Hopp til hovedinnhold

Forskningen har bidratt til at vi for første gang kan presentere kunnskap om tilsynets betydning for praksisutøvelse og forbedringsarbeid på sosialområdet i Nav og barnevernsområdet, og har munnet ut i rapportene «Forbedringsarbeid etter tilsyn med sosiale tjenester i Nav: Forskning på landsomfattende tilsyn 2022–2023 med sosiale tjenester i Nav» og «Barneverntjenesters forbedringsarbeid etter tilsyn: Forskning på landsomfattende tilsyn 2022–2023 med barnevernstjenesters oppfølging av barn i fosterhjem».

Det er et hovedfunn i begge rapporter at tilsynet ikke bare bidrar til å avdekke lovbrudd, men også parallelt bidrar til kvalitetsforbedring og læring. Studien viser en sammenheng mellom tilsynets metodikk og potensialet for kvalitetsforbedring i barnevernstjenestene.  

— Dette er et gledelig funn, som understøtter at vi beveger oss i riktig retning på hvordan vi videreutvikler tilsynsmetodikken og innretter det landsomfattende tilsynet, sier avdelingsdirektør Siri Bækkevold, i Helsetilsynet.

Mer veiledning og støtte

En hovedanbefaling i rapportene er at tilsynet i større grad må veilede og støtte tjenestene i hvordan de skal rette lovbrudd, drive forbedringsarbeid, og at tilsynet følger tettere opp praksisendringer. I denne sammenheng vises det blant annet til helsefeltet og bruk av ulike teorier og modeller for kvalitetsforbedring.

— Dette er viktige tilbakemeldinger og noe vi allerede forsøker ut i oppfølgingstilsynet med barneverntjenestenes undersøkelsesarbeid som nylig har startet opp, sier Bækkevold.

Det er generelt lite forskning på tilsyn og tilsynets rolle og funksjon. På oppdrag fra Helsetilsynet, med midler fra Barne- og familiedepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, fulgte SHARE-instituttet to av våre landsomfattende tilsyn i 2022–2023, på henholdsvis barnevernsområdet og sosialområdet.

Tilsynsfaget og tilsynsmetodikk er i stadig utvikling, og de to landsomfattende tilsynene har inngått i et felles utviklingsprosjekt i Helsetilsynet. Prosjektet tar utgangspunkt i Helsetilsynets strategiske plan (2020–25), policy for tilsynssaker og erfaringer fra sepsistilsynet (Rapport 8/2019).

Lenke til rapportene hos SHARE