Hopp til hovedinnhold

Etter å ha mottatt standard behandling for ventrikkelkreft uten ønsket resultat, ønsket pasienten som en siste utvei å prøve behandling med immunterapi selv om dette ikke er en del av standard behandling som tilbys for denne krefttypen. Pasienten betalte derfor selv for immunterapibehandling ved et privat sykehus.

Etter å ha dokumentert god effekt av behandlingen, ba pasienten på ny om å få behandlingen dekket gjennom det offentlige tilbudet, men fikk avslag av helseforetaket. Denne avgjørelsen ble stadfestet av Fylkesmannen. Det var enighet om at pasienten hadde hatt svært god effekt av immunterapibehandling. Det forelå flere uttalelser til støtte for at pasienten burde fullføre immunterapibehandlingen. Det var innhentet «second opinion» fra spesialister ved et annet helseforetak og det forelå en uttalelse fra det nyopprettede Ekspertpanelet, som har en rådgivende rolle i å hjelpe pasienter med alvorlig livsforkortende sykdom med å få en vurdering av sine behandlingsmuligheter etter at etablert behandling er prøvd og ikke lenger har effekt. Ekspertpanelet anbefalte ikke at behandlingen skulle tilbys generelt, men denne konkrete pasienten hadde hatt en klar forbedring og de anbefalte derfor å fortsette behandlingen.

Til tross for omfattende og entydig dokumentasjon på at pasienten hadde hatt svært god effekt av behandlingen, mente verken sykehuset eller Fylkesmannen det var riktig å ta i betraktning de nye opplysningene ut ifra et likebehandlingsprinsipp.

Helsetilsynet mente derimot at vi ikke kan se bort ifra den nye dokumentasjonen som er fremlagt, og at det ikke var gjort en individuell vurdering av denne konkrete pasientens rettigheter. Helsetilsynet støtter og forholder seg lojalt til prioriteringssystemet, men skal også behandle klager og vurdere om enkeltpersoner har fått innvilget sine individuelle rettigheter. Vi la avgjørende vekt på den dokumenterte effekten samt forventet nytte ved fullføringen av behandlingen, sammenholdt med de forventede konsekvensene det ville ha dersom behandlingen ble avsluttet før den ble fullført.

Helsetilsynet konkluderte med at det etter en individuell vurdering, var uforsvarlig å avslutte den pågående behandlingen dersom pasienten ikke får et annet tilbud om behandling som han kan ha forventet nytte av.

Statens helsetilsyn omgjør Fylkesmannen i - vedtak - gir rett til nødvendig helsehjelp

PDF