Hopp til hovedinnhold

Retten til å varsle

Arbeidstakere har etter arbeidsmiljøloven § 2 A-2 nr. 2, jf. § 2 A-1 rett til å si ifra til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter om kritikkverdige forhold på egen arbeidsplass. Retten til å varsle gjelder også for innleide arbeidstakere.

Kritikkverdige forhold kan for eksempel være mulige straffbare forhold eller andre lovbrudd, brudd på virksomhetens retningslinjer eller brudd med alminnelig oppfatning av hva som er forsvarlig og etisk akseptabelt.

Taushetsplikt

Offentlige myndigheter har etter arbeidsmiljøloven § 2 A-7 en konfidensialitetsplikt ved mottak av varsel om kritikkverdige forhold. Enhver som utfører arbeid eller tjeneste for myndigheten har taushetsplikt om varslerens navn og andre identifiserende opplysninger om arbeidstaker.

Tilsynsmyndighetens rolle

Statens helsetilsyn har plikt til å ta imot varsel om kritikkverdige forhold og har veiledningsplikt overfor varsleren. Vår videre håndtering av varselet avhenger av varselets innhold. Dersom forholdet det varsles om ikke faller inn under Statens helsetilsyns myndighetsområde, gir vi veiledning til varsleren om å ta kontakt med rett myndighet. Om ønskelig kan vi være behjelpelig med å videreformidle varselet til rett instans.

Statens helsetilsyn og statsforvalterne er tilsynsmyndighet for sosiale tjenester, barnevern-, helse- og omsorgstjenester og folkehelsearbeid. Vår myndighet er begrenset til å følge opp varsel om mulige lovbrudd innenfor disse tjenesteområdene. Det er statsforvalterne som fører tilsyn med tjenestene i sine fylker, og varsel skal derfor primært rettes til statsforvalterne. Statens helsetilsyn er overordnet faglig tilsynsmyndighet, se nærmere beskrivelse av Statens helsetilsyns og statsforvalterens oppgaver her.

Statens helsetilsyn behandler tilsynssaker som gjelder medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker, utfører planlagt tilsyn med håndtering av humant materiale (blod, celler, vev og organer) og håndterer varsel om alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene. Varsel om mulige lovbrudd på disse områdene rettes til Statens helsetilsyn.

Varsel om forhold som kan være i strid med arbeidsmiljøloven, rettes til Arbeidstilsynet, som også kan gi veiledning til arbeidstakere og arbeidsgivere om arbeidsmiljølovens varslingsregler.

Hva vi ikke kan bidra med

Offentlige myndigheter har ikke anledning til å gå inn i en konfliktsituasjon mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Vi kan heller ikke besvare politiske eller moralske ytringer eller gå inn i diskusjoner om faglige uenigheter.

Kontaktinformasjon

Varsel etter arbeidsmiljøloven kan sendes til Helsetilsynet via sikkert skjema her (bokmål) og (nynorsk).

Hvis innsendingsskjemaet ikke fungerer, eller hvis du ikke ønsker å sende inn elektronisk, så kan du istedenfor varsle ved å sende et brev til Statens helsetilsyn, postboks 231 Skøyen, 0213 Oslo.