Hopp til hovedinnhold

Utviklingsprosjekt for det landsomfattende tilsynet med barnevern og sosiale tjenester i Nav

Helsetilsynet startet i 2021 et prosjekt for å utvikle metodikken som benyttes i landsomfattende tilsyn med barnevern og sosiale tjenester i Nav. Et viktig moment i utviklingen av metodikken er at tilsynet i større grad enn tidligere skal innrettes mot forbedringsprosesser i virksomhetene.

Metodikken skal benyttes i de landsomfattende tilsynene med barnevern og sosiale tjenester i Nav som skal gjennomføres fra midten av 2022 og ut 2023.

De landsomfattende tilsynene skal bidra til å styrke rettsikkerheten og kvaliteten i barneverntjenestene og Nav-kontorene der undersøkelsene viser at det er nødvendig, - ved å understøtte og bidra til virksomhetenes kvalitetsforbedringsarbeid. Et landsomfattende tilsyn vil også gi bredere kunnskap om den nasjonale tilstanden på de temaene som er valgt for tilsyn i barnevernet og de sosiale tjenestene i Nav.

Gjennomføringen av tilsynene i barneverntjenestene skal studeres for å evaluere og forbedre kvaliteten, virkningen og effektiviteten av tilsyn fremover. Barne- og familiedepartementet har bevilget støtte til denne forskningen. Prosjektet skal være ferdig i 2024.

Landsomfattende tilsyn med barnevern 2022-2023: Barneverntjenestens ansvar for oppfølging av barn plassert i fosterhjem

Helsetilsynet er bekymret for om barn får god og riktig oppfølging av barneverntjenesten når de bor i fosterhjem. God oppfølging av barn i fosterhjem er svært viktig for at barna skal få god omsorg, rett hjelp til rett tid og få ivaretatt sine rettigheter.Det er også viktig for at barnevernet skal ivareta internasjonale forpliktelser og for at tilliten til barnevernet skal øke. Tilsyn, ulike utredninger og rapporter, saker fra Den Europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) viser at det er flere store risikopunkter når det gjelder oppfølging av barn i fosterhjem.

Tilsynet vil bli innrettet mot barneverntjenestenes arbeid med å følge opp barn som er plassert i fosterhjem. Det legges vekt på den målrettede, løpende og helhetlige oppfølgingen som ofte går over mange år. Det legges særlig vekt på barnets rett til medvirkning, barnevernets plikt til å løpende vurdere barnets behov for endringer og nye tiltak, og om det er til barnets beste med nye vedtak om for eksempel samværsendringer, ettervern og tilbakeføring.

Landsomfattende tilsyn med sosiale tjenester i Nav 2022–2023: Nav-kontorenes ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad

Helsetilsynet har i flere år har vært bekymret for Nav-kontorenes ivaretakelse av barns behov ved tildeling av sosiale tjenester. Denne bekymringen har forsterket seg de siste årene som følge av at sårbare barn og unge har vært særlig utsatt under covid-19 pandemien.

I 2020-21 gjennomførte Helsetilsynet en risikovurdering av de sosiale tjenestene. Manglende kartlegging av barn var et av punktene med høyest risiko for svikt. 

Tilsynet innrettes mot tjenestene opplysning, råd og veiledning og økonomisk stønad, og følgende faser skal undersøkes:

  • kartlegging
  • vurdering og beslutning
  • oppfølging