Hopp til hovedinnhold

I 2021 mistet 155 helsepersonell til sammen 158 autorisasjoner. Dette er en økning på 30 tilbakekall sammenlignet med 2020.

Den hyppigste årsaken til at Helsetilsynet tilbakekalte autorisasjonen, er som tidligere år misbruk av rusmidler og atferd uforenlig med yrkesutøvelsen. Slik atferd omfatter blant annet tyveri av legemidler.

Vi tilbakekalte autorisasjonen til 7 helsepersonell der uforsvarlig virksomhet i form av svikt i medisinske eller pleiefaglige ferdigheter/kunnskaper var eneste grunnlag. For 38 tilbakekall var svikt i medisinske eller pleiefaglige ferdigheter/kunnskaper ett av flere andre grunnlag for tilbakekallet. Rusmiddelbruk var det hyppigste tilleggsgrunnlaget.

Flest reaksjoner til leger og sykepleiere

Vi ga 230 reaksjoner til helsepersonell i 2021 mot 209 i 2020. Vi ga 86 reaksjoner til leger, 64 til sykepleiere og 34 til hjelpepleiere/ omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere. Det var 44 leger som mistet autorisasjonen og 26 fikk advarsel. Videre mistet 2 leger rekvireringsretten for legemidler i gruppe A og B. I 2021 mistet 57 sykepleiere og 30 hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere autorisasjonen.

Suspensjoner og frivillig avkall

Statens helsetilsyn suspenderte autorisasjonen til 11 helsepersonell, mens saken deres ble behandlet. Det var 20 helsepersonell som ga frivillig avkall på autorisasjonen og 6 leger som ga frivillig avkall på rekvireringsretten for legemidler i gruppe A og B.

Begrenset autorisasjon

Vi begrenset autorisasjonen til 27 helsepersonell, av disse var 14 leger. Begrenset autorisasjon kan for eksempel innebære at en lege ikke kan arbeide som legevaktlege eller må arbeide under veiledning.

Reaksjoner til virksomheter – påpekte lovbrudd

Vi påpekte brudd på helse- og omsorgslovgivningen overfor 34 virksomheter i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten i 2021 mot 39 i 2020.

Statens helsetilsyn ga ingen pålegg med hjemmel i helseforskningsloven § 51 i 2021 eller varsel om tvangsmulkt med hjemmel i samme lov § 53. Vi ga heller ingen pålegg om retting eller stenging eller fastsatte tvangsmulkt med hjemmel i spesialisthelsetjenesteloven § 7-1, jf. helsetilsynsloven § 7 og 8.

Saker til politi/påtalemyndighet

I 2021 begjærte vi påtale overfor 7 helsepersonell og 3 virksomheter. I 11 saker fant vi ikke grunnlag for å begjære påtale.

Søknad om ny autorisasjon og rekvireringsrett

I 2021 behandlet Helsetilsynet 128 søknader fra 117 helsepersonell. Vi innvilget 50 søknader helt eller delvis og avslo 85. Når en søknad gjelder både ny og begrenset autorisasjon, registreres begge utfallene. Summen av antall innvilgelser og avslag er derfor høyere enn antall behandlede søknader.

Vi ga 15 helsepersonell ny autorisasjon uten begrensninger og 12 fikk begrenset autorisasjon til å utøve sin virksomhet under bestemte vilkår. Vi opphevet etter søknad begrensningene i autorisasjonen til 21 helsepersonell. To leger fikk tilbake rekvireringsretten for legemidler i gruppe A og B.

Klager på Statens helsetilsyns vedtak

I 2021 oversendte Helsetilsynet 67 klager på vedtakene våre til Helseklage ved Statens helsepersonellnemnd (HPN), mot 66 i 2020. Av de oversendte klagene var 47 klager på vedtak om administrativ reaksjon, inkludert 3 suspensjonsvedtak. Det var 20 klager som gjaldt avslag på søknad om ny autorisasjon/begrenset autorisasjon.

HPN behandlet 51 klager på våre vedtak i 2021. De opprettholdt 45 vedtak, omgjorde 4 vedtak og avviste 2 klager.

Antall saker og saksbehandlingstid

I 2021 fikk Helsetilsynet 341 nye saker til behandling. Vi ferdigbehandlet 394 saker der vi førte tilsyn med helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten. Av sakene som ble ferdigbehandlet, var 300 saker oversendt fra statsforvalterne, 43 fra andre lands tilsynsmyndigheter og 51 startet hos Helsetilsynet.

Median saksbehandlingstid for avsluttede tilsynssaker i 2021 var 5,4 måneder, mot 4,8 måneder i 2020.

Antall saker behandlet av statsforvalterne

I 2021 avsluttet statsforvalterne 2243 tilsynssaker der helsepersonell og/eller virksomheter ble vurdert. I 1336 av sakene vurderte statsforvalterne virksomheter, enten alene eller sammen med helsepersonell i samme sak. I 578 av sakene ble det påpekt lovbrudd hos virksomheten. Når en tilsynssak kun gjelder en virksomhet, er hovedregelen at statsforvalterne avslutter saken.

Tabell 1 Antall tilsynssaker avsluttet av Statens helsetilsyn og antall reaksjoner fordelt på årene 2011 til 2021
År Avsluttet med (minst én) reaksjon  Avsluttet uten reaksjon
2011 263 105
2012 229 84
2013 241 126
2014 285 118
2015 409 187
2016 284 144
2017 324 129
2018 333 137
2019 294 115
2020 220 87
2021 252 142

Tabell 2 Administrative reaksjoner fra Statens helsetilsyn til helsepersonell fordelt på helsepersonellkategorier i 2021
Yrkesgruppe Advarsel Begrenset autorisasjon eller lisens Tilbakekall av autorisasjon eller lisens Tilbakekall av rekvirerings- rett helt/delvis SUM

Leger

26

14

44

2

86

Tannleger 1 1 6   8
Psykologer 3 4 5   12

Sykepleiere

3

4

57

 

64

Jordmødre

2

 

1

 

3

Fysioterapeuter

3

 

1

 

4

Vernepleiere

1

1

4

 

6

Hjelpepleiere / omsorgs-arbeidere / helsefagarbeidere

2

2

30

 

34

Annet autorisert helsepersonell

2

1

10

 

13

SUM

43

27

158

2

230

 

Tabell 3 Årsaker for tilbakekall av autorisasjon/lisens for 2021 fordelt på helsepersonellkategori

Årsaker for tilbakekall av autorisasjon/lisens

Leger

Sykepleiere

Hjelpepleiere,  omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere

Andre

Sum

Helsefaglig svikt i yrkesutøvelsen

8

13

12

5

38

Ikke innrettet seg etter advarsel

1

 

 

 

1

Rusmiddelbruk

13

37

15

13

78

Legemiddeltyveri

 

15

7

5

27

 Seksuell utnytting av pasient/ bruker

2

3

3

3

11

Rollesammenblanding

2

2

2

1

7

Annen atferd i yrkesutøvelsen

5

5

11

3

24

Annen atferd utenfor yrkesutøvelsen

6

12

4

10

32

Sykdom

5

2

1

 

8

Mistet godkjenning i utlandet

13

10

 

4

27

Sum årsaker*

55

99

55

44

253

Antall tilbakekalte autorisasjoner

44

57

30

27

158

Antall helsepersonell **

 

 

 

 

155

* I noen av sakene foreligger flere årsaker for tilbakekall av en og samme autorisasjon. Derfor er summen av årsaker høyere enn antall tilbakekalte autorisasjoner.

** I noen saker har ett helsepersonelll mistet flere autorisasjoner - antall tilbakekall er derfor høyere enn antall helsepersonell

Tabell 4 Fordeling av reaksjoner gitt av Statens helsetilsyn i 2021 - fordelt på hvor saken startet

Saken startet hos

Antall avsluttede saker

Antall administrative reaksjoner til helsepersonell / påpekte lovbrudd overfor virksomheter

Helsepersonell

Virksomhet

SUM

Tilbakekall av autorisasjon/ lisens

Advarsel

Begrensning av autorisasjon/lisens

Tilbakekall rekv. rett i gr. A og/ eller gr. B

Påpekt lovbrudd

Oslo og Viken

96

22

14

7

 

3

46

Innlandet

24

9

3

5

 

1

18

Vestfold og Telemark

43

19

7

1

 

1

28

Agder

23

15

2

4

 

3

24

Rogaland

13

7

3

   

1

11

Vestland

13

7

2

2

 

1

12

Møre og Romsdal

12

4

2

   

2

8

Trøndelag

24

11

2

2

   

15

Nordland

19

8

3

4

   

15

Troms og Finnmark

33

6

4

2

1

6

19

Statens helsetilsyn

51

8

1

 

1

16

26

Utenlandsk tilsynsmyndighet

43

42

       

42

SUM

394

158

43

27

2

34

264

Merk at noen tilsynssaker avsluttes uten administrativ reaksjon og noen tilsynssaker avsluttes med mer enn én administrativ reaksjon. I noen saker har ett helsepersonell mistet mer enn en én autorisasjon/lisens