Gå til innhold

  • Nyheter
  • Sist publisert

Nyheter

Svikt ved forsinket oppfølging av pasient med shuntsvikt

Oslo universitetssykehus HF (OUS) brøt spesialisthelsetjenesteloven under oppfølgingen av en pasient med shuntsvikt, det vil si drenasje som ikke... 26.03.2015

Tilsynsmelding 2014 er klar

Kor har det svikta? Kor alvorleg er det? Kven har ansvaret for å rette opp feila? No kan du få svaret i Tilsynsmelding 2014. Helsetilsynet gjev i... 05.03.2015

Oppfølgingen av fosterhjemmene ikke god nok

Får barn som bor i fosterhjem den oppfølgingen av barneverntjenesten som de har behov for og krav på? Svaret er nei, viser Statens helsetilsyns... 05.03.2015

Kvalifisert til kvalifisering?

Fylkesmannen har i 2013 og 2014 gjennomført landsomfattende tilsyn med kommunenes arbeid med kvalifiseringsprogrammet (KVP). Tilsynet som har vært... 05.03.2015

Nyheitsarkiv

Fokusikon

I fokus

Varsel om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten

Spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a lyder:

For å sikre tilsynsmessig oppfølging skal helseforetak og virksomheter som har avtale med helseforetak eller regionale helseforetak straks varsle om alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. Med alvorlig hendelse menes dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko.

Med straks menes at varselet må sendes snarest, og senest påfølgende dag. Varsel sendes som e-post til varsel@helsetilsynet.no, hvor det oppgis navn på helseforetaket og kontaktperson med direkte telefonnummer. Det er bare varsler som faller inn under denne lovbestemmelsen som skal sendes på denne e-postadressen. Hendelser i kommunehelsetjenesten og andre forhold, tas opp med fylkesmannen i det aktuelle fylket. Kontaktinformasjon til fylkesmennene.

Øvrige henvendelser sendes postmottak@helsetilsynet.no eller postadresse Statens helsetilsyn, Postboks 8128 Dep, 0032 Oslo

Varsel om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Hovedmeny.

Fokusikon

Rettigheter og klager

Barneverninstitusjoner

Vi vil gjerne treffe deg. Brosjyre om fylkesmannens tilsyn med barnevernsinstitusjoner (Pdf)

Vi vil gjerne treffe deg. Brosjyre om fylkesmannens tilsyn med barnevernsinstitusjoner (Pdf)

Klage?

Rettigheter klager helse- og omsorgstjenester

Får du ikke hjelpen eller tjenestene du har krav på, eller får du en annen type hjelp enn du selv mener du trenger? Mener du at kvaliteten på hjelpen er dårlig? En slik misnøye kan du ta opp med personellet du er i kontakt med, eller du kan klage til  Fylkesmannen.

De ulike klageordningene innenfor helse- og omsorgstjenestene er i menyen: Rettigheter og klagemuligheter som gjelder helse- og omsorgstjenester.

Får du ikke slik hjelp fra sosialtjenesten som du mener du har krav på? Informasjon om klageordningene i Sosiale tjenester i Nav finner du i: Rettigheter og klager – Sosiale tjenester i Nav.