Helsetilsynet

Er det farlig å ligge i solarium?

Det er Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) som svarer på spørsmål om helsefare i forbindelse med solarium. Hvis du ikke finner det du leter etter på nettstedet, kan du ringe Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) på telefon 67 16 25 00.

Er vannet i springen trygt å drikke?

Det er vann- og avløpsetaten eller teknisk etat i din kommune eller bydel som har ansvar for drikkevannet der du bor. På nettstedet Norge.no kan du søke etter tjenester i den kommunen du bor i. Mer informasjon om drikkevann finner du i menyen Drikkevann på Folkehelseinstituttets nettsider.

Hvem skal jeg henvende meg til for å rapportere om dårlig hygiene i restauranter eller i matbutikker?

Det er Mattilsynet som har ansvar for hygieniske forhold på restauranter og matbutikker og for kvaliteten på maten som omsettes. Ring telefon 22 40 00 00 hvis du vil melde fra om kritikkverdige forhold på restauranter eller i matbutikker.

Hvem svarer på spørsmål i forbindelse med røykeloven?

Helsedirektoratet svarer på spørsmål om røykeloven. Hvis du ikke finner det du leter etter på nettstedet, kan du ringe Helsedirektoratet på telefon 810 20 050.

Hvem svarer på spørsmål om fastlegeordningen?

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) opprettet nettsiden Fastlegeordningen for å informere om ordningen. Vil du ringe og stille spørsmål om fastlegeordningen, kan du ringe 800 43 573. Du finner alltid oppdatert på helsenorge sin side Fastlege og bytte av fastlege. Herfra kan du også bytte fastlege.

Hvem svarer på spørsmål om helserisiko i forbindelse med kontakt med dyr?

Det er Mattilsynet (Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler)  som svarer på spørsmål om helserisiko i forbindelse med kontakt med dyr. Hvis du ikke finner det du leter etter på nettstedet, kan du ringe Mattilsynet på telefon 22 40 00 00.

Hvem svarer på spørsmål om spesialistgodkjenning for leger?

Helsedirektoratet tildeler spesialistgodkjenning. Se også en egen artikkel her på nettstedet.

Hvilke regler gjelder for førerkort og helse/sykdom?

Helsekrav for førerkort. Nærmere opplysninger om dette kan du finne på nettsidene til Helsedirektoratet.  Dersom du har spørsmål knyttet til din egen helse og førerkort, skal du ta kontakt med fastlegen din,  jf. § 1 i førerkortkortforskriften. Vedlegg 1 til førekortsforskriften innholder gjeldende helsekrav. Se også egen artikkel om førerkort her på nettstedet.

Hvor finner jeg skjema for helseerklæring og lignende skjemaer for personer som skal jobbe offshore i oljeindustrien?

Det er Fylkesmannen i Rogaland som har ansvaret for tilsyn med helsetjenester til personer som jobber offshore i oljeindustrien (petroleumsvirksomheten). Fylkesmannen i Rogaland har laget en egen nettside for helse – offshore. Her finner du skjema for helseerklæring og lignende skjemaer. 

Hvor får jeg tak i ICD 10 (Internasjonal klassifikasjon av diagnoser

Direktoratet for e-helse har omfattende informasjon om ICD 10 og andre kodeverk, med nedlastbare dokumenter og søkemuligheter.

Hvor søker jeg om omsorgsstønad?

Du søker om omsorgsstønad (tidligere omsorgslønn) i den kommunen du bor i, jf. helse- og omsorgstjenesteloven (§ 3-6). Du kan klage på kommunens avgjørelse om avslag etter pasient- og brukerrettighetsloven (§ 7-2) til fylkesmannen i det fylket du bor. Se også egen artikkel her på nettstedet om Omsorgsstønad.

Jeg har spørsmål om seksuelt overførbare (veneriske) sykdommer. Hvor skal jeg henvende meg?

Mye informasjon finnes på nettstedene til Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) og Olafiaklinikken. Helsetjenesten i kommunene svarer spørsmål om veneriske sykdommer.

Jeg skal ut og reise og jeg lurer på hvilke vaksiner jeg trenger og hvor jeg kan få vaksine?

Folkehelseinstituttet har en nettside med anbefalinger om vaksinasjoner ved utenlandsreiser. For å få utført vaksinasjon tar du kontakt med vaksinasjonskontor i bydelen eller kommunen der du bor. Tidligere hadde Folkehelseinstituttet et tilbud om vaksinasjon til ansatte i staten og frivillige organisasjoner og til deres familiemedlemmer i forbindelse med tjenestereiser/utstasjonering. Dette tilbudet er ikke lenger tilgjengelig. Vaksinasjonspoliklinikken som utførte denne vaksinen ble nedlagt 1. oktober 2011.

Jeg trenger en bekreftelse på min autorisasjon som helsepersonell og/eller "Certificate of Current Professional Status (CCPS)". Hvor skal jeg henvende meg?

Det er Helsedirekoratet som utsteder bekreftelse på autorisasjoner, lisenser og spesialistgodkjenninger som helsepersonell og Certificate of Current Professional Status (CCPS). Se også egen artikkel her på nettstedet om autorisasjon, lisens, spesialistgodkjenning, forskrivningsrett og bekreftelser.

Jeg vil kjøpe legemidler fra utlandet. Hvem skal jeg henvende meg til?

Det er Statens legemiddelverk som har ansvar for inn- og utførsel av legemidler. Hvis du ikke finner det du leter etter på nettstedet, kan du ringe Statens legemiddelverk på telefon 22 89 77 00.

Jeg vil klage på søppel eller andre hygieniske forhold der jeg bor. Hvor skal jeg henvende meg?

Når du vil rapportere om forsøpling eller kritikkverdige hygieniske forhold der du bor, så skal du henvende deg til kommuneadministrasjonen eller bydelsadministrasjonen der du bor. På nettstedet Norge.no kan du søke etter tjenester i den kommunen du bor i.

Varsling etter arbeidsmiljøloven om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

«Det er Arbeidstilsynet som håndterer varsel om brudd på arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet kan også veilede arbeidstakere og virksomheter om varslingsregelverket i arbeidsmiljøloven. Helsetilsynet kan varsles om mulige lovbrudd på de områdene vi fører tilsyn med. Dette er beskrevet i en egen artikkel her på nettstedet