Hopp til hovedinnhold

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Vedtak om begrenset autorisasjon som lege

Statens helsetilsyn har vedtatt å begrense din autorisasjon som lege i medhold av helsepersonelloven § 59. Vi har kommet til at du, ved å nedlaste barnepornografisk materiale gjentatte ganger samt invitere en XXXX jente til chat på en erotisk kommunikasjonstjeneste, har utvist en atferd som anses uforenlig med din yrkesutøvelse. Vi finner likevel at du anses skikket til å utøve virksomhet som lege på nærmere angitte vilkår.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev av XXXX fra Fylkesmannen i XXXX oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som lege. Vedlagt fulgte XXXX politidistrikts siktelse av XXXX.

Etter vår anmodning mottok vi politidokumentene fra XXXX politidistrikt den XXXX.

Vi orienterte deg ved brev av XXXX om at vi ville vurdere å suspendere din autorisasjon.

Av e-post av XXXX fremgikk det at advokat XXXX representerer deg i tilsynssaken. Advokat XXXX ba om å få oversendt en utskrift av sakens dokumenter. Videre ba han om utsatt svarfrist på vårt brev av XXXX.

I vårt brev av XXXX til advokat XXXX oversendte vi en utskrift av sakens dokumenter. Vi opplyste at ny svarfrist var XXXX.

Statens helsetilsyn mottok uttalelse i saken fra advokat XXXX i brev av XXXX. Vedlagt fulgte utskrift av XXXX lagmannsretts dom av XXXX og uttalelse datert XXXX fra XXXX ved administrerende direktør XXXX.

I vårt vedtak av XXXX suspenderte vi din autorisasjon som lege, jf. helsepersonelloven § 58. Etter vår vurdering var det grunn til å tro at vilkårene for tilbakekall av din autorisasjon var til stede og at du måtte anses å være til fare for sikkerheten i helsetjenesten. Vi orienterte samtidig om at vi ville vurdere å tilbakekalle din autorisasjon som lege.

Vedtaket ble påklaget i brev av XXXX. I Statens helsepersonellnemnd vedtak av XXXX ble vårt vedtak stadfestet.

I XXXX politidistrikts beslutning av XXXX ble siktelsen relatert til straffeloven 902 § 201c henlagt etter «bevisets stilling.»

I vårt vedtak av XXXX forlenget vi suspensjonen med seks måneder med virkning fra XXXX, jf. helsepersonelloven § 58. Suspensjonen utløper
den XXXX.

Den XXXX ble det avholdt et møte i forbindelse med tilsynssaken. Du møtte sammen med advokat XXXX og advokatfullmektig XXXX.

Vi sendte deg XXXX referat fra møtet, som advokat XXXX kommenterte i e-post av XXXX.

Statens helsetilsyn mottok ny uttalelse til saken i e-post av XXXX fra advokat XXXX. Vedlagt fulgte XXXX tingretts dom av XXXX. Vi mottok også uttalelse til saken i brev av XXXX fra advokat XXXX. Vedlagt fulgte påtalemyndighetens anke og deres motanke. Endelig mottok vi uttalelse til saken i brev av XXXX fra advokat XXXX. Vedlagt fulgte blant annet støtteskriv til anke datert XXXX.

Den XXXX mottok vi fra XXXX politidistrikt komplett e-sak over politiets dokumenter i saken.

Statens helsetilsyn beklager at saksbehandlingstiden har blitt lenger enn forespeilet.

Saksforholdet 

Du er utdannet i XXXX og fikk autorisasjon som lege i Norge den XXXX. Ditt HPR-nr. er XXXX. Du har spesialistgodkjenning i XXXX og i XXXX. På det aktuelle tidspunktet var du XXXX for XXXX og XXXX for den XXXX virksomheten. I tillegg er du XXXX ved XXXX ved XXXX.

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag av de dokumentene du har fått oversendt tidligere i saksbehandlingen. Nedenfor gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Opplysninger fra politidokumentene

Straffesaken ble initiert på bakgrunn av anmeldelse fra foreldrene til XXXX (heretter XXXX). XXXX har XXXX, og du XXXX. Bakgrunnen for anmeldelsen var din kontakt med XXXX på diverse elektroniske kommunikasjonstjenester i perioden XXXX til XXXX. På dette tidspunktet var XXXX XXXX år. Den XXXX tok politiet beslag i dine elektroniske enheter på din bopel. Gjenopprettede filer inneholdt en ikke ubetydelig mengde bilde- og videofiler som viser seksuelle overgrep mot og seksualisert fremstilling av barn under 16 år.

I politiavhør den XXXX opplyste du at du av og til ser på porno. Du benytter nettsider som Youporn.com og Redtube.com, samt lukkede sider som Mygully.com. Du forklarte at du utilsiktet har kommet over «noe med mindreårige under 18 år». Dette er noe du tar avstand fra, og som du ikke har sans for. Du forklarte at det ikke var åpenbart hva filene inneholdt før du spilte av filmene eller så bildene. Filene kunne ha beskrivelser som "unge fine damer" eller "erotisk materiale". Det var først da du så på bildene og videoene at du ble klar over innholdet. Du forklarte at det varierte hvor lang tid det tok før du slettet filene. Noen hadde blitt slettet umiddelbart, mens andre ble liggende i om lag en måned før du slettet dem. Grunnen til dette skal ha vært at du ikke orket å ha noe med det å gjøre, og at du således neglisjerte det som lå på harddisken.

I politiavhør den XXXX forklarte du at du hadde vært mye på internett helgen XXXX til XXXX fordi du var syk. En kveld begynte du å chatte med XXXX. Det var "ganske vanlig" innhold i samtalen, og du synes det var "en grei og hyggelig samtale." Du forklarte at du var nysgjerrig på hva XXXX gjør på Facebook, og at samtalen var et resultat av "nysgjerrighet i forhold til hvordan hun prater og hvordan XXXX ". Selv om dere ikke chattet lenge på chat.eros.no og det ikke var noe seksuelt innhold, erkjenner du at det i ettertid kan oppfattes som at du ønsket å "sexchatte" siden du inviterte henne inn dit. På spørsmål om hva du mente med setningen "da sees vi kanskje i kveld da", svarte du at dette betydde at dere skulle sees igjen ved å chatte senere på kvelden. På spørsmål om du tenkte noe over at du inviterte en XXXX år gammel jente inn på et chatforum «som for de fleste virker å være seksuell», svarte du at du ikke tenkte over dette. På spørsmål om hva du mente med "Har du sagt god natt til mor og far da? Ok, så de stresser ikke noe med det?", svarte du at du lurte på hvor mye foreldrene til XXXX fulgte henne opp. På spørsmål om hva du mente da du refererte til at du drev med "voksenting", forklarte du at du satt og gjorde "småarbeid" parallelt ved samtalen du hadde med XXXX. Da XXXX spurte hva du mente med «voksenting», fremgår det av politidokumentene at du svarte følgende; "Chattekanal e vell i utgangspunktet en ungdomsgreie, voksengreie, ja det får du tenke deg til selv." Da du fikk opplest dette under avhøret, svarte du følgende: "Det var et ordspill, så jeg ville ikke gå noe mer inn på det." Videre opplyste du følgende: "Jeg hadde vell ikke noe sånn oppfatning om å ønske å oppnå noe ting bestemt ved å si det. Litt mer fleipete sjargong sånn for og ja, holde samtalen i gang. Litt sånn gørrkjedelig å sitte der å jobbe og.." Da du ble orientert om at du hadde sendt XXXX en smiley med «kyssemunn», oppga du at du ikke var klar over at du hadde sendt en slik smiley.

Dine kommentarer

I brev av XXXX fra advokat XXXX fremgår det at du har oppsøkt nettsteder med voksenpornografisk innhold. Derfra skal du ha klikket videre på lenker til andre nettsteder, hvor det øyensynlig finnes billedmateriale som også er av straffbar karakter. Det anføres at filnavnene ikke har vist at innholdet kunne være av ulovlig og straffbar karakter. Du skal ha lastet ned zippede filer med film og bilder, uten at innholdet først ble gjennomsett. Da du oppdaget innholdet på de nedlastede filene ble innholdet slettet, i stor grad uten at det ble gjennomgått.

I møtet med Statens helsetilsyn den XXXX gjentok advokat XXXX at du ved et ”hendelig uhell” lastet ned barnepornografisk materiale, og at det i denne saken er snakk om et relativt ”lite volum”. Ifølge advokat XXXX er det ved nedlastning av zip-filer ikke alltid mulig å se hvilke ”underfiler” mappen inneholder. Du bekreftet senere i møtet at det var snakk om én zip-fil. Du hevdet at du i forbindelse med den aktuelle nedlastningen oppsøkte et nettsted med voksenpornografisk innhold. Derfra klikket du deg videre på lenker til andre nettsteder. Videre fortalte du at du skal ha slettet materialet umiddelbart og usett da du oppdaget mappens innhold. Da du ble konfrontert med at disse opplysningene ikke er i overensstemmelse med hva du har forklart i politiavhør, anførte du at dine forklaringer er upresist gjengitt fra politiets side. Hva angår din kommunikasjon med XXXX gjentok du at du ikke fremsatte «seksuelle antydninger» i denne samtalen.

I advokat XXXX kommentarer til møtereferatet i e-post av XXXX ble det gjentatt at «nedlastingen av ulovlig materiale skjedde utilsiktet og uforvarende, …». Hva angår nedlastningen av de aktuelle filene, fremgår det at du «lastet ned zip-filer, som er et filformat som komprimerer og pakker mange underfiler i en samlefil, uten at navn på underfiler fremkom da han trykket på «save as». Det er en misforståelse i referatet at det kun var tale en enkelt zip-fil. Formodentlig var det tale om flere zip-filer som ble lastet ned på denne måten.»

I e-post av XXXX fra advokat XXXX vises det til XXXX tingretts dom av
XXXX hvor rettens flertall la til grunn at nedlastningen av barnepornografisk materiale hadde skjedd «utilsiktet». Det vises videre til at påtalemyndighetens påstand om rettighetstap ikke ble tatt til følge.

I advokat XXXX brev av XXXX gjentas det blant annet at du tar avstand fra barnepornografi, og at du ikke har noen interesse av slikt materiale. Advokat XXXX anfører videre følgende: «Med mindre det skulle foreligge klare holdepunkter for at tingretten har feilbedømt sentrale fakta i saksforholdet, må Helsetilsynet i praksis legge tingrettens bevisvurdering legges til grunn.»

Videre fremgår det at du er innforstått med at det kan være grunnlag for å meddele advarsel, og subsidiært at en begrenset autorisasjon bør kunne ivareta lovens formål.

Advokat XXXX gjentok også at påtalemyndigheten nedla påstand i saken om at du skulle fradømmes retten til å praktisere som lege, og at retten kom til at det ikke var grunnlag for idømme rettighetstap.

I advokat XXXX brev av XXXX ble vi anmodet om snarlig behandling av tilsynssaken.

Vedtak i Statens helsepersonellnemnd

I Statens helsepersonellnemnds vedtak av XXXX, hvor vårt vedtak om suspensjon av autorisasjon som lege ble stadfestet, fremgår blant annet følgende:

«Det har formodningen mot seg at så mange som 33 videofilmer og 20 bilder med barnepornografi ved en ren tilfeldighet ble lastet ned av klageren. … Nemnda mener i tillegg at det svekker tiltroen til klageren at han i politiavhør XXXX forklarte at han ikke alltid slettet filene som inneholdt barnepornografi umiddelbart. Slik nemnda ser det indikerer det faktum at klageren beholdt deler av materialet over en periode at nedlastingen ikke var utilsiktet.

I den samlede vurderingen vektlegger nemnda også det forhold at klageren i XXXX ble siktet for seksuelt krenkende/ uanstendig atferd overfor mindreårige. Bakgrunnen var i hovedsak at han hadde chattet med en XXXX år gammel jente, også på kveld og natt. Samtalen ble innledet på facebook, før klageren oppfordret jenta til å fortsette samtalen på chat.no og chat.eros.no. Klageren forklarte blant annet at han ikke hadde noe ønske om å «sexchatte» med jenta, og at han inviterte henne dit av kjedsomhet. Nemnda ser alvorlig på opplysningene, særlig sett i sammenheng med barnepornografien som ble funnet på klagerens harddisk.»

XXXX tingretts dom av XXXX

I dom av XXXX fra XXXX tingrett ble du dømt for overtredelse av straffeloven 1902 § 204 a første ledd bokstav a, jf. tredje ledd (uaktsom besittelse av 36 videofilmer og 39 bilder med barnepornografisk materiale) til 36 dager fengsel.

Retten la til grunn at du i perioden XXXX til XXXX dekomprimerte til sammen 58 video- og bildefiler med barnepornografisk materiale som stammet fra en zip-fil. Retten la videre til grunn at du, etter å ha sett på en videofilm, slettet filene
XXXX. Du skal da også ha slettet én fil som hadde vært lagret siden
XXXX.

Retten fant det bevist utover enhver rimelig tvil at du, både i perioden før og etter lagringen og den påfølgende slettingen av nevnte video- og bildefiler, hadde vært i besittelse av barnepornografi. Retten viste for det første til at det var lagret et bilde XXXX som først ble slettet XXXX. For det andre ble det vist til 13 bilder som senest hadde blitt lagret XXXX og som først ble slettet XXXX. For det tredje ble det vist til et bilde som ble lagret XXXX og slettet XXXX.

Rettens flertall la til grunn at det ikke var tilstrekkelig bevist at din nedlastning av pornografi skjedde med hensikt om å laste ned og besitte barnepornografisk materiale. Videre fant flertallet ikke tilstrekkelige beviser for at du holdt det som overveiende sannsynlig at du lastet ned og ville besitte filer med barnepornografi da du lastet ned de pornografiske filmene.

Rettens flertall fant det imidlertid bevist utover enhver rimelig tvil at du hadde handlet uaktsomt og ikke vært i nærheten av den nedre grense som oppstilles i lovens forarbeider og underrettspraksis. Flertallet fant dessuten grunn til å betvile din forklaring om at din hensikt bare var å laste ned lovlig materiale, herunder pornografi, og ikke ulovlig barnepornografi.

Flertallet vektla videre at det barnepornografiske innholdet hadde blitt lagret og kommet i din besittelse i fem ulike tidsperioder fra XXXX til XXXX. Besittelsen av ulike bilder og filmer fremstod derfor ikke som en enkelthendelse, men hadde snarere pågått over en periode på 3 ½ år. Selv om retten merket seg at størsteparten av materialet ble lagret i perioden XXXX til XXXX, tilsa ikke dette at besittelsen var et resultat av uforvarende og utilsiktede tastetrykk.

Datatekniske undersøkelser viser at du har avspilt flere av bildene og filmene i Video Lan Client Player (VLC-player) og bildefremvisningsprogrammet IrfanView. Rettens flertall bemerket at datatekniske undersøkelser viser at IrfanView skal ha kjørt en bildeserie hvor 33 av 2154 bilder hadde filnavn som tydet på at de inneholdt overgrepsmateriale mot barn. Bildeserien skal sist ha blitt kjørt XXXX. Videre skal ti filmer være avspilt før XXXX, hvorav i hvert fall to av filmene har filnavn som klart tyder på at de inneholdt overgrepsmateriale mot barn. Disse to filnavnene skal sist ha blitt åpnet XXXX og XXXX. Bildene og filmene utgjorde ikke en del av tiltalen.

Rettens mindretall fant det bevist utover enhver rimelig tvil at du har handlet med forsett. Mindretallet la avgjørende vekt på at du fortsatte med nedlastning av pornografisk materiale også etter at du skal ha slettet nedlastet materiale i XXXX, og at barnepornografisk materiale også da fulgte med i nedlastningen. Det ble videre vist til de 13 bildene som senest har blitt lagret XXXX og som først har blitt slettet XXXX, og til bildet som ble lagret XXXX og slettet XXXX.

Etter det Statens helsetilsyn kjenner til er dommen ikke rettskraftig per dags dato.

Rettslig grunnlag for vurderingen

Det følger av helsepersonelloven § 57 at Statens helsetilsyn kan tilbakekalle helsepersonells autorisasjon. Helsepersonelloven § 57 første ledd lyder:

Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

I tilsynssaken har det vært aktuelt å vurdere om du må anses uegnet til å utøve ditt yrke som lege på grunn av en atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Vilkåret innebærer at helsepersonell etter en konkret helhetsvurdering kan anses uegnet til å utøve sitt yrke på grunn av handlinger, i eller utenfor yrkesutøvelsen, som medfører at allmennheten ikke lenger kan ha den nødvendige tillit til dem.

Dersom Statens helsetilsyn finner at vilkårene for å tilbakekalle din autorisasjon er oppfylt, kan vi vurdere å gi deg en begrenset autorisasjon i medhold av helsepersonelloven § 59, som lyder:

Statens helsetilsyn kan begrense autorisasjonen til å gjelde utøvelse av bestemt virksomhet under bestemte vilkår.

Slik begrensning kan fastsettes i tilfeller der helsepersonell, til tross for at vilkårene for tilbakekall er oppfylt, anses skikket til å utøve virksomhet på et begrenset felt under tilsyn og veiledning.

Statens helsetilsyn kan etter søknad oppheve begrensninger etter første ledd hvis helsepersonellet godtgjør at det ikke lenger er grunnlag for slike begrensninger eller at vilkårene som ble stilt er oppfylt.

Vedtak om begrensning av autorisasjon og avslag på søknad om opphevelse av fastsatte begrensninger er enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn vil innledningsvis gjøre en bevisvurdering på bakgrunn av sakens dokumenter. Vi gjør oppmerksom på at straffesaker og saker vedrørende administrative reaksjoner i utgangspunktet er to systemer som løper parallelt og har ulike beviskrav, formål og vurderingstema. Utfallet av en straffesak har derfor ikke avgjørende betydning for Statens helsetilsyns vurdering. Etter vår oppfatning må pasientsikkerheten og hensynet til tilliten til helsetjenesten veie tungt i denne type saker, jf. helsepersonelloven § 1.

Bevisvurdering – elektronisk kommunikasjon (chat)

På bakgrunn av sakens dokumenter, herunder dine forklaringer i møtet med Statens helsetilsyn og i politiavhør, legger vi til grunn at du i perioden XXXX til XXXX hadde omfattende kontakt med XXXX, som på dette tidspunktet var XXXX år, på ulike elektroniske kommunikasjonstjenester. Kontakten fant sted også på kveld og natt.

Videre legger vil grunn at du, etter å ha chattet med XXXX på Facebook og chat.no, inviterte henne til videre chat på chat.eros.no. Eros, som leverer tjenesten chat.eros, presenterer seg selv som «et erotisk nettsted med fokus på nytelse, spenning, lek, sosial kontakt og livsglede.»

Du har ikke gitt en adekvat forklaring på hvorfor du inviterte XXXX til en åpenbart erotisk kommunikasjonstjeneste, og vi legger derfor til grunn at handlingen var seksuelt motivert.

Bevisvurdering – nedlastning av barnepornografisk materiale

På bakgrunn av sakens dokumenter legger vi til grunn at du i perioden XXXX til XXXX var i besittelse av 58 video- og bildefiler med barnepornografisk innhold som stammet fra en zip-fil. Du slettet filene XXXX. Du skal da også ha slettet én fil som hadde vært lagret siden XXXX. Videre legger vi til grunn at flere av bildende og filmene var åpnet i Video Lan Client Player og bildefremvisningsprogrammet IrfanView.

Videre legger vi til grunn at du, både i perioden før og etter lagringen og den påfølgende slettingen av nevnte video- og bildefiler, var i besittelse av barnepornografi. For det første har du lagret et bilde XXXX som først ble XXXX. For det andre har du lagret 13 bilder senest XXXX som først ble slettet XXXX. For det tredje har du lagret et bilde XXXX som ble slettet XXXX.

Du tilbakeviser at du forsettlig har nedlastet barnepornografisk materiale, og hevder at dette skjedde utilsiktet i forbindelse med nedlastning av lovlig pornografisk materiale. I møtet med Statens helsetilsyn og senere uttalelser i saken har du anført at det ved nedlastingen av zip-filer ikke var mulig å se hvilke ”underfiler” mappen inneholdt. Du har også opplyst at du skal ha slettet materialet umiddelbart da du oppdaget mappens innhold.

Vi har merket oss at politiets datatekniske undersøkelser viser at du har lastet ned barnepornografisk materiale både i perioden før og etter den perioden du har redegjort for overfor Statens helsetilsyn. Nedlastningen fremstår således ikke som en enkeltstående hendelse. Vi har også merket oss at politiets datatekniske undersøkelser viser at du har avspilt flere filer med filnavn som klart tyder på barnepornografisk materiale. Ved dekomprimering av zip-filer vises de aktuelle filnavnene. Det forhold at du i møtet med Statens helsetilsyn og tingretten fremsto som en erfaren bruker av pornografisk materiale med betydelig kunnskap om alminnelig bruk av programvare, og det forhold at du ved flere anledninger over en periode på ca. 3 ½ år har nedlastet barnepornografisk materiale, tilsier etter vår vurdering at nedlastningen ikke var utilsiktet.

Endelig har vi merket oss at tidspunktet for den elektroniske kommunikasjonen med XXXX på chat.eros.no ligger nært i tid med siste kjente avspilling av filmer med barnepornografisk materiale i VLC-player, og at majoriteten av filmene og bildene er av jenter som anslås til å være mellom 8 og 14 år. XXXX var, som angitt ovenfor, XXXX år på det aktuelle tidspunktet.

Atferd uforenlig med yrkesutøvelsen

Vurderingstema er om du, ved gjentatte anledninger å ha lastet ned barnepornografisk materiale, samt ved at du har invitert en XXXX år gammel jente til chat på en erotisk kommunikasjonstjeneste, må anses uegnet til å utøve ditt yrke på grunn av en atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Det er en grunnleggende forutsetning for å kunne utøve virksomhet i helsetjenesten at allmennheten har den nødvendige tillit til dem som utøver slik virksomhet og til helsetjenesten for øvrig. Statens helsetilsyn legger til grunn at legeyrket er et yrke som i særlig grad betinger at allmennheten har den nødvendige tillit til vedkommende som utfører yrket. Det må derfor stilles krav til den enkelte leges etiske holdninger og atferd. Dette gjelder selv om handlingene ikke er utført i forbindelse med yrkesutøvelsen.

Produksjon av barnepornografi utgjør i seg selv et alvorlig overgrep mot barn. Selv etter kortvarige enkeltovergrep kan barn få varige psykologiske skader som blant annet kan gi seg utslag i angst, depresjon, ødelagt selvbilde, langvarig selvødeleggelsesatferd, rusmiddelmisbruk, selvmord eller annen alvorlig psykiatrisk sykdom. At barnepornografi blir distribuert blant annet gjennom internett, innebærer i tillegg til selve overgrepet, en livslang krenkelse av barna. Dette fordi det i praksis ikke vil være mulig å få slettet slike bilder eller på annen måte stanse distribusjonen. En konsekvens av dette er at barna må leve med risikoen for at de kan bli gjenkjent og kompromittert, noe som i tillegg til å utgjøre en betydelig tilleggs-belastning også øker sannsynligheten for varige psykiske skader. Ved å laste ned barnepornografisk materiale bidrar man til å opprettholde etterspørsel, noe som utgjør et incitament for videre produksjon og derfor også seksuelt misbruk av barn.

Statens helsetilsyn bemerker også at flere av bildene og filmene er å anse som svært grove. Filmene og bildene viser voksne menn og kvinner som har vaginale, anale og orale samleier med babyer og barn som anslås å være fra fire måneder til 16 år gamle. Majoriteten av filmene og bildene er, som nevnt ovenfor, av jenter som anslås til å være mellom 8 og 14 år.

Statens helsetilsyn ser også svært alvorlig på at du inviterte en mindreårig jente til chat på en åpenbart erotisk kommunikasjonstjeneste. Etter vår oppfatning representerer dette et betydelig avvik fra forventet atferd fra en lege.

På bakgrunn av at du gjentatte ganger har lastet ned barnepornografisk materiale samt invitert en XXXX år gammel jente til chat på en erotisk kommunikasjonstjeneste finner Statens helsetilsyn at du må anses uegnet til å utøve ditt yrke på grunn av en atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen, jf. helsepersonelloven § 57.

Vurdering av om din autorisasjon som lege skal tilbakekalles

Statens helsetilsyn finner at du er uegnet til å utøve virksomhet som lege på grunn av en atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Statens helsetilsyn finner at vilkårene for å tilbakekalle din autorisasjon som lege er oppfylt, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Om helsepersonellets autorisasjon skal tilbakekalles beror på en helhetsvurdering. En grunnleggende forutsetning for å kunne utøve virksomhet i helse- og omsorgstjenesten, er at allmennheten har den nødvendige tillit til helsepersonellet og til helse- og omsorgstjenesten som sådan. Formålet med å tilbakekalle en autorisasjon er å bidra til å sikre kvalitet i og tillit til helse- og omsorgstjenesten.

Statens helsetilsyn har vurdert om det er en forholdsmessig reaksjon å tilbakekalle din autorisasjon, eller om du kan anses egnet til å utøve virksomhet som lege på bestemte vilkår (begrenset autorisasjon).

Statens helsetilsyn finner etter en konkret helhetsvurdering at tilliten til deg som lege og til helsetjenesten generelt er tilstrekkelig ivaretatt dersom din autorisasjon som lege begrenses til virksomhet som ikke innebærer pasientkontakt. For å sikre den enkelte nødvendig helsehjelp, er det viktig at befolkningen har tillit til helsetjenesten og helsepersonell og ikke unngår å oppsøke helsehjelp, eller ta opp helseproblemer knyttet til grenseoverskridende atferd fra tillitspersoner. Hensynet til barn, unge og voksnes behov for trygge og sikre helsetjenester ivaretas etter vår oppfatning ved at de ikke risikerer å møte helsepersonell som har vært i besittelse av barneporno og som har invitert en XXXX inn på erotisk chatteside for voksne.

En annen forutsetning for nødvendig tillit, er at du går i veiledning hos spesialist i klinisk voksenpsykiatri - eller psykologi. Formålet er å få innsikt i skadevirkningene for de involverte. Formålet er videre å få innsikt i hvilken motivasjon du har for å invitere XXXX inn på erotisk chatteside for voksne, og hvilken funksjon dette har i livet ditt. Hva det innebærer å ha samfunnets tillit som helsepersonell, bør inngå i veiledningen.

Vi er kommet til at vilkårene for å begrense din autorisasjon som lege er oppfylt, jf. helsepersonelloven § 59 og har funnet grunn til å begrense din autorisasjon som lege på følgende vilkår:

  • Du kan ikke ha pasientkontakt.
  • Du må gå i profesjonell veiledning hos spesialist i klinisk voksenpsykologi

eller psykiatri i minimum tolv måneder. Din veileder må avgi rapport til Statens helsetilsyn etter seks måneder, og etter tolv måneder.

  • Dine arbeidsgivere må være kjent med bakgrunnen for at du har begrenset autorisasjon.
  • Du må melde fra til Statens helsetilsyn dersom du endrer ansettelsesforhold og får annen/andre arbeidsgivere

Vi gjør oppmerksom på at det er ditt ansvar å sørge for at alle vilkårene overholdes, og at brudd på vilkårene vil kunne føre til at den begrensede autorisasjonen blir tilbakekalt.

Vedtak

Statens helsetilsyn finner at vilkårene for å tilbakekalle din autorisasjon som lege i medhold av helsepersonelloven § 57 er oppfylt. Vi finner likevel at du må anses skikket til å utøve virksomhet som lege på ovenfor angitte vilkår, jf. samme lov § 59.

Vi sender melding om vedtaket til berørte instanser, se vedlagte kopi. 

Du har rett til å klage på vedtaket til Statens helsepersonellnemnd, jf. helsepersonelloven § 68. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Les vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage.

Klagen sender du til Statens helsetilsyn. Du må klage før du eventuelt reiser søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf. forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.

Vedlagt følger rundskriv IK-1/2009 ”Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som har gitt frivillig avkall på den”.

Med hilsen

XXXX
XXXX

XXXX
XXXX

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Vedlegg:
Kopi av melding til berørte instanser
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
Rundskriv IK-1/2009

Kopi:
Fylkesmannen i XXXX

Juridisk saksbehandler: XXXX
Helsefaglig saksbehandler: XXXX


Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker