Helsetilsynet

Avslutning av tilsynssak

Statens helsetilsyn finner at din handlemåte avviker fra god praksis, men ikke i en slik grad at det foreligger brudd på helsepersonelloven § 4.

Tilsynssaken mot deg er med dette avsluttet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev av XXXXXX oversendt en tilsynssak fra Fylkesmannen i XXXXXX (heretter Fylkesmannen) vedrørende din virksomhet som fysioterapeut. Tilsynssaken gjelder klage fra pasient på grenseoverskridende atferd under behandling.

Du har tidligere mottatt brev fra Fylkesmannen og kopi av deres oversendelsesbrev til Statens helsetilsyn. Du var i møte hos Fylkesmannen den XXXXXX, og er kjent med hva tilsynssaken gjelder.

Statens helsetilsyn har ikke ansett det nødvendig å sende deg kopi av sakens dokumenter. Dette fordi vi vurderer saken som tilstrekkelig opplyst gjennom dokumentene fra Fylkesmannen, jf. forvaltningsloven § 17. Vi viser også til at vi har konkludert med at du ikke har brutt bestemmelser i helsepersonelloven.

Saksforholdet

Du er utdannet i XXXXXX og fikk autorisasjon som fysioterapeut i Norge den XXXXXX. Du er født XXXXXX og ditt helsepersonellnummer er XXXXXX. På tidspunktet for den aktuelle hendelsen var du XXXXXX fysioterapeut ved XXXXXX

Fylkesmannen mottok den  XXXXXX klage fra jordmor XXXXXX på vegne av gravid pasient XXXXXX (heretter «pasienten»). Klagen var datert XXXXXX.

Pasienten var i en periode i fysioterapeutisk behandling hos deg for en XXXXXX i XXXXXX. Ifølge klagen opplevde pasienten din behandling som grense­overskridende, uprofesjonell og ubehagelig.

I klagen, som både pasienten og jordmoren har signert, fremgår det at du blant annet:

  • har bedt pasienten komme til behandling annenhver dag og kontaktet henne flere ganger pr. SMS for nye timeavtaler,
  • har dradd ned buksene dine for å vise pasienten dine tatoveringer og strekkmerker,
  • har laget «rare lyder» under behandlingen, og
  • har kommentert pasientens kropp på en måte en behandler ikke skal gjøre til en pasient.

Pasienten har ifølge klagen kjent seg utrygg ved besøkene hos deg, men det har vært vanskelig for henne å avvise deg eller unngå å møte til timene. Du har bedt henne komme til behandling mot XXXXXX annenhver dag, og kontaktet henne flere ganger pr. SMS for time­avtaler. Du har også prøvd å ringe henne, men hun har ikke besvart telefonen.

Møte hos Fylkesmannen den XXXXXX
Du bekreftet i møte hos Fylkesmannen at du viste pasienten en av dine mange tatoveringer. Du trakk da ned buksen, men presiserte at du beholdt bokseren på. Du forklarte at du og pasienten har snakket mye om tatoveringer og strekkmerker. Ifølge møtereferatet husket du ikke helt hvem som tok initiativet til fremvisningen av din heldekkende tatovering på høyre ben, men i og med pasientens reaksjon trodde du at det kunne ha vært deg.

I møtet kunne du ikke huske å ha kommentert pasientens kropp «på en måte som en behandler ikke skal gjøre». Du forsto ikke hva pasienten refererte til da hun sa at du lagde «rare lyder» under behandling. På direkte spørsmål om du kunne ha laget noen mer «seksuelle» lyder, svarte du klart nei. Du fortalte at du har en humoristisk stil overfor pasienter hvor du sier ting for å prøve å få dem til å slappe av, men hadde vanskelig for å se at noe du har sagt, kan oppfattes som «rare lyder». Du fremholdt imidlertid at behandlingen av den type XXXXXX som pasienten hadde, er fysisk krevende for fysioterapeuten, og du kunne kanskje ha laget noen lyder i forbindelse med det. Du spurte om Fylkesmannen kunne fremskaffe en mer presis beskrivelse av «de rare lydene» fra pasienten. Det foreligger imidlertid ingen slik beskrivelse i saksdokumentene.

I møtet fremholdt du at pasienten aldri fremsto som ukomfortabel. Det stemmer at du ba henne komme ofte til behandling, men det er helt vanlig ved den aktuelle type problematikk for å unngå forverring.

Du forklarte at du hadde sendt pasienten én tekstmelding mer enn normalt. Denne sendte du fordi pasientens ektefelle muligens kunne reparere en varmepumpe.

SMS-utvekslingen vi har fått kopi av, er fra midten av XXXXXX, og har følgende tekst:

Fra pasienten XXXXXX:
«Hei er det mulig å flytte
timen min i morgen til neste
uke? Har blitt syk.»

Fra deg XXXXXX:
«Da har jeg slettet timen
i morgen.
Passer det mandag kl 11?»

Fra deg XXXXXX:
«God morgen XXXXXX Hvordan er formen?
Vi fikk vel aldri bekreftet
denne time i dag.
Ring meg når det passer.
XXXXXX»

Fra deg XXXXXX:
«Hei XXXXXX..
Hvordan går det med deg?
Jeg har prøvd å ringe deg
noen gang.
Mvh XXXXXX»

Ifølge referatet fra møtet den XXXXXX bemerket du at det er «veldig trist og vanskelig at pasienten har hatt en slik følelse om dette og ham som fysioterapeut». Det har vært tøft å høre at en tidligere pasient har følt det slik. Du understreket at du aldri har fått noen klager fra andre pasienter om upassende atferd.

Vi kan ikke se å ha mottatt noen kommentarer fra klager til møtereferatet eller til saken ellers.

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har vurdert om du, ved dine handlinger overfor pasienten, har brutt forsvarlighetskravet i helsepersonelloven § 4 første ledd, som lyder:

«Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.»

Helsepersonelloven § 4 er en sentral bestemmelse. Bestemmelsen stiller krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp og til helsepersonells profesjonsutøvelse. Hva som er forsvarlig avgjøres etter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, og ikke hvordan helsepersonellet ideelt burde ha opptrådt. Ikke ethvert avvik fra god praksis er å anse som uforsvarlig virksomhet.

Fysioterapeuter er blant de yrkesgrupper som har fysisk kontakt som akseptert virkemiddel i pasientbehandling. Det er av stor betydning for helsetjenestens omdømme og befolkningens helse at fysioterapeuters pasienter får forsvarlig og omsorgsfull hjelp for sine plager og lidelser. Pasienter, pårørende, kollegaer, arbeidsgivere og andre skal kjenne seg trygge på at fysioterapeuter ikke utnytter sin stilling til å tilfredsstille personlige behov. Det stilles derfor strenge krav til fysioterapeuters integritet. Den enkelte fysioterapeut representerer ikke bare seg selv, men også profesjonen og helse- og omsorgstjenesten generelt.

Fysioterapi omfatter i mange tilfeller fysisk nærkontakt der pasienten er delvis avkledd og alene med terapeuten bak lukket dør. Det skaper en nærhet som krever at fysioterapeuten opptrer profesjonelt, varsomt og hensynsfullt, og viser respekt for pasientens intimgrenser og autonomi. Uprofesjonell fysikalsk behandling kan forsterke eventuelle problemer med selvfølelse, kroppslig nærhet og seksualitet.

Tilbud om timeavtaler
Slik vi leser klagen, har pasienten følt seg under press for å inngå flere timeavtaler hos deg enn hun selv har ønsket ­– opptil annenhver dag. Du har også forsøkt å komme i kontakt med pasienten pr. SMS og telefon, noe pasienten synes er ubehagelig.

Statens helsetilsyn oppfatter SMS-dialogen sitert ovenfor som upåfallende i omfang, form og innhold. Vi ser i utgangspunktet positivt på at helsepersonell påtar seg et oppfølgingsansvar når det er indikasjon for det. Ut fra det materialet vi har fått oversendt kan vi ikke legge til grunn at du har vært for pågående overfor denne pasienten.

Fremvisning av tatoveringer
Du har erkjent at du har dradd ned buksene dine for å vise pasienten dine tatoveringer og strekkmerker. Du har også antatt at dette kan ha skjedd på ditt initiativ.

Statens helsetilsyn bemerker generelt at hel eller delvis avkledning fra terapeutens side ikke hører hjemme i terapirommet. Slik opptreden kan bli misforstått og opplevd som grenseoverskridende og påtrengende. Denne faren er til stede selv om terapeut og pasient deler en privat interesse for eksempelvis kroppsbygging, piercing eller tatovering. Helsepersonell har plikt til å sørge for at helsehjelpen finner sted innenfor trygge rammer. Vi vurderer det som lite skjønnsomt av deg å kle halvveis av deg i enerom med en pasient.

«Rare lyder» under behandlingen
Statens helsetilsyn har ikke grunnlag for å fastslå hva slags lyder det kan ha vært tale om.

Kommentarer om pasientens kropp
Du har ifølge klager kommentert pasientens kropp «på en måte en behandler ikke skal gjøre til en pasient». Vi har ikke sikre opplysninger om hva slags omfang, form og innhold kommentarene har hatt, og kan dermed ikke ta stilling til dette punktet i klagen.

Konklusjon

Statens helsetilsyn betrakter det som avvik fra god praksis at du under en behandlingssesjon trakk ned buksen din for å vise pasienten tatoveringer og strekkmerker. Vi har imidlertid kommet til at avviket ikke er av en så alvorlig karakter at det foreligger brudd på forsvarlighets­kravet i helsepersonelloven § 4.

Tilsynssaken mot deg er med dette avsluttet.

Med hilsen

XXXXXX
XXXXXX

XXXXXX
XXXXXX

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Kopi til:
XXXXXX
XXXXXX

XXXXXX
XXXXXX


Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker