Hopp til hovedinnhold

1. Avtalepartene

Avtalen er inngått mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Statens helsetilsyn (Helsetilsynet).

Denne samarbeidsavtalen inngås med virkning fra dato for signering, se punkt 11.

2. Bakgrunnen for og formålet med samarbeidsavtalen

Helseberedskap etter helseberedskapsloven og kommunal beredskapsplikt etter sivilbeskyttelsesloven er basert på de samme prinsippene og har et felles mål om beskyttelse av befolkningen.

Helsetilsynet som overordnet tilsynsmyndighet for helsemessig og sosial beredskap i kommunene og DSB som overordnet tilsynsmyndighet for kommunal beredskapsplikt, kan legge til rette til for samordning av statsforvalternes tilsyn med beredskap i kommunene.

Helsetilsynet og DSB har allerede gjennomført et felles prosjekt med å lage tilsynsveileder for statsforvalteren.

Formålet med avtalen er å legge til rette for informasjonsutveksling og bidra til ytterligere samordning av tilsynsaktiviteter der dette vil gi en effektiv og hensiktsmessig bruk av myndighetsressursene. Samarbeidsavtalen skal videre bidra til at felles prosjekter følges opp så lenge det er behov for det.

3. Kontaktmøter

Møte mellom etatene avholdes normalt en gang hvert halvår og ellers ved behov. Møtene avholdes normalt på fag-/avdelingsnivå. Dersom det er behov for møter på direktørnivå kan dette avtales spesielt.

Ansvaret for kontaktmøtene går på omgang mellom avtalepartene for ett år ad gangen.

Aktuelle saker på kontaktmøtene:

  • orientering om satsinger og prioriteringer for hver etat
  • oppsummering av samarbeidet og oppfølging av statsforvalterne siden forrige møte
  • aktuelle overordnede trender i samfunnet eller overordnede føringer som kan påvirke samarbeidet
  • identifisere og drøfte behov for videreutvikling og eventuelle nye tiltak i fellesskap
  • oppfølging av felles prosjekter

I tillegg kan det avtales arbeidsmøter på ulike områder ved behov og med deltakelse avhengig av agenda.

4. Kontaktpunkter

Det skal opprettes et kontaktpunkt hos hver av partene for å ivareta det løpende samarbeidet. Ved endring i kontaktpunktet skal partene opplyse hverandre om dette.

Ved inngåelse av avtalen er kontaktpunktene som følger:

OSB: Seniorrådgiver Gunnbjørg Kindem, avdeling for samordning og beredskap Helsetilsynet: Fagsjef Siri Bækkevold, avdeling for kommunale helse- og omsorgstjenester

5. Informasjonsdeling og varslingsplikt

Partene skal legge til rette for gjensidig informasjonsdeling.

Ved uttalelser eller publisering av informasjon som berører den annen parts fagområder, skal man etterstrebe å informere den annen part på forhånd.

Partene skal uten ugrunnet opphold varsle hverandre om forhold som kan få betydning for gjennomføringen av avtalen.

6. Taushetsplikt og offentlighet for dokumenter

Partenes taushetsplikt fremgår av lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 13 flg.

Vurderingen av utenforståendes innsynsrett i avtalen og eventuelle dokumenter som utarbeides gjennom samarbeidet, gjennomføres i tråd med lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemnd (offentleglova).

7. Partenes selvstendighet

Partene respekterer hverandres prinsipper og egenart og opptrer som selvstendige enheter. Partene hefter ikke på noe tidspunkt for den andres handlinger, og skal gjennom sitt samarbeid bevare sin integritet, uavhengighet og egenart.

8. Bruk av logo

Bruk av hverandres logo eller andre av partens kjennetegn, skal godkjennes av partene før bruk.

9. Rettigheter

Eiendomsrett, opphavsrett og andre relevante materielle og immaterielle rettigheter til samarbeidets resultat(er) tilfaller partene, med de begrensningene som følger av annen avtale eller ufravikelig lov.

10. Revisjon av avtale

Eventuelle endringer i avtalen skal gjøres skriftlig, og godkjennes av begge parter. Revisjon av avtalen tas opp på høstens kontaktmøte.

11. Underskrifter

Denne samarbeidsavtalen finnes i to undertegnede originaleksemplarer, hvorav partene beholder ett eksemplar hver.

Oslo, 12. mai 2021

Med hilsen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Elisabeth Sørbøe Aarsæther
Direktør

Statens helsetilsyn
Jan Fredrik Andresen
Direktør