Helsetilsynet

Midlertidig forskrift og forenkling av tiltak for barneverntjenesten og fylkesnemnda - høringsuttalelse

Lovforarbeider – Sosialtjenesteloven

Sosialtjenesteloven hadde før 2015 korttittel «lov om sosiale tjenester i Nav». Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling....

Sykepleiere er redde for å gjøre feil under koronapandemien [intervju med Jan Fredik Andresen]

Rusreformutvalgets innstilling NOU 2019:26 – høringsuttalelse

Informasjon om dekning av tap og utgifter som følge av koronaviruset IK-2/2020

Veileder for landsomfattende undersøkelse 2020-2021 om tilgjengelighet til sosiale tjenester i Nav

Lovforarbeider – Pasient- og brukerrettighetsloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Tilsynsmelding 2019

Forslag til endring i forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten – høringsuttalelse

Lovforarbeider – Helsetilsynsloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Siste tilvekstliste fra biblioteket

Bøker, rapporter og nettdokumenter registrert i biblioteket 23. januar – 25. februar.

Nasjonal faglig retningslinje for helsehjelp til personer med kjønnsinkongruens – høringssvar

Veileder for landsomfattende tilsyn 2020 med tvungen somatisk helsehjelp i kommunale helse- og omsorgstjenester

Grimstadutvalgets utredning studieplasser i medisin – høringsuttalelse

Barnevernsreformen

Informasjon om nytt nettsted

49 sykepleiere mistet autorisasjonen i 2019 [intervju med Heidi Merete Rudi]

How can task shifting put patient safety at risk? A qualitative study of experiences among general practitioners in Norway

Gjennomgang av barnevernets oppfølging av de to jentene som var plassert på Vestlundveien ungdomssenter og som senere døde

Early diagnosis of sepsis in emergency departments, time to treatment, and association with mortality: An observational study

Lovforarbeider – Tannhelsetjenesteloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.