Hopp til hovedinnhold

De fleste tilsynssakene behandles og avgjøres av statsforvalterne. Tallet på saker som er behandlet av Statens helsetilsyn, er derfor relativt lavt sammenlignet med det totale antall behandlede saker.

Men når statsforvalterne mener det kan være grunnlag for å gi administrative reaksjoner til helsepersonell eller til virksomheter, oversendes saken til Statens helsetilsyn som har myndighet til å gi slike reaksjoner. Det kan være å begrense eller tilbakekalle helsepersonells autorisasjon eller gi pålegg eller tvangsmulkt til virksomheter.

Antall saker og saksbehandlingstid

I 2023 fikk Helsetilsynet 213 nye tilsynssaker til behandling. Vi ferdigbehandlet 244 saker der vi førte tilsyn med helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten. Av disse sakene var 162 oversendt fra statsforvalterne, 27 fra andre lands tilsynsmyndigheter og 55 startet hos Helsetilsynet.

Median saksbehandlingstid for avsluttede tilsynssaker i 2023 var 5,3 måneder, mot 4,3 måneder i 2022.

Antall saker behandlet av statsforvalterne

Tallene for avsluttede tilsynssaker hos statsforvalterne for 2023 er ikke klare ennå. De vil offentliggjøres i Helsetilsynets årsrapport for 2023.

Flest reaksjoner til leger og sykepleiere

Vi ga 152 reaksjoner til helsepersonell i 2023, mot 199 i 2022. Av reaksjonene var 52 til leger, 38 til sykepleiere og 24 til helsefagarbeidere/omsorgsarbeidere/hjelpepleiere. Vi tilbakekalte autorisasjonen til 29 leger. Videre tilbakekalte vi rekvireringsretten for legemidler i gruppe A og B til 4 leger.

Vi tilbakekalte autorisasjonen til 33 sykepleiere og 24 hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/ helsefagarbeidere.

Vi ga 3 faglige pålegg i 2023, alle var til leger.

Suspensjoner og frivillig avkall

Statens helsetilsyn suspenderte autorisasjonen til 26 helsepersonell mens saken deres ble behandlet. Det var 17 helsepersonell som ga frivillig avkall på autorisasjonen og 6 leger som ga frivillig avkall på rekvireringsretten for legemidler i gruppe A og B.        

Begrenset autorisasjon                       

Vi begrenset autorisasjonen til 28 helsepersonell, av disse var 16 leger. Begrenset autorisasjon kan for eksempel innebære at en lege ikke kan arbeide som legevaktlege eller bare arbeide innenfor et begrenset fagområde eller i en bestemt stilling.

Tilbakekall av autorisasjon/lisens

I 2023 tilbakekalte Helsetilsynet 117 autorisasjoner som gjaldt 112 helsepersonell. Dette er 21 færre tilbakekall enn i 2022.  

Den hyppigste årsaken til at Helsetilsynet tilbakekalte autorisasjonen er, som tidligere år, bruk av rusmidler og atferd uforenlig med yrkesutøvelsen. Slik atferd omfatter blant annet tyveri av legemidler.        

Vi tilbakekalte autorisasjonen til 7 helsepersonell der uforsvarlig virksomhet i form av svikt i medisinske eller pleiefaglige ferdigheter/kunnskaper, var det eneste grunnlaget. For 37 tilbakekall var svikt i medisinske eller pleiefaglige ferdigheter/kunnskaper ett av flere grunnlag for tilbakekallet. Rusmiddelbruk var det hyppigste tilleggsgrunnlaget.

Reaksjoner til virksomheter – påpekte lovbrudd

I 2023 påpekte vi brudd på helse- og omsorgslovgivningen overfor 24 virksomheter i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, mot 22 i 2022.

Statens helsetilsyn ga i 2023 ett pålegg om retting etter helsetilsynsloven § 8, men ingen pålegg om stenging etter samme bestemmelse. Vi fastsatte ikke tvangsmulkt etter helsetilsynsloven § 9, jf. spesialisthelsetjenesten § 1-2.

Saker til politi/påtalemyndighet

Ordningen med påtalebegjæring fra offentlig myndighet ble opphevet i 2022. Men i mange saker ønsker påtalemyndigheten likevel anbefalinger fra fagmyndigheten.

I 2023 behandlet vi 9 saker der vi ikke anbefalte straffeforfølging. Vi anbefalte straffeforfølging overfor én virksomhet.

Vi anmeldte 5 helsepersonell til politiet for vurdering av mulig straffbart forhold.

Søknad om ny autorisasjon og rekvireringsrett

I 2023 behandlet Helsetilsynet 108 søknader fra 99 helsepersonell. Vi innvilget 55 søknader helt eller delvis og avslo 60. Når en søknad gjelder både ny og begrenset autorisasjon, registreres begge utfallene. Summen av antall innvilgelser og avslag er derfor høyere enn antall behandlede søknader.

Vi ga 13 helsepersonell ny autorisasjon uten begrensninger og 16 fikk begrenset autorisasjon til å utøve sin virksomhet under bestemte vilkår. Vi opphevet etter søknad begrensningene i autorisasjonen til 24 helsepersonell. To leger fikk tilbake rekvireringsretten for legemidler i gruppe A og B.

Klager på Statens helsetilsyns vedtak

I 2023 oversendte Helsetilsynet 47 klager på vedtakene våre til Helseklage ved Statens helsepersonellnemnd, mot 72 i 2022. Av de oversendte klagene var 37 klager på vedtak om administrativ reaksjon, inkludert 2 suspensjonsvedtak. Det var 10 klager som gjaldt avslag på søknad om ny autorisasjon/begrenset autorisasjon.

Statens helsepersonellnemd behandlet 66 klager på vedtakene våre i 2023. De opprettholdt 51 vedtak, omgjorde 13 og opphevet 2.

Antall tilsynssaker behandlet av Statens helsetilsyn og reaksjoner fordelt på årene 2014 til 2023 (tabell og figur)

År Avsluttet med minst én reaksjon  Avsluttet uten reaksjon
2014 285 118
2015 409 187
2016 284 144
2017 324 129
2018 333 137
2019 294 115
2020 220 87
2021 251 143
2022 207 82
2023 166 78

 

Typer reaksjoner fra Statens helsetilsyn til helsepersonell fordelt på helsepersonellkategorier i 2023 (tabell og figur)

Yrkesgruppe Faglig pålegg Begrenset autorisasjon eller lisens Tilbakekall av autorisasjon eller lisens Tilbakekall av rekvirerings- rett helt/delvis SUM
Leger 3 16 29 4 52
Tannleger     4   4
Psykologer   1 9   10
Sykepleiere   5 33   38
Fysioterapeuter   3 4   7
Vernepleiere   1 9   10
Hjelpepleiere/ omsorgsarbeidere/  helsefagarbeidere     24   24
Annet autorisert helsepersonell   2 5   7
SUM 3 28 117 4 152

Årsaker til tilbakekall av autorisasjon/lisens for 2023 fordelt på helsepersonellgrupper (tabell og figur)

Årsaker for tilbakekall av autorisasjon/lisens  Leger Sykepleiere Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere Andre Sum 
Helsefaglig svikt i yrkesutøvelsen 10 15 8 11 44
Brudd vilkår begrenset autorisasjon 2 1 1 3 7
Rusmiddelbruk 9 22 11 10 52
Legemiddeltyveri 1 10 3 2 16
Seksuell utnytting av pasient/bruker 3 1 1 3 8
Rollesammenblanding 2 1 1 5 9
Annen atferd i yrkesutøvelsen 9 3 9 9 30
Annen atferd utenfor yrkesutøvelsen  2 4 5 5 16
Sykdom 2     2 4
Mistet godkjenning i utlandet 6 6 2 1 15
Sum årsaker* 46 63 41 51 201
Antall tilbakekalte autorisasjoner 29 33 24 31 117
Antall helsepersonell**         112

* Det kan være flere årsaker til at autorisasjon/lisens blir tilbakekalt i én enkelt sak. Tallet på vurderingsgrunnlag/årsak er derfor høyere enn tallet på tilbakekalte autorisasjoner/lisenser.

** I noen saker har ett og samme helsepersonell fått tilbakekalt flere autorisasjoner (f.eks. både autorisasjon som lege og sykepleier). Tallet på tilbakekalte autorisasjoner er derfor noe høyere enn antall helsepersonell.

Fordeling av reaksjoner gitt av Statens helsetilsyn i 2023 - fordelt på hvor sakene startet 

Saken startet hos

Antall avsluttede saker

Antall administrative reaksjoner til helsepersonell / påpekte lovbrudd overfor virksomheter

Helsepersonell

Virksomhet

SUM

Tilbakekall av autorisasjon/ lisens

Begrensning av autorisasjon/ lisens

Tilbakekall av rekv.rett i gr. A og/ eller gr. B

Faglig pålegg

Påpekt lovbrudd

Oslo og Viken

53

24

8

1

 

 

33

Innlandet

14

8

1

 

 

 

9

Vestfold og Telemark

16

9

4

 

1

 

14

Agder

11

9

 

 

1

 

10

Rogaland

14

8

3

 

   

11

Vestland

19

12

4

1

   

17

Møre og Romsdal

5

1

       

1

Trøndelag

14

7

    1 1

9

Nordland

9

7

1

 

   

8

Troms og Finnmark

7

3

2

     

5

Statens helsetilsyn

55

11

3

 

 

23

37

Utenlandsk tilsyns-myndighet

27

18

2

2

 

 

22

SUM

244

117

28

4

3

24

176

Nb! Merk at noen tilsynssaker avsluttes uten administrativ reaksjon og noen tilsynssaker avsluttes med mer enn én administrativ reaksjon.