Hopp til hovedinnhold
Koronavirus

Koronavirus - hva gjelder i min situasjon? Nav. Sosiale tjenester.

Koronavirus – temaside Helsedirektoratet Her finner du alle anbefalinger, brev og beslutninger.

Koronavirus – temaside FHI Her finner du informasjon, nyheter, meldinger og dags- og ukesrapporter om koronaviruset.

Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på disse sidene og helsenorge.no

Statens helsetilsyns publiseringer om pandemien: Koronapandemien – samleside

Er det farlig å ligge i solarium?

Det er Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) som svarer på spørsmål om helsefare i forbindelse med solarium. Hvis du ikke finner det du leter etter på nettstedet, kan du ringe Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) på telefon 67 16 25 00.

Er vannet i springen trygt å drikke?

Det er vann- og avløpsetaten eller teknisk etat i din kommune eller bydel som har ansvar for drikkevannet der du bor. Mer informasjon om drikkevann finner du hos Mattilsynet og i menyen Drikkevann på Folkehelseinstituttets nettsider.

Hvem skal jeg henvende meg til for å rapportere om dårlig hygiene i restauranter eller i matbutikker?

Det er Mattilsynet som har ansvar for hygieniske forhold på restauranter og matbutikker og for kvaliteten på maten som omsettes. Ring telefon 22 40 00 00 hvis du vil melde fra om kritikkverdige forhold på restauranter eller i matbutikker. Se også skjema for bekymringsmelding til Mattilsynet.

Hvem svarer på spørsmål i forbindelse med røykeloven?

Helsedirektoratet svarer på spørsmål om røykeloven. Om røykeloven og røykeforbud på Helsedirektoratets nettsted. Du kan også ringe Helsedirektoratet på telefon 810 20 050.

Hvem svarer på spørsmål om fastlegeordningen?

Helse- og omsorgsdepartementets (HOD's) informasjon om Fastlegeordningen. Du finner alltid oppdatert informasjon på helsenorge i menyen Fastlege. Herfra kan du også bytte fastlege.

Hvem svarer på spørsmål om helserisiko i forbindelse med kontakt med dyr?

Det er Mattilsynet (Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler)  som svarer på spørsmål om helserisiko i forbindelse med kontakt med dyr. Hvis du ikke finner det du leter etter på nettstedet, kan du ringe Mattilsynet på telefon 22 40 00 00.

Hvem svarer på spørsmål om spesialistgodkjenning for leger?

Helsedirektoratet tildeler spesialistgodkjenning. Se også en egen artikkel her på nettstedet.

Jeg vil kjøpe legemidler fra utlandet. Hvem skal jeg henvende meg til?

Det er Direktoratet for medisinske produkter – DMP tidligere Statens legemiddelverk som har ansvar for inn- og utførsel av legemidler. Hvis du ikke finner det du leter etter på nettstedet, kan du ringe Direktoratet for medisinske produkter – DMP på telefon 22 89 77 00.

Hvilke regler gjelder for førerkort og helse/sykdom?

Helsekrav for førerkort. Nærmere opplysninger om dette kan du finne på nettsidene til Helsedirektoratet.  Dersom du har spørsmål knyttet til din egen helse og førerkort, skal du ta kontakt med fastlegen din,  jf. § 1 i førerkortkortforskriften. Førerkortveilederen inneholder gjeldende helsekrav. Se også egen artikkel om førerkort her på nettstedet.

Hvor finner jeg skjema for helseerklæring og lignende skjemaer for personer som skal jobbe offshore i oljeindustrien?

Det er Statsforvalteren i Rogaland som har ansvaret for tilsyn med helsetjenester til personer som jobber offshore i oljeindustrien (petroleumsvirksomheten). Statsforvalteren i Rogaland har en nettside for helse og hygiene – offshore. Her finner du skjema for helseerklæring og lignende skjemaer. 

Hvor får jeg tak i ICD 10 (Internasjonal klassifikasjon av diagnoser)

Direktoratet for e-helse har omfattende informasjon om ICD 10 og andre kodeverk, med nedlastbare dokumenter og søkemuligheter.

Hvor søker jeg om omsorgsstønad?

Du søker om omsorgsstønad (tidligere omsorgslønn) i den kommunen du bor i, jf. helse- og omsorgstjenesteloven (§ 3-6). Du kan klage på kommunens avgjørelse om avslag etter pasient- og brukerrettighetsloven (§ 7-2) til statsforvalteren i det fylket du bor. Artikkel på helsenorge.no om Omsorgsstønad.

Jeg har spørsmål om seksuelt overførbare (veneriske) sykdommer. Hvor skal jeg henvende meg?

Mye informasjon finnes på nettstedene til Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) og Olafiaklinikken. Helsetjenesten i kommunene svarer spørsmål på om veneriske sykdommer.

Jeg skal ut og reise og jeg lurer på hvilke vaksiner jeg trenger og hvor jeg kan få vaksine?

Folkehelseinstituttet har informasjon om smittevernråd ved reiser og reisevaksiner. For å få utført vaksinasjon tar du kontakt med vaksinasjonskontor i bydelen eller kommunen der du bor. 

Jeg trenger en bekreftelse på min autorisasjon som helsepersonell og/eller "Certificate of Current Professional Status (CCPS)". Hvor skal jeg henvende meg?

Det er Helsedirektoratet som utsteder bekreftelse på autorisasjoner, lisenser og spesialistgodkjenninger som helsepersonell og Certificate of Current Professional Status (CCPS). Se også egen artikkel her på nettstedet om autorisasjon, lisens, spesialistgodkjenning, forskrivningsrett og bekreftelser.

Jeg vil klage på søppel eller andre hygieniske forhold der jeg bor. Hvor skal jeg henvende meg?

Når du vil rapportere om forsøpling eller kritikkverdige hygieniske forhold der du bor, så skal du henvende deg til kommuneadministrasjonen eller bydelsadministrasjonen der du bor. 

Klage på alternativ behandling

Du kan klage på alternativ behandling, bruk av lasere og optiske kilder samt markedsføring av alternative behandlingsmåter, kosttilskudd, naturpreparater og legemidler. Se egen artikkel om klage på alternativ behandling.

Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

Varsel om forhold som kan være i strid med arbeidsmiljøloven, rettes til Arbeidstilsynet, som også kan gi veiledning til arbeidstakere og arbeidsgivere om arbeidsmiljølovens varslingsregler. Helsetilsynet kan varsles om mulige lovbrudd på de områdene vi fører tilsyn med. Dette er beskrevet i en egen artikkel her på nettstedet.