Hopp til hovedinnhold

Helsetilsynet gjennomførte i 2020-2021 en risikovurdering av sosiale tjenester i Nav. Formålet var å finne områder hvor det er risiko for at brukere og deres familier kan oppleve svikt i tjenestene.

Områdene som ble rangert med høyest risiko for svikt er:

  • barns behov blir ikke tilstrekkelig kartlagt
  • barn og unge får ikke et samordnet tjenestetilbud
  • personers sosiale situasjon og helsesituasjon blir ikke tilstrekkelig kartlagt
  • personer som har, eller som står i fare for å få sosiale problemer, tilbys ikke tjenesten opplysning, råd og veiledning

Helsetilsynet følger opp resultatene fra risikovurderingen gjennom tilsyn. I det landsomfattende tilsynet i 2022-2023 skal statsforvalterne føre tilsyn med ivaretakelse av barns behov når familien søker økonomisk stønad.

Statsforvalterne kan bruke resultatene fra risikovurderingen i valg av egeninitierte tilsynsaktiviteter. Rapporten kan også være relevant for kommuneledelse og Nav-ledere i arbeidet med å forbedre Nav-kontorenes praksis. Den kan også være relevant for Arbeids- og velferdsdirektoratet i rollen som fagdirektorat for de sosiale tjenestene.

Risikovurdering av sosiale tjenester i Nav

Rapport fra Helsetilsynet 4/2022
PDF

Risikovurdering av sosiale tenester i Nav

Rapport fra Helsetilsynet 4/2022

Bilde av forsiden rapport fra Helsetilsynet 4/2022

Nav-kontorenes ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad. Veileder for landsomfattende tilsyn 2022-2023

Internserien 4/2022
PDF