Helsetilsynet

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Vedtak om advarsel

Statens helsetilsyn har vedtatt å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 første ledd. Vi har kommet til at du ved 4 anledninger har gjort urettmessige oppslag i din ektefelles pasientjournal, og at du har brutt helsepersonelloven § 21 a.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev av xxxxxx fra Fylkesmannen i xxxxxx oversendt en tilsynssak gjeldende din virksomhet som ergoterapeut.

Tilsynssaken ble opprettet på bakgrunn av en bekymringsmelding fra xxxxxx kommune datert xxxxxx, om at du ved fire anledninger hadde gjort urettmessige oppslag i pasientjournalen til din ektefelle (heretter omtalt som din ektefelle og/eller pasienten) under XXXXXX opphold ved xxxxxx i perioden xxxxxx til xxxxxx. Vedlagt bekymringsmeldingen var logg over utførte oppslag.

Statens helsetilsyn anmodet xxxxxx kommune i brev av xxxxxx om ytterligere opplysninger i saken. Kommunen oversendte opplysningene til Statens helsetilsyn i brev av xxxxxx .

Vi orienterte deg i brev av xxxxxx om at vi vil vurdere om du har brutt helsepersonelloven § 21 a om urettmessig tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger, og om du skal ilegges en advarsel. Du fikk anledning til å uttale deg til dette. Vi har ikke mottatt en uttalelse fra deg.

Saksforholdet

Du har ergoterapiutdanning fra høgskole i xxxxxx, og fikk autorisasjon som ergoterapeut den xxxxxx. Ditt helsepersonellnummer er xxxxxx. Du er ansatt ved fysio- og ergoterapitjenesten i xxxxxx kommune.

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag av de dokumentene du har fått oversendt tidligere i saksbehandlingen. Nedenfor gjør vi rede for det som har vært av betydning for vår vurdering.

Referat fra møte med xxxxxx

I møte med kommunen den XXXXXX  forklarte du at du syntes det var usikkerhetsmomenter rundt din ektefelles utskrivelse fra xxxxxx, og at utskrivelsen kunne være forhastet. Din ektefelle er xxxxxx, hadde brudd og var sterkt medisinert. Du fant det ikke naturlig eller nødvendig at en annen ergoterapeut skulle ordne med nødvendige hjelpemidler i hjemmet, siden du er ergoterapeut selv. Du var den som hadde den beste kunnskapen om deres hjem, og om hvilke hjelpemidler som ville være hensiktsmessig. Du var derfor avhengig av å vite hvor langt din ektefelle hadde kommet i treningen. Ifølge deg var XXXXXX fullt informert om at du gikk inn i XXXXXX journal.

Av møtereferatet fremgår at du mente du gjorde en jobb for kommunen, og at xxxxxx nøt godt av dine tjenester.

Kommunen formidlet at de så svært alvorlig på at du gjorde disse oppslagene, og at det etter deres vurdering ikke forelå noen rettmessig grunn til det. Det er presisert i referatet at du kjenner til gjeldende regelverk om dette. Kommunen vurderte ikke din relasjon som formildende. Du syntes det var strengt vurdert. Selv om du ikke hadde noen formell avtale om å kunne gå inn i journalen, gjorde du en jobb for kommunen.

Du fikk en skriftlig advarsel for forholdet av din arbeidsgiver xxxxxx.

Din uttalelse til xxxxxx kommune av xxxxxx

I din uttalelse til kommunen av  xxxxxx skriver du at du samarbeidet med en fysioterapivikar under din ektefelles opphold. Hun fortalte deg at hun ville engasjere en ergoterapeut ved ergoterapitjenesten da det var behov for tilrettelegging i hjemmet før utskrivning. Du tilbød deg å ta på deg den rollen, da du syntes det var mest nærliggende. Det var dessuten ferietid og press på tjenestene. Din ektefelle fikk allerede ved ankomst torsdag xxxxxx besøk av legen, og beskjed om at XXXXXX skulle hjem dagen etter. Det var av stor betydning for XXXXXX /deg om XXXXXX kunne gå trapp ved hjemkomst. Du snakket med din ektefelle og fysioterapeuten, og sjekket din ektefelles pasientjournal for å få informasjon om helsetilstanden. Du sjekket journalen ettersom det ikke var mulig for fysioterapeuten og deg å treffes hver dag. Det ble bestemt utskrivelse XXXXXX ganger i perioden XXXXXX var innlagt.

Du forklarer at du er klar over at du burde ha logget deg inn som din ektefelles ergoterapeut, men du «syntes dette var veldig rart» å gjøre. Du vurderte at det ikke var nødvendig. Din ektefelle har full tillit til deg, og han hadde informasjon om at du leste i hans journal.

Din uttalelse til Fylkesmannen av xxxxxx

I din uttalelse til Fylkesmannen av xxxxxx har du skrevet at du gjorde oppslag i journalen fordi du ytte ergoterapitjenester til din ektefelle. Du bekrefter at du er kjent med helsepersonelloven § 21 a om urettmessig tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger. Videre opplyser du at du selv besluttet å være ansvarlig for tilrettelegging og vurdering av hjelpemidler for din ektefelle, og at du snakket med fysioterapeuten om dette. Du vurderte at det var unaturlig at en annen ergoterapeut skulle komme hjem til dere for tilrettelegging, og du vektla også at det var ferieavvikling i denne perioden. Du innser at du skulle ha logget deg inn som ergoterapeut, og skrevet i journalen hva du foretok deg.

Ytterligere opplysninger fra xxxxxx

XXXXXX kommune har i brev av xxxxxx redegjort for ditt ansettelsesforhold i kommunen, og for organiseringen av ergoterapitjenesten i kommunen. Vedlagt brevet er din ektefelles pasientjournal fra oppholdet ved xxxxxx

Den xxxxxx er følgende journalført: «..Samtale med pasienten om hvordan hjemmet er tilrettelagt og hvilke hjelpemidler xxxxxx ser for seg å behøve. …..xxxxxx som er ergoterapeut i kommunen sier xxxxxxselv kan hente ut disse hjelpemidlene fra kommunalt KL...».

Rettslig grunnlag for vurderingen

Opplysningene i tilsynssaken gir grunn til å vurdere om du har handlet i strid med helsepersonelloven § 21 a, som lyder:

Det er forbudt å lese, søke etter eller på annen måte tilegne seg, bruke eller besitte opplysninger som nevnt i § 21 uten at det er begrunnet i helsehjelp til pasienten, administrasjon av slik hjelp eller har særskilt hjemmel i lov eller forskrift.

Vi viser i denne sammenheng til helsepersonelloven § 21, som lyder:

Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell.

Statens helsetilsyns vurdering

På bakgrunn av mottatt logg fra pasientjournal, legger Statens helsetilsyn til grunn at du har gjort oppslag i din ektefelles pasientjournal ved fire anledninger under XXXXXX opphold ved xxxxxx i perioden xxxxxx. Vi har vurdert om du, ved å gjøre oppslagene, har brutt helsepersonelloven § 21 a. 

Det er etter helsepersonelloven § 21 a ikke tillatt for helsepersonell å lese i journalen til pasienter man ikke har noe ansvar for å yte helsehjelp til, eventuelt administrere slik hjelp til. Bestemmelsen har som formål å sikre pasienters personvern, å beskytte pasienters personlige integritet og sikre befolkningens tillit til helse- og omsorgstjenesten og helsepersonell. Bestemmelsen skal sikre at pasienter og brukere oppsøker helse- og omsorgstjenesten ved behov for helsehjelp, uten at de trenger å frykte at uvedkommende får tilgang til opplysninger om dem. Taushetsplikten er et bærende element i tilliten til helse- og omsorgstjenesten og til det enkelte helsepersonell, og inngår i kjernekunnskapen til alt helsepersonell.

På bakgrunn av saksforholdet slik det er beskrevet ovenfor, legger Statens helsetilsyn til grunn at du ikke hadde et tildelt oppdrag fra kommunen til å gjøre vurderinger som ergoterapeut, men at du tiltok deg et slikt oppdrag som pasientens ektefelle. Du hadde dermed ikke ansvar for å yte helsehjelp til pasienten som kommunens ergoterapeut, og ingen rett til å gjøre oppslag i journalen. Du har selv forklart at du ikke «hadde en formell avtale om å kunne gå inn i journalen», og at «du selv besluttet å være ansvarlig for tilrettelegging og vurdering av hjelpemidler for din ektefelle». Kommunen har også vurdert at du ikke hadde rettmessig grunn til oppslagene, og har ilagt deg en advarsel for forholdene. Du gjorde oppslagene fordi du hadde behov for opplysninger for å kunne tilrettelegge hjemreisen, og fordi du var bekymret for at utskrivelsen kunne være forhastet..

Du har uttalt at din ektefelle var informert om at du gikk inn i xxxxxx  journal, og at xxxxxx har full tillit til deg. Til dette ønsker Statens helsetilsyn å bemerke at du i så fall, med samtykke fra pasienten, skulle ha henvendt deg til kommunen og pasientens behandlere som xxxxxx ektefelle, for å få informasjon om xxxxxx helsetilstand og den helsehjelpen som ble ytt til xxxxxx, jf. helsepersonelloven § 22, jf. pasient- og brukerrettighetsloven §§ 3-3 første ledd og 3-6 andre ledd. Du gjorde imidlertid oppslag i pasientjournalen selv, og misbrukte slik dine tilgangsrettigheter som ergoterapeut i kommunen. Statens helsetilsyns vurdering er at du i denne situasjonen blandet din rolle som pårørende og din rolle som ergoterapeut ansatt i kommunen.

Statens helsetilsyn har etter dette kommet til at du har brutt helsepersonelloven § 21 a.  

Vurdering av om du skal gis en advarsel

Som nevnt ovenfor, har du brutt helsepersonelloven § 21 a. Ved brudd på helsepersonellovens bestemmelser kan Statens helsetilsyn ilegge helsepersonell en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 første ledd, som lyder:

Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som forsettlig eller uaktsomt overtrer plikter etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, hvis pliktbruddet er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten, til å påføre pasienter og brukere en betydelig belastning eller til i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helse- og omsorgstjenesten.

For å gi advarsel er det for det første et vilkår at du har handlet forsettlig eller uaktsomt. Du har erkjent at du gjorde oppslag i din ektefelles pasientjournal ved å bruke dine tilgangsrettigheter som ergoterapeut ansatt i kommunen. Vi legger derfor til grunn at du handlet forsettlig.

Det andre vilkåret som må være oppfylt er at handlingen er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten, påføre pasienter eller brukere en betydelig belastning eller til i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helse- og omsorgstjenesten. Det er ikke avgjørende om handlingen i den aktuelle saken faktisk har fått slike konsekvenser.

Etter Statens helsetilsyns vurdering er misbruk av tilgangsrettigheter i elektronisk pasientjournal egnet til å påføre pasienter en betydelig belastning. Det er videre egnet til å svekke tilliten til helsepersonell, og det utgjør en fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten ved at pasienter kan vegre seg for å oppsøke helse- og omsorgstjenesten, eller unnlate å oppgi viktig informasjon.

Hovedvilkårene for å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 første ledd er oppfylt. Statens helsetilsyn skal foreta en skjønnsmessig vurdering av om du skal gis en advarsel. En slik vurdering skjer med utgangspunkt i formålet med å gi advarsel, som er å reagere på alvorlige overtredelser av helsepersonelloven. Reaksjonen skal også bidra til å fremme kvalitet og sikkerhet i helse- og omsorgstjenesten, samt bidra til å forhindre fremtidige pliktbrudd, jf. helsepersonelloven § 1. 

Statens helsetilsyn ser alvorlig på at du flere ganger gjorde oppslag i din ektefelles pasientjournal, som du ikke hadde ansvar for å yte helsehjelp til. Dine handlinger er et klart misbruk av dine tilgangsrettigheter i elektronisk pasientjournal, og utgjør et alvorlig brudd på den tillit du er gitt av arbeidsgiver og av samfunnet for øvrig. Du har i din uttalelse til Fylkesmannen bekreftet at du er kjent med helsepersonelloven § 21 a. At du er kjent med lovverket er også fremhevet av arbeidsgiver i møtereferat av xxxxxx. Dine uttalelser til arbeidsgiver og Fylkesmannen illustrerer imidlertid at du ikke har vist innsikt i det problematiske med dine oppslag i pasientjournalen, og din sammenblanding av roller.

Statens helsetilsyn finner etter en samlet vurdering at du skal ilegges en advarsel.

Vedtak

Statens helsetilsyn gir deg i medhold av helsepersonelloven § 56 første ledd en advarsel for brudd på lovens § 21 a.

Vi sender informasjon om vedtaket til Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i Sverige og Styrelsen for Patientsikkerhed i Danmark, se vedlagte kopi.

Du har rett til å klage på dette vedtaket til Statens helsepersonellnemnd, jf. helsepersonelloven § 68. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Les vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage.

Klagen sender du til Statens helsetilsyn. Du må klage før du eventuelt reiser søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf. forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.

Med hilsen

XXXXXX
XXXXXX

XXXXXX
XXXXXX

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Vedlegg:
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak.

Kopi til:
Fylkesmannen i XXXXXX
Kopi av melding til Inspektionen för vård och omsorg (IVO) og Styrelsen for Patientsikkerhed

xxxxxx
xxxxxx


Lenker om tilsynssaker

Søkeside for avgjørelser i tilsynssaker og rapporter etter varsel om alvorlige hendelser

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker