Hopp til hovedinnhold

I 2018 mistet 155 helsepersonell til sammen 160 autorisasjoner. Dette er samme antall som i 2017.

Den hyppigste årsaken til at Helsetilsynet tilbakekalte autorisasjonen, er som tidligere år misbruk av rusmidler og atferd uforenlig med yrkesutøvelsen. Slik atferd omfatter blant annet tyveri av legemidler.

Vi tilbakekalte autorisasjonen til 11 helsepersonell der uforsvarlig virksomhet i form av svikt i medisinske eller pleiefaglige ferdigheter/kunnskaper var eneste grunnlag. For 16 tilbakekall var svikt i medisinske eller pleiefaglige ferdigheter/kunnskaper ett av flere andre grunnlag for tilbakekallet. Rusmiddelbruk var det hyppigste tilleggsgrunnlaget.

Flest reaksjoner mot leger og sykepleiere

Vi ga til sammen 301 reaksjoner mot helsepersonell i 2018 mot 291 i 2017. Av reaksjonene var 141 rettet mot leger, 79 mot sykepleiere og 40 mot hjelpepleiere/ omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere. Det var 45 leger som mistet autorisasjonen og 78 fikk advarsel. Videre mistet 7 leger rekvireringsretten for legemidler i gruppe A og B. I 2018 mistet 59 sykepleiere og 31 hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere autorisasjonen.

Suspensjoner og frivillig avkall

Statens helsetilsyn suspenderte autorisasjonen til 21 helsepersonell, mens saken deres ble behandlet. Videre ga 17 helsepersonell frivillig avkall på autorisasjonen og 6 leger ga frivillig avkall på rekvireringsretten for legemidler i gruppe A og B.

Begrenset autorisasjon

Vi begrenset autorisasjonen til 16 helsepersonell, av disse var 11 leger. Begrenset autorisasjon kan for eksempel innebære at en lege ikke kan arbeide som legevaktlege eller som allmennlege, eller må arbeide under veiledning.

Reaksjoner mot virksomheter – påpekte lovbrudd

Vi påpekte brudd på helse- og omsorgslovgivningen overfor 49 virksomheter i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten i 2018 mot 53 i 2017. I 14 av sakene forelå det brudd på opplysningsplikten til tilsynsmyndigheten.

Statens helsetilsyn ga 1 pålegg om stans av et forskningsprosjekt med hjemmel i helseforskningsloven § 51. Vi ga varsel om tvangsmulkt til 1 virksomhet som ikke hadde oppfylt opplysningsplikten til tilsynsmyndigheten med hjemmel i spesialisthelsetjenesten § 6-2. Saken er avsluttet fordi virksomheten etter hvert oppfylte denne plikten.

Saker til politi/påtalemyndighet

I 2018 begjærte vi påtale mot 6 helsepersonell og mot 3 virksomheter. Vi begjærte også påtale mot 3 alternative behandlere.

Søknad om ny autorisasjon og rekvireringsrett

I 2018 behandlet Statens helsetilsyn 120 søknader fra 109 ulike helsepersonell. Vi innvilget 52 søknader helt eller delvis og avslo 82. Når en søknad gjelder både ny og begrenset autorisasjon, registreres begge utfallene. Summen av antall innvilgelser og avslag er derfor høyere enn antall behandlede søknader

Vi ga 16 helsepersonell ny autorisasjon uten begrensninger og 22 fikk ny begrenset autorisasjon til å utøve virksomhet på bestemte vilkår. Vi opphevet begrensninger i autorisasjonen for 10 helsepersonell etter søknad. Fire leger fikk ny rekvireringsrett for legemidler i gruppe A og B.  

Klager på Statens helsetilsyns vedtak

Statens helsetilsyn oversendte 79 klager på vedtakene våre til Helseklage ved Statens helsepersonellnemnd (HPN) i 2018 - mot 110 i 2017. HPN behandlet 81 klager på våre vedtak. De stadfestet 76 vedtak og omgjorde 5.

Antall saker og saksbehandlingstid

I 2018 fikk Statens helsetilsyn 466 nye saker til behandling. Vi ferdigbehandlet 469 tilsynssaker mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten. Av sakene som ble ferdigbehandlet, var 379 saker oversendt fra fylkesmennene, 44 fra andre lands tilsynsmyndigheter og 46 startet hos Helsetilsynet.

Median saksbehandlingstid for tilsynssaker i 2018 var 4, 6 måneder, mot 5,8 måneder i 2017.

Antall saker behandlet av fylkesmennene

Fylkesmennene avsluttet 2938 tilsynssaker der helsepersonell og/eller virksomheter ble vurdert. I 1819 av sakene vurderte fylkesmennene virksomheter, enten alene eller sammen med personell i samme sak. I 750 av sakene ble det påpekt lovbrudd hos virksomhet. Når en tilsynssak kun gjelder en virksomhet, er hovedregelen at fylkesmennene avslutter saken.

Tabell 1 Antall avsluttede tilsynssaker og reaksjoner fordelt på årene 2009 til 2018
År Avsluttet med minst én reaksjon  Avsluttet uten reaksjon 
2009 201 100
2010 229 115
2011 263 105
2012 229 84
2013 241 126
2014 285 118
2015 409 187
2016 284 144
2017 324 129
2018 332 137

Administrative reaksjoner fra Statens helsetilsyn mot helsepersonell 2018
Yrkegruppe Advarsel Begrenset autoris. eller lisens Tllbakekall av autoris. eller lisens Tap av rekvireringsrett helt eller del. Sum
Leger 78 11 45 7 141
Tannleger 4 0 6 1 11
Psykolog 1 0 3 0 4
Sykepleiere 17 3 59 0 79
Jordmødre 1 0 0 0 1
Fysioterapeuter 2 1 5 0 8
Vernepleiere 0 1 3 0 4
Hjelpepleiere/ omsorg.medarbeid./           helsefag. arbeidere 9 0 31 0 40
Ann. autorisert helseper. 5   8 0 13
Sum 117 16 160 8 301

Årsak til at autorisasjonen ble tilbakekalt i 2018
Yrkegruppe Helsefaglig svikt i yrkesutøvelsen Ikke fulgt advarsel Rismusbruk Legemideltyveri Seksuelt misbruk av pasienter  Rollesammen-blanding Atferd i yrkesutøvelsen Atferd utenfor yrkesutøvelsen Sykdom Mistet godkj. i utlandet Sum årsaker for tilbakekall Antall tilbakekal. autorisasjoner Antall helsepersonell
Lege 10 4 15   1 1 1 5   14 51 45  
Sykepleier 9   34 12 2 3 8 17 4 4 93 59  
Helsefagarbeider 7   20 4 2 1 9 7 1   51 31  
Andre 1   10 3 5   6 7 1 4 37 25  
Sum 27 4 79 19 10 5 24 36 6 22 232 160 155

* Det kan være flere grunner til at autorisasjonen blir tilbakekalt i en enkelt sak. I tabellen fremgår det hvilke grunnlag som forelå for å tilbakekalle autorisasjonen. I enkelte saker var det flere grunnlag som hver for seg ville være tilstrekkelig for tilbakekall. Tallet på grunnlag er derfor høyere enn antall tilbakekalte autorisasjoner.

** I enkelte saker har ett og samme helsepersonell fått tilbakekalt flere autorisasjoner (f. eks både autorisasjon som sykepleier og hjelpepleier). Tallet på tilbakekalte autorisasjoner er derfor noe høyere enn antall helsepersonell.

Tabell 4 Fordeling av reaksjoner gitt av Statens helsetilsyn i 2018 - fordelt på hvor saken startet

Saken startet hos

 Antall avsluttede saker

Antall administrative reaksjoner mot helsepersonell / påpekte lovbrudd mot virksomheter

Helsepersonell

Virksomheter

Sum 

Tilbakekall av autorisasjon eller lisens

Advarsel

Begrenset autorisasjon eller lisens

Tap av rekvireringsrett helt eller delvis

Pliktbrudd, virksomhet

Fylkesmannen i Østfold

14

3

7

1

1

3

15

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

84

23

24

1

 

9

57

Fylkesmannen i Hedmark

21

5

11

1

   

17

Fylkesmannen i Oppland

24

12

2

   

1

15

Fylkesmannen i Buskerud

21

5

5

   

5

15

Fylkesmannen i Vestfold

18

8

4

2

 

1

15

Fylkesmannen i Telemark

9

5

2

1

1

 

9

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

19

8

2

2

   

12

Fylkesmannen i Rogaland

38

15

14

   

1

30

Fylkesmannen i Hordaland

22

10

7

1

2

1

21

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

8

2

4

     

6

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

18

3

5

1

 

3

12

Fylkesmannen i Trøndelag

19

3

8

1

   

12

Fylkesmannen i Nordland

34

13

9

2

 

1

25

Fylkesmannen i Troms

15

3

4

2

 

3

12

Fylkesmannen i Finnmark

14

2

3

   

2

7

Statens helsetilsyn

46

6

6

1

 

19

32

Utenlandsk tilsynsmyndighet

44

34

   

4

 

38

Sum

469

160

117

16

8

49

350

I noen saker er det gitt mer enn én reaksjon, og i noen saker har ett helsepersonell mistet mer enn én autorisasjon/lisens.