysningene om sykehistorie/ behandling bekreftes i journalen.

Din forskrivning til pasient 2

Pasienten er en XXXXXX født i XXXXXX. Det fremgår av journalen at pasienten hadde sin første konsultasjon hos deg i XXXXXX. Ved oppstart av behandling hadde XXXXXX omfattende problemer med karies og infeksjoner som ga XXXXXX smerter. XXXXXX hadde ifølge din redegjørelse behov for full sanering i både over- og underkjeven. I samarbeid med pasienten begynte du arbeidet med overkjeven og fortsatte deretter med behandling av underkjeven. Behandlingen omfattet rotfyllinger og trekking av tenner og en bro i overkjeven.

På grunn av en komplisert rotfylling ble pasienten henvist til endodontisk spesialist i XXXXXX. Etter et slag mot kjeven i XXXXXX fikk pasienten akuttbehandling av en rotfraktur ved XXXXXX tannlegesenter. XXXXXX måtte da trekke tennene som skulle rotfylles.

Endodontisk spesialist behandlet XXXXXX i perioden XXXXXX, men avsluttet på grunn av manglende betaling. Du fullførte arbeidet endodontologen hadde påbegynt med rotfylling og fremstilte to broer i perioden XXXXXX. Pasienten hadde smerter i tennene i denne perioden. XXXXXX insisterte på å bevare tenner som det ikke var mulig å behandle på grunn av hull og infeksjoner. XXXXXX ville ifølge redegjørelsen ikke høre på at disse var årsak til stadig tilbakevendende smerter. XXXXXX møtte heller ikke til avtalt time flere ganger i XXXXXX av XXXXXX. Du skriver i din redegjørelse at du nå mistenkte pasienten for å trenere/nekte tannbehandling for å få medisiner. Du oppgir at du nå har orientert XXXXXX om at XXXXXX må akseptere foreslått behandling eller søke hjelp hos en annen tannlege.

Det fremgår av redegjørelsen at pasienten er XXXXXX og XXXXXX. Videre skal du ikke ha samarbeidet med hennes fastlege om den medikamentelle behandlingen.

XXXXXX fikk resept på til sammen 1280 tabletter Paralgin forte fra XXXXXX til XXXXXX. I tillegg fremgår det av innsendt journal at XXXXXX forut for dette fikk 30 resepter på Paralgin forte i perioden fra XXXXXX til medio XXXXXX. Oversiktene fra apoteket viser at det i de fleste tilfellene er forskrevet 50 tabletter om gangen, et par ganger 100 tabletter og noen ganger 20 tabletter.

Oversiktene fra apoteket viser for øvrig at pasienten i samme periode har fått 10 pakninger med Vival 25 stk, og 13 pakninger med Nobligan av sin fastlege.

Rettslig grunnlag for vurderingen

Opplysninger i tilsynssaken gir grunn til å vurdere om du har handlet i strid med kravet til forsvarlig virksomhet i helsepersonelloven § 4.

Bestemmelsen lyder:

Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell. Helsepersonell har plikt til å delta i arbeid med individuell plan når en pasient eller bruker har rett til slik plan etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5.

Helsepersonelloven § 4 er en sentral bestemmelse. Bestemmelsen stiller krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp og til helsepersonells profesjonsutøvelse.

Hva som er forsvarlig avgjøres etter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, og ikke hvordan helsepersonellet ideelt burde ha opptrådt. For det enkelte helsepersonell innebærer forsvarlighetskravet en plikt til å opptre i samsvar med de til enhver tid gjeldende faglige normer.

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har vurdert om din forskrivning var faglig forsvarlig, jf. helsepersonelloven § 4. Vi har funnet det hensiktmessig å vurdere din forskrivning til de to pasientene samlet.

Statens helsetilsyn vil i vurderingen ta utgangspunkt i de retningslinjer som er beskrevet i Rundskriv IK-2755 Vanedannende Legemidler – forskrivning og forsvarlighet. Her fremgår hvilke krav som stilles til forsvarlig forskrivning av legemidler i gruppe A og B.

Statens helsetilsyn legger til grunn at tannlegen ved forskrivning av vanedannende legemidler skal ha en restriktiv holdning slik at forskrivningen ikke bidrar til utvikling av legemiddelavhengighet og ikke forlenger eller forverrer allerede oppstått avhengighet.

De to pasientene har i forbindelse med tannsmerter og behandling for dette over ca trekvart år fått litt over og litt under fire kodeinholdige tabletter daglig. Ved en slik behandling vil det sjelden være behov for nedtrapping og dosen er ikke høyere enn det som er angitt i Felleskatalogen. Over tid er likevel slik behandling ikke i tråd med god praksis. Din redegjørelse for forskrivningen er imidlertid adekvat.

Statens helsetilsyn finner å bemerke at du burde ha samrådd deg med pasientenes fastleger.

Under henvisning til redegjørelsen ovenfor finner Statens helsetilsyn at du ikke har handlet i strid med kravet til forsvarlig virksomhet i helsepersonelloven § 4.

Statens helsetilsyn vil bemerke at du har et forbedringspotensial hva angår journalføring. Du burde journalført mengden og styrke av de foreskrevne legemidler. På den måten ville du hatt bedre kontroll på mengde forskrevet over tid.

Konklusjon

Det foreligger ikke brudd på helsepersonelloven § 4.

Vi ber imidlertid om at du innretter deg etter våre bemerkninger ovenfor.

Tilsynssaken er med dette avsluttet.

Vi gjør oppmerksom på at forholdet kan bli tillagt vekt ved en eventuelt senere tilsynssak mot deg.

Med hilsen

XXXXXX

XXXXXX

 

XXXXXX

XXXXXX

 

Kopi: XXXXXX

Juridisk saksbehandler: XXXXXX
Helsefaglig saksbehandler: XXXXXX og XXXXXX


Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker