Hopp til hovedinnhold

I 2018 mistet 155 helsepersonell til sammen 160 autorisasjoner. Dette er samme antall som i 2017.

Den hyppigste årsaken til at Helsetilsynet tilbakekalte autorisasjonen, er som tidligere år misbruk av rusmidler og atferd uforenlig med yrkesutøvelsen. Slik atferd omfatter blant annet tyveri av legemidler.

Vi tilbakekalte autorisasjonen til 11 helsepersonell der uforsvarlig virksomhet i form av svikt i medisinske eller pleiefaglige ferdigheter/kunnskaper var eneste grunnlag. For 16 tilbakekall var svikt i medisinske eller pleiefaglige ferdigheter/kunnskaper ett av flere andre grunnlag for tilbakekallet. Rusmiddelbruk var det hyppigste tilleggsgrunnlaget.

Flest reaksjoner mot leger og sykepleiere

Vi ga til sammen 301 reaksjoner mot helsepersonell i 2018 mot 291 i 2017. Av reaksjonene var 141 rettet mot leger, 79 mot sykepleiere og 40 mot hjelpepleiere/ omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere. Det var 45 leger som mistet autorisasjonen og 78 fikk advarsel. Videre mistet 7 leger rekvireringsretten for legemidler i gruppe A og B. I 2018 mistet 59 sykepleiere og 31 hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere autorisasjonen.

Suspensjoner og frivillig avkall

Statens helsetilsyn suspenderte autorisasjonen til 21 helsepersonell, mens saken deres ble behandlet. Videre ga 17 helsepersonell frivillig avkall på autorisasjonen og 6 leger ga frivillig avkall på rekvireringsretten for legemidler i gruppe A og B.

Begrenset autorisasjon

Vi begrenset autorisasjonen til 16 helsepersonell, av disse var 11 leger. Begrenset autorisasjon kan for eksempel innebære at en lege ikke kan arbeide som legevaktlege eller som allmennlege, eller må arbeide under veiledning.

Reaksjoner mot virksomheter – påpekte lovbrudd

Vi påpekte brudd på helse- og omsorgslovgivningen overfor 49 virksomheter i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten i 2018 mot 53 i 2017. I 14 av sakene forelå det brudd på opplysningsplikten til tilsynsmyndigheten.

Statens helsetilsyn ga 1 pålegg om stans av et forskningsprosjekt med hjemmel i helseforskningsloven § 51. Vi ga varsel om tvangsmulkt til 1 virksomhet som ikke hadde oppfylt opplysningsplikten til tilsynsmyndigheten med hjemmel i spesialisthelsetjenesten § 6-2. Saken er avsluttet fordi virksomheten etter hvert oppfylte denne plikten.

Saker til politi/påtalemyndighet

I 2018 begjærte vi påtale mot 6 helsepersonell og mot 3 virksomheter. Vi begjærte også påtale mot 3 alternative behandlere.

Søknad om ny autorisasjon og rekvireringsrett

I 2018 behandlet Statens helsetilsyn 120 søknader fra 109 ulike helsepersonell. Vi innvilget 52 søknader helt eller delvis og avslo 82. Når en søknad gjelder både ny og begrenset autorisasjon, registreres begge utfallene. Summen av antall innvilgelser og avslag er derfor høyere enn antall behandlede søknader

Vi ga 16 helsepersonell ny autorisasjon uten begrensninger og 22 fikk ny begrenset autorisasjon til å utøve virksomhet på bestemte vilkår. Vi opphevet begrensninger i autorisasjonen for 10 helsepersonell etter søknad. Fire leger fikk ny rekvireringsrett for legemidler i gruppe A og B.  

Klager på Statens helsetilsyns vedtak

Statens helsetilsyn oversendte 79 klager på vedtakene våre til Helseklage ved Statens helsepersonellnemnd (HPN) i 2018 - mot 110 i 2017. HPN behandlet 81 klager på våre vedtak. De stadfestet 76 vedtak og omgjorde 5.

Antall saker og saksbehandlingstid

I 2018 fikk Statens helsetilsyn 466 nye saker til behandling. Vi ferdigbehandlet 469 tilsynssaker mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten. Av sakene som ble ferdigbehandlet, var 379 saker oversendt fra fylkesmennene, 44 fra andre lands tilsynsmyndigheter og 46 startet hos Helsetilsynet.

Median saksbehandlingstid for tilsynssaker i 2018 var 4, 6 måneder, mot 5,8 måneder i 2017.

Antall saker behandlet av fylkesmennene

Fylkesmennene avsluttet 2938 tilsynssaker der helsepersonell og/eller virksomheter ble vurdert. I 1819 av sakene vurderte fylkesmennene virksomheter, enten alene eller sammen med personell i samme sak. I 750 av sakene ble det påpekt lovbrudd hos virksomhet. Når en tilsynssak kun gjelder en virksomhet, er hovedregelen at fylkesmennene avslutter saken.

 

Tabell 4 Fordeling av reaksjoner gitt av Statens helsetilsyn i 2018 - fordelt på hvor saken startet

Tabell 4 Fordeling av reaksjoner gitt av Statens helsetilsyn i 2018 - fordelt på hvor saken startet

I noen saker er det gitt mer enn én reaksjon, og i noen saker har ett helsepersonell mistet mer enn én autorisasjon/lisens.