Abortloven
Loven Lovdata
Abortloven Helsedirekoratet

Alternativ behandlingsloven
Loven Lovdata 
Lovforarbeider
Alternativ behandlingsloven Helsedirektoratet

Apotekloven Loven Lovdata

Behandlingsbiobankloven
Loven Lovdata 
Lovforarbeider
Behandlingsbiobankloven Helsedirektoratet

Bioteknologiloven
Loven Lovdata 
Bioteknologiloven Helsedirektoratet

Familievernkontorloven Loven Lovdata

Folkehelseloven
Loven Lovdata
Lovforarbeider 
Merknader i rundskriv I-6/2011 
Folkehelseloven Helsedirektoratet

Helse- og omsorgstjenesteloven
Loven Lovdata
Lovforarbeider
Helse- og omsorgstjenesteloven Helsedirektoratet

Helseberedskapsloven
Loven Lovdata
Lovforarbeider
Helseberedskapsloven Helsedirektoratet

Helseforetaksloven
Loven Lovdata 
Lovforarbeider

Helseforskningsloven
Loven Lovdata
Lovforarbeider
Helseforskningsloven Helsedirektoratet

Helsepersonelloven
Loven Lovdata
Lovforarbeider
Helsepersonelloven Helsedirektoratet

Helseregisterloven
Loven Lovdata
Lovforarbeider
Helseregisterloven Helsedirektoratet
Veiledende merknader til helseregisterloven § 13
I-8/2005 Om pseudonome helseregistre.

Helsetilsynsloven
Loven Lovdata
Lovforarbeider
Loven på engelsk

Krisesenterloven Loven Lovdata

Legemiddelloven Loven Lovdata

Lov om medisinsk utstyr
Loven Lovdata 
Lov om medisinsk utstyr Helsedirektoratet

Lov om rituell omskjæring av gutter Loven Lovdata

Obduksjonslova Loven Lovdata

Pasientjournalloven 
Loven Lovdata 
Lovforarbeider
Pasientjournalloven Helsedirektoratet 

Pasient- og brukerrettighetsloven 
Loven Lovdata 
Lovforarbeider
Pasient- og brukerrettighetsloven Helsedirektoratet
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Helsedirektoratet

Pasientskadeloven Loven Lovdata

Psykisk helsevernloven
Loven Lovdata
Lovforarbeider
Psykisk helsevernloven Helsedirektoratet

Smittevernloven
Loven lovdata
Lovforarbeider
Lovverk og smittevern FHI
Smittevernloven Helsedirektoratet

Spesialisthelsetjenesteloven
Loven Lovdata
Lovforarbeider
Spesialisthelsetjenesteloven Helsedirektoratet

Sprøyteromsloven
Loven Lovdata  
Lovforarbeider
Sprøyteromsloven Helsedirektoratet 

Steriliseringsloven
Loven Lovdata
Steriliseringsloven Helsedirektoratet

Straffelovens § 284 og § 285 om forbud mot kjønnslemlestelse
Straffelovens § 284 og § 285 Lovdata
Straffelovens § 284 og § 285 om forbud mot kjønnslemlestelse Helsedirektoratet

Strålevernloven Loven Lovdata

Tannhelsetjenesteloven
Loven Lovdata 
Lovforarbeider 
Tannhelsetjenesteloven Helsedirektoratet 

Transplantasjonslova Loven Lovdata 

Opphevede lover

Helseregisterloven lovforarbeider 2001 
Kommunehelsetjenesteloven lovforarbeider 1982

Se også

Lover og regler – Helse- og omsorgsdepartementet
Lover – Helsedirektoratet

Gå til toppen