Helsetilsynet

Hvem skal melde?

Varselordningen gjelder for helseforetak og virksomheter som har avtale med helseforetak eller regionale helseforetak.

Hva skal meldes?

Alvorlige hendelser skal meldes. Med alvorlig hendelse menes dødsfall, eller betydelig skade på pasient, hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko.

Innsending av varsel

Varsel sendes som e-post til

Varsel skal sendes straks, og med det menes snarest, og senest påfølgende dag. Varsler som kommer etter fristen vil også bli håndtert.

I varselet skal det oppgis navn på helseforetaket og kontaktperson med direkte telefonnummer, og gjerne hvilket fagområde eller avdeling det dreier seg om. Informasjon om når kontaktpersonen er best tilgjengelig er også nyttig.

Varsel-e-posten skal ikke inneholde navn på pasient eller annen taushetsbelagt informasjon (helseopplysninger).

Statens helsetilsyns håndtering av varsler er omtalt i artikkelen Om avdeling for varsler og operativt tilsyn og saksbehandlingen.

Hendelser i kommunale helse- og omsorgstjenester

Hendelser i kommunehelsetjenesten og andre forhold tas opp med fylkesmannen i det aktuelle fylket. Kontaktinformasjon til fylkesmennene.

Andre meldeordninger

Helsepersonells meldeplikter er regulert i helsepersonelloven kap. 7.

Helseinstitusjon som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven, skal sende melding til Helsedirektoratet (før 2016 til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten) om betydelig personskade på pasient som følge av ytelse av helsetjeneste eller ved at en pasient skader en annen, og hendelser som kunne ha ført til betydelig personskade.
Meld uønsket hendelse. Helsedirektoratet. Se også Veileder til spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 – meldeplikt til Helsedirektoratet

Leges plikt til å melde unaturlig dødsfall m.v. til politiet er regulert i forskrift om leges melding til politiet om unaturlig dødsfall o.l.

Se også Helsedirektoratets Legeerklæring om dødsfall / Melding om unaturlig dødsfall.

Andre henvendelser til Statens helsetilsyn

E-postadressen skal bare brukes til varsler etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a. Øvrige henvendelser sendes til  eller postadresse Statens helsetilsyn
Postboks 231 Skøyen, 0213 Oslo.