Helsetilsynet

Pressekontakt

Vi tilrår alle journalistar som ønskjer intervjuavtalar og bakgrunnsinformasjon om å ta kontakt via pressetelefonen 95 88 72 21. Arbeidstid i Statens helsetilsyn er kl. 8.00 – 15.45 (sommartid frå 15. mai – 15. september er kl. 8.00 – 15.00). Kommunikasjonsdirektør i Statens helsetilsyn er Nina Vedholm, telefon 21 52 99 66, e-post:

Offentlighet og innsyn – bestilling av dokument fra Statens helsetilsyn

Leiargruppa i Statens helsetilsyn er presenterte i artikkelen Oppgåver og organisering – Statens helsetilsyn, sjå avsnittet Organisasjon og leiing.

Spørsmål om saker som blir behandla av fylkesmennene skal svarast på av rett embete.
Kontaktinformasjon fylkesmennene

Nyheiter frå Statens helsetilsyn

Nyheiter finst i Nyheitsarkivet. Nyheiter eldre enn seks år ligg i Historisk arkiv.

Statens helsetilsyn i nyheitsbiletet

Lista Helsetilsynet i nyheitsbiletet gir oversikt over artiklar og omtale i media frå våre ansvarsområde.

Fylkesmennene sine nyheiter

Lista Nyheiter frå fylkesmannsembeta omfattar nyheiter om tilsyn og klagehandsaming som gjeld sosiale tenester, barnevern-, helse- og omsorgstenester på fylkesmennene sine nettstader.