Hopp til hovedinnhold

Hvor kan du klage eller varsle? 

Helse- og omsorgstjenesten

Hovedanbefalingen er at uønskede hendelser tas opp direkte med dem som har levert helse- og omsorgstjenesten, eventuelt deres ledere. Alle tjenester skal ha ordninger for dette. Henvendelsene kan være skriftlige eller muntlige.

Statsforvalteren

Dersom du som pasient, bruker eller pårørende opplever at det ikke gis helse- og omsorgstjenester, eller at kvaliteten på tjenestene er uforsvarlig, kan du klage. Helselovgivningen skal sikre at alle gis tilgang på nødvendige helsetjenester, og at den helsehjelp som ytes er faglig forsvarlig. Du kan også for eksempel klage på at helsepersonell gir utilstrekkelig eller gal informasjon, at helsepersonell bryter taushetsplikten, eller ulovlig bruk av tvang overfor pasienter.

Mer informasjon finnes på www.statsforvalteren.no.

Varselordningen for dødsfall og svært alvorlige hendelser

Pasient, bruker eller nærmeste pårørende kan varsle Statens helsetilsyn om dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient eller bruker som følge av ytelse av helse- og omsorgstjenester, eller ved at en pasient eller bruker skader en annen. Adgangen til å varsle gjelder dersom utfallet er uventet utfra påregnelig risiko. Alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester har varslingsplikt om dødsfall og svært alvorlige hendelser. Varslene skal sendes til Statens helsetilsyn, som innhenter informasjon og avgjør om det er grunnlag for videre tilsyn i saken.

Mer informasjon finnes på www.helsetilsynet.no.

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom)

Undersøkelseskommisjonen er en uavhengig statlig virksomhet, og kan undersøke alvorlige hendelser og andre alvorlige forhold i helse- og omsorgstjenesten i Norge. Formålet med undersøkelsene er å kartlegge hva som skjedde, og påvise bakenforliggende årsaker til hendelsen. Slik kunnskap vil bidra til læring og endring slik at nye alvorlige hendelser kan forebygges.

Mer informasjon finnes på ukom.no. 

Norsk pasientskadeerstatning

Norsk pasientskadeerstatning behandler økonomiske erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt i helse- og omsorgstjenesten.

Mer informasjon finnes på www.npe.no.

Hvem kan hjelpe deg med å klage eller varsle?

Pasient- og brukerombudet

Det er 15 pasient- og brukerombudskontor fordelt over hele landet. Ansatte ved ombudskontorene svarer på spørsmål om hvilke rettigheter pasienter, brukere og pårørende har. Pasient- og brukerombudet bistår i klagesaker, og deltar også i dialogmøter mellom pasienter, brukere og helsetjenestene, både de kommunale og på spesialistnivå. Du kan kontakte ombudskontorene både via e-post, telefon eller brev.

Mer informasjon om ordningen finner du på helsenorge.no.

Pasient- og brukerorganisasjoner

Det er mange pasient- og brukerorganisasjoner som hjelper medlemmer og andre med veiledning og klageformulering.

Det finnes blant annet en oversikt over disse på  https://profesjon.no/brukerorganisasjoner/