Hopp til hovedinnhold

Tore Sanner er professor og forskningssjef ved Det Norske Radiumhospital. Han får prisen for å ha vært en særdeles viktig og dyktig pådriver i helseopplysningsarbeidet i det tobakksskadeforebyggende arbeidet gjennom mange år. Tore Sanner har evnet å få en fornyet oppmerksomhet mot helseskadene ved bruk av tobakk. Dette har skjedd gjennom nye måter å angripe problemstillingene på. Ikke minst har han fått flere politikere til å fatte de helsemessige konsekvenser for enkeltmennesker og familier, for helsevesenet og økonomiske konsekvenser ved bruk av tobakk.

Tore Sanner har i en fireårig periode 1989-93 vært leder for Sosialdepartementets arbeidsgruppe for oppfølging av handlingsplanen for et røykfritt Norge år 2000. Han initierte i denne tiden arbeidet med svært nyttige strategiske handlingsplaner og faglige rapporter, som har vitalisert det tobakksskadeforebyggende arbeidet særlig innen helse- og skolesektoren. Sanners kunnskaper og innsikt i fagområdet, hans pedagogiske evner og evne til å legge frem stoffet både for fagfolk, beslutningstakere og allmenheten, har inspirert andre til innsats.

Spesielt vil vi fremheve Tore Sanners innsats for røykfrie fly nasjonalt og internasjonalt. Tore Sanner har her tatt initiativer både overfor norske luftfartsmyndigheter, flyselskapene, ICAO og internasjonale samarbeidsnettverk. Sanner representerer også Norge i flere internasjonale fora og han har publisert en rekke artikler i anerkjente internasjonale tidsskrifter.

Med utgangspunkt i den kunnskapen han har ervervet fra egen og andres forskning om yrkes- og miljøbetinget kreft har Tore Sanner vist et medmenneskelig ansvar og et samfunnsengasjement langt utover det en kan forvente i hans daglige arbeid.