Hopp til hovedinnhold
Forbedringstiltak og frister

Nr.

Tilbakemelding og plan for fremdrift

Frist

1

Kommunens plan for forbedringsarbeidet og iverksetting av tiltak.

Tiltaksplanen skal inneholde:

  • en beskrivelse av iverksatte og planlagte tiltak
  • frister for å sikre fremdrift i forbedringsarbeidet
  • redegjørelse for kommunens endrede styringssystem for legevakten og legevaktssentralen. Herunder hva slags styringsinformasjon de ulike ledernivåene har valgt, hvordan det skal holdes oversikt over legevaktens drift og kvalitet og hvordan dette skal følges opp.

Dette inkluderer også:

  • plan for gjennomføring av kurs i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering for de ansatte. Det må også fremgå av planen hvordan det fremover skal sikres at alle ansatte ved legevakten får gjennomført lovpålagte kurs og nødvendig etterutdanning og oppdatering av ny kunnskap.
  • plan for samtrening med alle aktører i den akuttmedisinske kjeden
  • at alle brukere av nødnett gjennomgår opplæring og oppdatering i hht. Nasjonal veileder for nødnett i helsetjenesten
  • hvordan det sikres at telefonhenvendelser blir besvart med rett prioritet gjennom hele døgnet
  • hvordan det sikres rett kompetanse på telefonoperatørene til enhver tid

01.05.24

2

Oversendelse av risiko og sårbarhetsanalyse på legevakten som en del av styringssystemet.

Det bør også gå frem en plan for videre gjennomføring av ROS analyser. Veiledning for en slik ROS-analyse finnes her: legevakten skal utarbeide risiko og sårbarhetsanalyser som en del av styringssystemet - Helsedirektoratet

01.05.24

3

Utarbeidelse av målepunkter i det kvalitetsforbedrende arbeidet.

For å undersøke om de iverksatte tiltakene har effekt, bes kommunen om å redegjøre for hvilke målepunkter som skal følges med på, dokumenteres og følges opp.

Målepunktene må ta utgangspunkt i avdekket svikt og risikoområder som ble belyst under tilsynet og som fremgår av tilsynsrapporten.

Denne måten å følge opp tilsyn på vil kunne bidra til endring av praksis, systematisk styring og kontinuerlig forbedring, og dermed bedret pasientsikkerhet. I dette forbedringsarbeidet er det viktig at dere også definerer mål for de ulike målepunktene for å kunne vurdere om de iverksatte tiltakene anses å være implementert med ønsket effekt og således fører til en varig endring av praksis. Dette som ledd i å sikre at målt forbedring ikke bare er et resultat av økt fokus i en oppfølgingsperiode etter tilsyn, men som sikrer en varig endring av praksis.

01.05.24

 

Målingene må gjøres jevnlig og frem til dere ser måloppnåelse over tid. Underveis må det evalueres om tiltakene har ønsket effekt eller om disse må justeres eller korrigeres.

Når kommunen har redegjort for tiltaksplan, ROS-analyse og hvilke målepunkter dere vurderer det er vesentlig å følge med på, hvordan dette skal gjøres og hyppigheten av målingene, vil statsforvalteren gi en tilbakemelding.

 

4

Rapport til Statsforvalteren.

Vi kommer til å be om oversendelse av en rapport med dokumentasjon, som skal vise om det samlede forbedringsarbeidet er godt implementert og at tjenesten er tilfredsstillende utviklet og etablert i tråd med aktuelle lovkrav.

Rapporten skal vise om tjenestene er i samsvar med regelverket etter at tiltakene har fått virke en stund, og at virksomheten har etablert systematisk styring som bidrar til at tjenestene planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres.

Nærmere detaljer om innholdet vil oversendes på bakgrunn av tidligere innsendte tilbakemeldinger.

Kommer senere

5

Videre oppfølging.

Statsforvalteren vil på bakgrunn av innsendt dokumentasjon legge en plan for eventuell videre oppfølging og rapportering.

Kommer senere