Hopp til hovedinnhold

Formålet med tilsyn er å bidra til pasientsikkerhet, kvalitet og tillit til helse- og omsorgstjenesten. Formålet med varselordningen er at de alvorligste hendelsene skal varsles slik at tilsynsmyndighetene kan bidra til uforsvarlige forhold identifiseres raskere, rettes opp og bidrar til bedre pasientsikkerhet.

I noen saker vurderer vi at stedlig tilsyn ikke er nødvendig for å opplyse saken, men det er likevel grunner til at vi skal følge opp saken videre i Statens helsetilsynet. Dette kaller vi «Annen tilsynsmessig oppfølging hos Statens helsetilsyn» (T-sak).

Hva innebærer «Annen tilsynsmessig oppfølging hos Statens helsetilsyn»?

«Annen tilsynsmessig oppfølging hos Statens helsetilsyn» er en samlebetegnelse på metoder og verktøy hos oss I noen saker vurderer vi at det er mest hensiktsmessig for å oppnå formålet med tilsyn, å be virksomheten om en skriftlig vurdering av og forholdene rundt hendelsen, og deres interne oppfølging. I andre saker kan det være aktuelt med et tilsynsmøte mellom Helsetilsynet og virksomhetens ledelse, eventuelt en kombinasjon av disse to metodene.

Hva er et tilsynsmøte?

I noen saker kan det være aktuelt for oss å ha et tilsynsmøte med virksomhetens ledelse for å få opplyst sider ved saken eller forhold ved virksomheten. Vi bruker også disse møtene til å påpeke virksomhetens ansvar, og utfordrer ledelsen på pasientsikkerhetsmessige forhold og hva slags oppfølging de planlegger.

Saken kan avsluttes etter møtet, oversendes til statsforvalteren, eller vi kan følge opp saken videre, for eksempel ved å be virksomheten om å utarbeide en egenrapport.

Hva er en egenrapport?

Helsetilsynet kan be om at virksomheten utarbeider en egenrapport. I de sakene kan vi oversende en mal for egenrapport til virksomheten, som de kan bruke i sin oppfølging. Alternativt kan vi oversende relevante spørsmål som virksomheten må svare på, eventuelt med en sjekkliste der vesentlige elementer i en egenrapport fremgår.

Det kan være aktuelt at vi avholder et møte med virksomheten i forkant for å tydeliggjøre bestillingen og drøfte hvilke pasientsikkerhetsmessige aspekter som er viktig å følge opp. Dette møtet kan gjerne avholdes som en videokonferanse.

Hvordan følger vi opp en egenrapport?

Når vi har mottatt en egenrapport, vurderer vi om den inneholder nok informasjon og en god nok vurdering av de pasientsikkerhetsmessige forholdene til at vi kan avslutte saken. Dersom saken ikke kan avsluttes på bakgrunn av egenrapporten, kan vi be virksomheten om supplerende opplysninger, eventuelt be dem utarbeide en revidert egenrapport, eller vi kan vurdere å gjennomføre stedlig tilsyn.Etter tilsynet utarbeider og oversender Helsetilsynet en rapport eller avgjørelse til virksomheten. Helsetilsynet følger opp saken, eventuelt i samarbeid med statsforvalteren, til virksomheten har rettet opp de påpekte uforsvarlige forholdene.