Helsetilsynet

Professor i sosialmedisin Per Fugelli får i dag Karl Evang-prisen for 2010. Fugelli får prisen for at han gjennom alle år uredd har skapt debatter og for å ha våget å være motstrøms i samfunnsdebatten, både overfor myndighetene generelt og  helsemyndighetene spesielt. Samtidig har han en forståelig argumentasjon som bevisstgjør også de som er uenige med ham. Han har tålmodig debattert i folkeopplysningens tegn, og har også holdt utallige foredrag for ulike miljøer. Om prisvinneren sier bedømmelseskomitéen: ”Han skaper en intellektuell råk i debattene han deltar i”.

Per Fugelli er født i 1943. Han var distriktslege i Lofoten og Finnmark i seks år. I årene 1984-92 var han professor i allmennmedisin ved Universitetet i Bergen. Fra 1992 har han vært professor i sosialmedisin ved Universitetet i Oslo. Han var medlem av styringsgruppa for Verdikommisjonen oppnevnt av Bondevik-regjeringen i 1998.

Som folkeopplyser og debattant har Fugelli særlig vært et opptatt av svake gruppers situasjon og synspunkter. Han har bidratt til å rette søkelyset mot hvordan svake gruppers verdighet blir ivaretatt i møte med helse- og sosialtjenestene. Videre har han lagt vekt på å identifisere krefter, i og utenfor helsetjenesten, som kan true befolkningens helse og velferd. Ikke minst har han pekt på farene ved ”helsismen”, myndighetenes inngripen for å sikre befolkningens helse. Mot dette har han forsvart folks rett til å velge sin egen livsstil, uten å undervurdere politikken som en avgjørende faktor for befolkningens helse.

Karl Evang-prisen er på kr 50 000. Den blir årlig tildelt en person eller organisasjon som har gjort en særlig og fremragende innsats for å fremme enten folkehelsen og sosiale forhold knyttet til denne, rettssikkerhet og sikkerhet i barnevernet, helse- og/eller sosialtjenestene, eller opplysningsarbeid og deltakelse i samfunnsdebatten om viktige spørsmål på disse områdene. Det blir lagt vekt på at den som mottar prisen har ytt en innsats som går ut over det som er forventet.

Komiteen som deler ut prisen er oppnevnt av Statens helsetilsyn. Medlemmer er:

Professor Aslak Syse, Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo (leder), journalist Marie Rein Bore, Stavanger Aftenblad, professor Steinar Westin, Institutt for samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, NTNU, Trondheim, høgskolelektor Elisabeth Brodtkorb, Diakonhjemmet høgskole, seniorrådgiver Sidsel Platou Aarseth (sekretær), Statens helsetilsyn.