Hopp til hovedinnhold

Helsetilsynet støtter i stor grad forslaget til ny barnevernslov, og intensjonen bak lovforslaget om å bidra til bedre barnevernfaglig arbeid og styrke rettsikkerheten til barn og foreldre, samt at barnets behov skal være et gjennomgående hensyn i barnevernets arbeid. Funn fra tilsynet med barnevernet støtter opp under at det er nødvendig med lovendringer som bidrar til at dette formålet. Vi har blant annet fremhevet at forslaget som nå foreligger har en ryddig struktur og er tydelig. Et ryddig og tydeligere regelverk er også mer egnet til å føre tilsyn med, og gjør at tilsynet i større grad settes i stand til å påpeke svikt i tjenestene for å sikre at barn og unge får den hjelp de har rett til.

I vår høringsuttalelse har vi fremhevet noen områder, som vi mener er viktige ut i fra våre tilsynserfaringer og kommenterer enkelte deler av lovforslaget. Helsetilsynet er blant annet opptatt av tilbudet barna får på barneverninstitusjon, spesielt om barn med komplekse og sammensatte behov får forsvarlig omsorg og behandling i institusjon. Helsetilsynet har blant annet kommentarer til de delene av lovforslaget som handler om barneverninstitusjoner, og barneverntjenestens og Barne- og ungdoms- og familieetatens ansvar. Videre har vi vært opptatt av forståelsen av forsvarlighetskravet og andre krav til kvalitet som gjelder barnevernet, og barnets beste i høringsuttalelsen. Vi har videre fremhevet at det er behov for tydeligere krav til kompetanse i loven, og understreket viktigheten av tydelig formulering av barnevernets ansvar og tydelige krav til ledelse og kvalitetsforbedring.

Forslag til ny barnevernslov - høringsuttalelse