Gå til innhold

  • Nyheter
  • Sist publisert

Nyheter

Informasjon til Arianson-utvalget

Arianson-utvalget (tidligere Syse-utvalget) har ved flere anledninger henvendt seg til Statens helsetilsyn for å få informasjon om og erfaringer fr... 01.09.2014

Påklager henleggelse

Statens helsetilsyn påklager Trøndelag statsadvokaters beslutning om å henlegge sak mot Midtre Namdal samkommune Det var Fylkesmannen i... 28.08.2014

Alvorlig svikt i behandling og oppfølging i akuttmottaket av pasient med sepsis

Statens helsetilsyn mottok varsel fra et sykehus om en alvorlig hendelse i forbindelse med en øyeblikkelig-hjelp innleggelse i akuttmottak. Et team... 11.07.2014

Nyheitsarkiv

Sist publisert

Svar på Deres anmodning om gjennomgang av utredningsrapport fra ...

Gå til innhold. ... 01.09.2014

Om endringer knyttet til forskrift om helsekrav for personer i ...

Gå til innhold. Til forsiden. Til forsiden; FAQ/OSS; Om tilsynsmyndigheitene;
Kontakt; Abonnement RSS; Presse; Ledige stillinger. Skriv ... 01.09.2014

Informasjon til Arianson-utvalget - Helsetilsynet

Gå til innhold. Til forsiden. Til forsiden; FAQ/OSS; Om tilsynsmyndigheitene;
Kontakt; Abonnement RSS; Presse; Ledige stillinger. Skriv ... 01.09.2014

Se 100 sist publiserte

Fokusikon

I fokus

Varsel om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten

Spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a lyder:

For å sikre tilsynsmessig oppfølging skal helseforetak og virksomheter som har avtale med helseforetak eller regionale helseforetak straks varsle om alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. Med alvorlig hendelse menes dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko.

Med straks menes at varselet må sendes snarest, og senest påfølgende dag. Varsel sendes som e-post til varsel@helsetilsynet.no, hvor det oppgis navn på helseforetaket og kontaktperson med direkte telefonnummer. Det er bare varsler som faller inn under denne lovbestemmelsen som skal sendes på denne e-postadressen. Hendelser i kommunehelsetjenesten og andre forhold, tas opp med fylkesmannen i det aktuelle fylket. Kontaktinformasjon til fylkesmennene.

Øvrige henvendelser sendes postmottak@helsetilsynet.no eller postadresse Statens helsetilsyn, Postboks 8128 Dep, 0032 Oslo

Varsel om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Hovedmeny.

Fokusikon

Rettigheter og klager

Klage?

Får du ikke hjelpen eller tjenestene du har krav på, eller får du en annen type hjelp enn du selv mener du trenger? Mener du at kvaliteten på hjelpen er dårlig? En slik misnøye kan du ta opp med personellet du er i kontakt med, eller du kan klage til  Fylkesmannen.

De ulike klageordningene innenfor helse- og omsorgstjenestene er i menyen: Rettigheter og klager – Helse- og omsorgstjenester og helsepersonell.

Er du uenig i vedtak gjort av barneverntjenesten? Informasjon om klageordningene innenfor barneverntjenester i: Rettigheter og klager – Barneverntjenester.

Får du ikke slik hjelp fra sosialtjenesten som du mener du har krav på? Informasjon om klageordningene i Sosiale tjenester i Nav finner du i: Rettigheter og klager – Sosiale tjenester i Nav.