Helsetilsynet

 Sosiale tjenester   

Hvordan går det med folks økonomi i koronatider?/ Christian Poppe og Elaine Kempson
Oslo: Forbruksforskningsinstituttet SIFO, 2020
Lenke til dokumentet

Planer for gode vaner: Et felteksperiment mot arbeidsledighet : sluttrapport/ Kjetil Bjorvatn [... et al]
Bergen: Samfunns- og næringslivsforskning (SNF), 2020
Lenke til dokumentet

Etablering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser – erfaringer fra norske kommuner/ Solvår Wågø, Karin Høyland, Lars Arne Bø
Oslo: Sintef, 2020
Lenke til dokumentet

Housing first – håndbog Europa/ Nicholas Pleace
København: Socialstyrelsen (Danmark), 2020
Lenke til dokumentet

Illustrasjon - ny litteratur, barnevern Barn, barnevern

"Internett er et stort mørkt rom": håndtering av risiko for seksuell utnytting over internett
Oslo: Redd barna, 2020
Lenke til dokumentet

Familieråd i barneverntjenestens arbeid med akuttsaker : delrapport fra prosjektet Familieråd når det haster med å finne en løsning/ Tor Slettebø (... et al]
Oslo: VID vitenskapelige høgskole, 2020
Lenke til dokumentet 

Multiutsatta barn : om barn som utsatts för flera typer av barnmisshandel/ Carolina Jernbro och Åsa Landberg
Stockholm : Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2020
Lenke til dokumentet

«Det kan høres ut som en bagatell, men ikke for meg da»: gjennomgang av ti særlig konfliktfylte barnevernssaker i Bergen kommune/ Utvalg for gjennomgang av barnevernssaker i Bergen kommune
Bergen: Utvalg for gjennomgang av barnevernssaker i Bergen kommune, 2020
Lenke til dokumentet 

Utsatte barn og unges tjenestetilbud under covid-19 pandemien : 1. statusrapport/ Koordineringsgruppe Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Politidirektoratet, Sekretariatet for konfliktrådet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Oslo: Koordineringsgruppe, 2020
Lenke til dokumentet

Utsatte barn og unges tjenestetilbud under covid-19 pandemien : 2. statusrapport/ Koordineringsgruppe Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Politidirektoratet, Sekretariatet for konfliktrådet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Oslo: Bufdir, 2020
Lenke til dokumentet 

Illustrasjon - ny litteratur, tverrfaglig, diverse Tverrfaglig, jus, annet

2020/19
Vernepleiefaglig teori og praksis: sosialfaglige perspektiver/ Thomas Owren og Sølvi Linde (red.)
Oslo: Universitetsforlaget, 2020

2020/18
Fenomenologi i helsefaglig forskning/ Lisbeth Thoresen, Gro Rugseth og Hilde Bondevik
Oslo: Universitetsforlaget, 2020

2020/19
Ivaretakelse av hjelpere : er vi ikke betalt for å tåle dette?/ Marie Haavik og Siri Toven
Oslo: Universitetsforlaget, 2020

Bruk av sikkerhetsseng i fengsler: temarapport
Oslo: Sivilombudsmannen forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse, 2020
Lenke til dokumentet

Barn som lever i fattigdom : geografisk variasjon og grad av risiko/ Ståle Østhus og Roy A. Nielsen
Oslo: Fafo, 2020
Lenke til dokumentet 

2020/15
Hvordan skrive den gode vitenskapelige artikkelen?: en håndbok i artikkelskriving/ Anners Lerdal
Oslo: Gyldendal, 2020

Lokalt beredskapssamarbeid. Frivillige, politi og kommuner i lokalt beredskapsarbeid/ Jon Kåre Skiple, Marte Winsvold
Bergen: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, 2020
Lenke til dokumentet 

Children’s constitutional rights in the Nordic countries/ editors: Trude Haugli, Anna Nylund, Randi Sigurdsen and Lena R.L. Bendiksen
Leiden: Brill, 2019
Lenke til dokumentet 

Trøbbel i grenseflatene: samordnet innsats for utsatte barn og unge/ Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen og Tone Fløtten
Oslo: Fafo, 2020
Lenke til dokumentet

Trygd, oppholdskrav og reiser i EØS-området : delutredning fra utvalg oppnevnt av Kongen i statsråd 8. november 2019 for ekstern gjennomgang av praktisering og håndtering av EUs trygdeforordning
Oslo: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, 2020
Lenke til dokumentet 

Statens kompetansebehov i den digitale fremtiden : utfordringer og tiltak / Dorothy Sutherland Olsen, Pål Børing, Espen Solberg
Oslo: NIFU, 2019
Lenke til dokumentet 

2020/16
Skikket for yrket? : skikkethetsvurdering i profesjonsutdanninger/ Kari Kildahl (red.)
Oslo: Universitetsforlaget, 2020

2020/18
Managing the unexpected : sustained performance in a complex world/ Karl E. Weick, Kathleen M. Sutcliffe
Hoboken, New Jersey: Wiley, 2015

 Illustrasjon - ny litteratur, spesialisthelsetjenester Illustrasjon - ny litteratur, kommunale helse- og omsorgstjenester Helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenester

Physicians’ perceived mastery of work: predictors and clinical consequences - A 20-year longitudinal study of a nationwide cohort/ Anna Belfrage
Oslo: Universitetet i Oslo. Det medisinske fakultet, 2020
Lenke til omtale (trykkes seinere) 

Samtidslitterære alderdommer/ Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy
Oslo: Universitetsforlaget, 2020
Lenke til dokumentet

Erfaringer blant pasienter og helsepersonell med legemiddelassistert rehabilitering (LAR): en systematisk oversikt over kvalitative studier/ Asbjørn Steiro [... et al]
Oslo: Folkehelseinstituttet (FHI), 2020
Lenke til dokumentet 

Essays on policy instruments and incentives in health care in Norway/ Anastasia Mokienko
Oslo: University of Oslo, Faculty of Medicine, Institute of Health and Society, Centre for Medical Ethics, 2020
Lenke til dokumentet

Information transfer and medication safety for elderly patients in care transitions/ Gabriella Caleres
Lund: Lund University, Faculty of Medicine, 2020
Lenke til dokumentet 

Å snu på flisa. Mellomlederes handlingskompetanse og vegen mot et nytt paradigme for psykiatri og rusbehandling/ Vidar Bjørn
Bodø: Nord universitet, 2019
Lenke til dokumentet 

Fastlegers oppfølging av sine hjemmeboende pasienter med utviklingshemming: basert på data fra Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)
Oslo: Helsedirektoratet, 2020
Lenke til dokumentet

Fastlegers oppfølging av sine hjemmeboende pasienter med demens: basert på data fra Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)
Oslo: Helsedirektoratet, 2020
Lenke til dokumentet

Tvang i psykisk helsevern: status etter lovendringene i 2017
Oslo: Helsedirektoratet, 2020
Lenke til dokumentet 

Ressurskrevende omsorgstjenester i kommunene: finansieringsordningenes betydning for tjenestene / Trond Erik Lunder [... et al]
Bø i Telemark: Telemarksforsking, 2020
Lenke til dokumentet

Dagaktivitetstilbud i kommunen: for personer med demens og personer med utviklingshemming
Oslo: Helsedirektoratet, 2020
Lenke til dokumentet

Pakkeforløp for psykisk helse og rus – fagfolks erfaringer første året/ Marian Ådnanes... et al.
S.l.: SINTEF Digital. Helsetjenesteforskning, 2020
Lenke til dokumentet 

Evaluering av virkemidlene i Nasjonalt velferdsteknologiprogram : spredning og implementering 2016-2019/ Elin Breivik og Gunn-Hilde Rotvold og Elin Sundby Boysen
Tromsø: Nasjonalt senter for e-helseforskning / Sintef Digital, 2019
Lenke til dokumentet

Utviklingstrekk 2020 – Drivere og trender for e-helseutviklingen: rapport
Oslo: Direktoratet for e-helse, 2020
Lenke til dokumentet

Endring i fødepopulasjon og konsekvenser for bemanning og finansieringssystem: rapport oversendt til Helse- og omsorgsdepartementet mars 2020
Oslo: Helsedirektoratet, 2020
Lenke til dokumentet 

Mental health and well-being of unaccompanied minors: A Nordic overview/ Nina Rehn-Mendoza
Stockholm: Nordic Welfare Centre, 2020
Lenke til dokumentet 

Pasientsikkerhet, kvalitetssikring, tilsynserfaringer

Vad har IVO sett? 2019: iakttagelser och slutsatser om vårdens och omsorgens brister för verksamhetsåret 2019
Stockholm: Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), 2020
Lenke til dokumentet 

Tilsynsmelding 2019
Oslo: Statens helsetilsyn, 2020
Lenke til dokumentet

2020/17
Granskningssamhället : offentliga verksamheter under lupp/ Bengt Jacobsson, Jon Pierre, Göran Sundtröm (redaktörer)
Lund: Studentlitteratur, 2019