Njuike váldosisdollui
Blide av forsiden

Riikka fylkkamánnit bearráigehčče 2019:s mo gielddat áimmahuššet iežaset bearráigeahččoovddasvástádusa birasvuđot dearvvašvuođasuodjalusa hárrái mánáidgárddiin ja skuvllain.

Mánáidgárddiid ja skuvllaid eaiggádiin ja jođiheddjiin lea ovddasvástádus mánáid ja nuoraid siste- ja olgobirrasii skuvllain ja mánáidgárddiin. Álbmotdearvvašvuođaláhka geatnegahttá gielddaid, bearráigeahččamiid bokte, dárkkistit ahte eaiggádat ja jođiheaddjit áimmahuššet ovddasvástádusa mánáid ja nuoraid stoahkan- ja oahppanbirrasii. Gieldda bearráigeahččoovddasvástádus fátmmasta buot mánáidgárddiid ja skuvllaid mat leat gielddas, juogo dat leat gielddalaš, fylkkagielddalaš dahje priváhta mánáidgárddit.

Jearaldat fylkkamánniid guorahallamiin lea leamaš čađahuvvo go gielddaid bearráigeahččodoaibma álbmotdearvvašvuođalága gáibádusaid vuođul, nu ahte heajos sisáibmu ja eará biraslaš bealit mat leat lobiheamit, njulgejuvvojit. Fylkkamánnit guorahalle earret eará lei go gielddaid bearráigeahččodoaibma lágiduvvon nu ahte váldi ja barggut ledje čielgasit juhkkojuvvon, j a čađahuvvojedje doarvái sorjjasmeahttunvuođain ja gelbbolašvuođain, ja dáhpáhuvai go bearráigeahččan jámma ja riskamáhtu vuođul ja čuovvoluvvojedje go fuomášuvvon láhkarihkkumat.

Bearráigeahčču čađahuvvui oktiibuot 51 gielddas. Fylkkamánnit fuomášedje láhkarihkkumiid 42 gielddas gos sis lei bearráigeahčču, nappo 8 gielddas 10 gielddas.

Cuiggoduvvon láhkarihkkumat guske dasa go gielddat eai sihkkarastte ahte čađahuvvojit bearráigeahčut, ahte bearráigeahčut eai dáhpáhuva jámma, ahte bearráigeahču vuođđu ii lean riskamáhttu, ja ahte gielddas eai lean stivrendoaimmat čuovvut bearráigeahččodoaimma ja ahte barggut áimmahuššojuvvojedje lágaid ja láhkaásahusaid vuođul.