Helsetilsynet

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mulig grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er derfor eit mål å oppnå ein balansert alders- og kjønnssamansetning og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Personar med innvandrarbakgrunn blir oppfordra til å søkje stillingane. Statens helsetilsyn er IA-bedrift. 

Legg inn / oppdater CV

Statens helsetilsyn lyser ut alle stillingar på Finn.no, Nav.no,  LinkedIn, Facebook og Instagram. I tillegg blir alle ledige stillingar lyst ut på denne sida.

Ledige stillinger ved fylkesmannsembetene kunngjøres på jobbnorge.no

For tida ingen ledige stillingar