Helsetilsynet

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Vedtak om tilbakekall av rekvireringsrett for legemidler i gruppe A og B

Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle din rekvireringsrett for legemidler i gruppe A og B i medhold av helsepersonelloven § 63. Vi har kommet til at din forskrivning av legemidler i gruppe B er uforsvarlig.  

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved e-post av XXXX fra Fylkesmannen i XXXX oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som lege. Tilsynssaken gjelder din rekvirering av legemidler i eget og XXXX navn.

Du har folkeregistrert adresse i XXXX, XXXX, men Fylkesmannen har fått opplyst at du ikke har vært bosatt der siden XXXX. Det er ukjent om du for tiden oppholder deg og/eller arbeider i Norge.

Statens helsetilsyn fattet den XXXX vedtak om suspensjon av din rekvireringsrett for legemidler i gruppe A og B. Det ble samtidig gitt orientering om at vi ville vurdere å tilbakekalle rekvireringsretten. Statens helsetilsyn har ikke kontaktopplysninger til deg, og vi har derfor ikke hatt mulighet til å gjøre deg kjent med vedtaket. Du har ikke uttalt deg til saken.

Saksforholdet

Du er utdannet ved XXXX og fikk autorisasjon som lege den XXXX, HPR nr. XXXX. Du ble godkjent spesialist i XXXX den XXXX. Ditt siste kjente arbeidsforhold som XXXX ble avsluttet den XXXX.

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag av sakens dokumenter. Nedenfor gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Bekymringsmeldinger

Fylkesmannen i XXXX mottok den XXXX en muntlig bekymringsmelding fra XXXX vedrørende din rekvirering av blant annet Rivotril og Stesolid i eget navn. Legemidlene ble etter fullmakt fra deg hentet ut av XXXX.

XXXX sendte den XXXX en skriftlig bekymringsmelding til Fylkesmannen i XXXX om hendelsen. Det fremgår at XXXX leverte en resept på 3 x 100 Stesolid, 3 x 100 Rivotril og 2 x 100 Xanor den XXXX. XXXX fremla fullmakt fra deg og kopi av ditt pass. På grunn av mengden legemidler var apotekeren usikker på om resepten var ekte, men ettersom det ikke var direkte tegn til at den var falsk, ble legemidlene utlevert. Apoteket forsøkte å komme i kontakt med deg på telefon, uten å lykkes.

Fylkesmannen i XXXX har kontaktet XXXX og XXXX, som også har mistenkt at reseptene XXXX har levert var falske. Medikamentene ble imidlertid utlevert.

XXXX og XXXX har sendt skriftlige bekymringsmeldinger av henholdsvis XXXX og XXXX til Fylkesmannen i XXXX. I bekymringsmeldingene fremkommer det mistanke om at XXXX har levert falske resepter i ditt navn på B-preparater til eget bruk.

Ekspedisjonskontroll

Fylkesmannen i XXXX har innhentet en oversikt fra 127 apotek i XXXX, XXXX over legemidler som er rekvirert i ditt og XXXX navn i perioden XXXX til XXXX. Legemidlene er, så vidt vi er kjent med, hentet ut av XXXX.

Ekspedisjonskontrollen viser at du rekvirerte store mengder vanedannende legemidler i eget navn og i XXXX navn i XXXX. I løpet av XXXX måned ble det rekvirert 955 definerte døgndoser (DDD). Rekvireringen omfatter de vanedannende legemidlene Rivotril, diazepam (Vival, Valium og Stesolid), Sobril, Xanor, Paralgin forte og Kodein.

I løpet av XXXX har du rekvirert en vesentlig mindre mengde vanedannende legemidler i eget navn og XXXX navn, totalt 120 DDD. Rekvireringen omfatter Rivotril, diazepam, Sobril, Xanor og Tramadol.

Fra og med XXXX frem til XXXX (40 døgn) har du rekvirert vanedannende legemidler i eget navn og XXXX navn på i gjennomsnitt 20,25 DDD/døgn, totalt 810 DDD. Rekvireringen omfatter Rivotril, diazepam (Vival, Valium og Stesolid), Sobril og Xanor.

Den XXXX var det en ny rekvirering av vanedannende legemidler i ditt navn på totalt 475 DDD. Denne rekvireringen omfattet de vanedannende legemidlene Rivotril, Sobril og Xanor.

Det er benyttet flere apotek for uthenting av B-preparatene, og det er benyttet flere apotek samme dag for uthenting av samme type B-preparater:

  • Den XXXX er det i ditt navn hentet ut Xanor tabletter ved XXXX. Samme dag er det i ditt navn hentet ut Rivotril tabletter fra både XXXX, XXXX og XXXX.
  • Den XXXX er det i ditt navn hentet ut tabletter med Rivotril, Stesolid og Xanor fra XXXX. Samme dag er det i ditt navn hentet ut tabletter med Rivotril, Stesolid og Xanor tabletter fra både XXXX og XXXX. Til sammen er det denne dagen hentet ut 600 tabletter Rivotril 2 mg, 600 tabletter Stesolid 5 mg og 400 tabletter Xanor 2 mg.
  • XXXX er det i ditt navn hentet ut Rivotril tabletter fra både XXXX og XXXX. Det er også samme dag i ditt navn hentet ut Xanor tabletter fra XXXX og XXXX.

Øvrige opplysninger

Den XXXX mottok Statens helsetilsyn melding fra XXXX om at du den XXXX søkte om autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i XXXX.

Rettslig grunnlag for vurderingen

Det følger av helsepersonelloven § 63 at Statens helsetilsyn kan tilbakekalle legers rekvireringsrett. Bestemmelsens første ledd lyder:

Hvis legers eller tannlegers rekvirering av legemidler i gruppe A og B anses uforsvarlig, kan Statens helsetilsyn helt eller delvis kalle tilbake retten til å rekvirere slike legemidler for en bestemt tid eller for alltid. Det samme gjelder for annet helsepersonell som i forskrift fastsatt i medhold av § 11 er gitt begrenset rett til å rekvirere legemidler.

En viktig bestemmelse i forsvarlighetsvurderingen er helsepersonelloven § 4. Bestemmelsens første og annet ledd lyder:

Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell. Helsepersonell har plikt til å delta i arbeid med individuell plan når en pasient eller bruker har rett til slik plan etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5.

I saker om tilbakekall av rekvireringsrett for legemidler i gruppe A og B har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for tilbakekall er oppfylt før rekvireringsretten kan tilbakekalles. Alminnelig sannsynlighetsovervekt er som hovedregel tilstrekkelig.

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har på bakgrunn av opplysningene i saken vurdert om det er grunnlag for å tilbakekalle din rekvireringsrett for legemidler i gruppe A og B.

Det sentrale vurderingstema er om din rekvirering av legemidler i gruppe B i eget navn og i XXXX navn er uforsvarlig.

Om behandling med vanedannende legemidler og forsvarlig forskrivning

Når det gjelder god praksis for forskrivning av vanedannende legemidler, viser vi til Helsedirektoratets nasjonale faglige veileder IS-2014 «Vanedannende legemidler – rekvirering og forsvarlighet», som ble publisert den XXXX, og omfatter forskrivingen fra og med denne dato. Når det gjelder din rekvirering i tidsrommet XXXX til XXXX, viser vi til Statens helsetilsyns rundskriv IK-2755 «Vanedannende legemidler - forskrivning og forsvarlighet», som gjaldt i denne perioden. Videre inneholder Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) og Felleskatalogen sentral informasjon blant annet om legemidlenes indikasjon og dosering.

Ved forskrivning av vanedannende legemidler skal legen sikre at pasientens tilstand er tilstrekkelig utredet, at annen behandling er vurdert og at det er klar indikasjon for behandling med vanedannende legemidler før slik behandling innledes. Behandling over lang tid må unngås, og dosene må ikke overstige det som er forsvarlig. Med dette menes at legen løpende må vurdere behandlingseffekten.

Det er godt dokumentert at benzodiazepiner har gunstig effekt brukt over et begrenset tidsrom, mens slik effekt ikke er dokumentert ved langtidsbruk. Dette tilsier at dosen for de fleste pasienter bør ligge lavere enn én definert døgndose (1 DDD) i gjennomsnitt ved dosering over lengre tid. Bruk utover kort tid øker faren for legemiddelavhengighet. Ved forskrivning av flere vanedannende legemidler samtidig kan også 1 DDD av det enkelte legemidlet utgjøre uforsvarlig forskrivning, fordi legemidlene forsterker (potenserer) hverandres negative effekter.

For å unngå uforsvarlig forskrivning er det viktig at legen til enhver tid holder oversikt over hvor store mengder vanedannende legemidler som er forskrevet til pasienten.

Det er viktig å være oppmerksom på at ved uforsvarlig høy rekvirering av vanedannende legemidler, kan legen også bidra til illegal legemiddelomsetning.

Ved forskrivning til nærstående skal man som lege være særlig oppmerksom på at pasienten må sikres en forsvarlig diagnostisk vurdering og behandling. Forskrivning av vanedannende legemidler til nærstående skal som utgangspunkt overlates til fastlegen.

Rekvirering av vanedannende legemidler i eget navn er tillatt, men slik rekvirering bør ikke foregå over tid, og retningslinjene for indikasjon og dosering vil være de samme som ellers.

Vurdering av din forskrivning

Vi ser at rekvireringen i ditt og XXXX navn har eskalert betydelig i XXXX og XXXX, med en rekvirering på i gjennomsnitt 20,25 DDD/døgn. Resepten som er datert XXXX omfatter 300 tabletter Stesolid 5 mg, 200 tabletter Rivotril 2 mg og 200 tabletter Xanor 2 mg, alle oppført til eget bruk. Siste uttak den XXXX var på 475 DDD, noe som er svært høyt.

XXXX har over lengre tid kunnet hente ut store mengder vanedannende legemidler rekvirert i sitt eget navn samt i ditt navn på grunnlag av en fullmakt fra deg. Det har vært antakelser fra flere apotekers side om at reseptene er falske. Uavhengig av om reseptene er ekte eller falske, vurderer Statens helsetilsyn det som uforsvarlig at du har utstedt en fullmakt som gjør det mulig for XXXX å hente ut store midler vanedannende legemidler i ditt navn.

Vi har ikke opplysninger om indikasjon for rekvireringen av vanedannende legemidler i ditt og XXXX navn. Du har ikke dokumentert en virksomhet som kan begrunne rekvirering av vanedannende legemidler i et slikt omfang. Statens helsetilsyn vurderer det som sannsynlig at XXXX har hentet ut legemidlene til eget bruk, uten at du har fulgt XXXX opp på forsvarlig måte. Rekvireringen fremstår som fullstendig pasientstyrt. Mengden vanedannende legemidler som er rekvirert i ditt og XXXX navn over lengre tid vurderes som uforsvarlig høy.

Vi har merket oss at samme type B-preparat er hentet ut fra flere forskjellige apotek samme dag og at antall tabletter er betydelig ved hvert uttak. Vi legger til grunn at denne måten å hente ut vanedannende legemidler på er forsøk på å dekke over en uforsvarlig rekvirering.

Vi vurderer etter dette at din rekvirering av legemidler i gruppe B i eget navn og XXXX navn er uforsvarlig.

Vurdering av om din rekvireringsrett skal tilbakekalles

Statens helsetilsyn har kommet til at din forskrivning av legemidler i gruppe B i eget navn og i XXXX navn er uforsvarlig, jf. helsepersonelloven § 63.

Statens helsetilsyn har en rett, men ikke en plikt, til å tilbakekalle rekvireringsretten selv om lovens vilkår er oppfylt. Hvordan tilsynsmyndigheten skal reagere beror på en skjønnsmessig totalvurdering. Formålet med administrative reaksjoner mot helsepersonell er å sikre allmennhetens tillit til helsetjenesten, ivareta pasienters sikkerhet, fremme kvalitet i helsetjenesten og bidra til å hindre fremtidige pliktbrudd av samme art.

Statens helsetilsyn legger til grunn at tilbakekall av rekvireringsrett vurderes der det ikke foreligger klar indikasjon for forskrivning av vanedannende legemidler. I vår vurdering av om vi skal tilbakekalle din rekvireringsrett, har vi vektlagt at saken samlet sett fremstår som alvorlig.

Statens helsetilsyn ser særlig alvorlig på at du har utstedt en fullmakt som har gjort det mulig for XXXX å hente ut store mengder vanedannende legemidler rekvirert i ditt navn. Ved å utstede en slik fullmakt har du misbrukt den tilliten som leger er gitt ved å inneha rekvireringsrett. Mengden vanedannende legemidler som er rekvirert er dessuten så høy at det er lite sannsynlig at én person kan ha inntatt alt. Vi vurderer at det er grunn til å tro at i hvert fall deler av legemidlene kan ha blitt videresolgt illegalt av XXXX.

Etter en samlet vurdering finner vi at en mindre inngripende reaksjon ikke vil være et tilstrekkelig virkemiddel for at du skal endre din rekvireringspraksis. Vi har merket oss at du like etter at din rekvireringsrett ble suspendert den XXXX søkte om autorisasjon som lege i XXXX.

Av hensyn til pasientsikkerheten, finner Statens helsetilsyn det nødvendig å tilbakekalle din rekvireringsrett for legemidler i gruppe A og B.

Vedtak

Statens helsetilsyn tilbakekaller din rekvireringsrett for legemidler i gruppe A og B i medhold av helsepersonelloven § 63 første ledd. Vi har kommet til at din rekvirering av legemidler i gruppe B er uforsvarlig.

Vi sender melding om vedtaket til berørte instanser. 

Du har rett til å klage på vedtaket til Statens helsepersonellnemnd, jf. helsepersonelloven § 68. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du blir kjent med vedtaket. Ta kontakt med Statens helsetilsyn for oversendelse av informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage.

Klagen sender du til Statens helsetilsyn. Du må klage før du eventuelt reiser søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf. forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.

Til orientering kan du også anmode om å få oversendt rundskriv IK-1/2009 «Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som har gitt frivillig avkall på den».

Med hilsen

XXXX
XXXX

XXXX
XXXX

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Kopi:
Fylkesmannen i XXXX  
Fylkesmannen i XXXX

Juridisk saksbehandler: XXXX
Helsefaglig saksbehandler: XXXX


Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker