Hopp til hovedinnhold

Hva er annen tilsynsmessig oppfølging?

«Annen tilsynsmessig oppfølging» omfatter ulike metoder og verktøy for å oppnå formålet med tilsyn, som er å bidra til pasientsikkerhet, kvalitet og tillit til helse- og omsorgstjenesten. I noen saker vurderer vi at det er mest hensiktsmessig å be virksomheten om en skriftlig vurdering av forholdene rundt hendelsen, og deres interne oppfølging. I andre saker kan det være aktuelt med et tilsynsmøte mellom Helsetilsynet og virksomhetens ledelse, eventuelt en kombinasjon av disse to metodene.

Hva er et tilsynsmøte?

Helsetilsynet kan ha et tilsynsmøte med virksomhetens ledelse for å få opplyst sider ved saken eller forhold ved virksomheten. Vi bruker også disse møtene til å påpeke virksomhetens ansvar, og utfordrer ledelsen på pasientsikkerhetsmessige forhold og hva slags oppfølging de planlegger.

Saken kan avsluttes etter møtet, oversendes til statsforvalteren, eller Helsetilsynet kan følge opp saken videre, for eksempel ved å be virksomheten om å utarbeide en egenrapport.

Hva er en egenrapport?

Egenrapporten skrives etter en mal fastsatt av Helsetilsynet, og vi har gjerne et møte med virksomheten i forkant for å tydeliggjøre bestillingen og drøfte hvilke pasientsikkerhetsmessige aspekter som er viktig å følge opp. Egenrapporten innebærer at vi får opplyst hvordan virksomheten hadde lagt til rette for forsvarlig helsehjelp, hva som skjedde i saken som ble varslet, og hvordan virksomheten har planlagt å følge opp hendelsen for å redusere risiko for liknende hendelser i fremtiden.

Hvordan følger vi opp en egenrapport?

Ut fra virksomhetens egenrapport avgjør Helsetilsynet om saken kan avsluttes eller om det er behov for ytterligere oppfølging. Dersom saken ikke kan avsluttes, kan vi be virksomheten om supplerende opplysninger, en revidert egenrapport eller vi kan vurdere å gjennomføre stedlig tilsyn.