Hopp til hovedinnhold

Fastlegeordningen har over lengre tid vært under press, og Helsedirektoratet beskriver situasjonen som alvorlig. Per 1. kvartal 2022 stod 153 000 personer i Norge på en liste uten fast lege. Disse har rett til fastlege, en rettighet de i realiteten ikke får innfridd. Det er alvorlig slik Helsetilsynet vurderer det.

Etter tett dialog med statsforvalterne om utviklingen den siste tiden, besluttet Helsetilsynet å gå gjennom ferske tilsynserfaringer om allmennlegetjenester og legevakt i kommunene.  Vi har også hatt møte med brukerrådet i Helsetilsynet for å få innspill fra pasient-, bruker- og pårørendeorganisasjoner.

Samlet sett viser gjennomgangen at fastlegeordningen er under press i hele landet. Kommunenes evne og muligheter til å levere forsvarlige allmennlegetjenester er satt på strekk.

Helsetilsynet er særlig bekymret for pasienter som i utgangspunktet er sårbare, de som har sammensatte helseproblemer og som trenger jevnlig oppfølging av fastlegen. Eldre multisyke pasienter som ikke har tilgang til en stabil fastlegerelasjon, forsinket diagnostikk av kreftsykdom og svikt i oppfølgingen av personer med alvorlig sykdom etter behandling i spesialisthelsetjenesten er eksempler på svikt i helsehjelpen som allerede har skjedd. Etter Helsetilsynets vurdering er dette en pågående risiko og gitt den utviklingen vi ser, er det grunn til å anta at tilsvarende svikt vil skje igjen.

Presset fastlegesituasjon har konsekvenser for pasientene – gjennomgang av tilsynserfaringer

Rapport fra Helsetilsynet 3/2022
PDF

Presset fastlegesituasjon har konsekvenser for pasientene – gjennomgang av tilsynserfaringer

Rapport fra Helsetilsynet 3/2022

Forsidebilde rapport 3/2022