Hopp til hovedinnhold

Målgrupper og hensikt med nettstedet

Statens helsetilsyns nettsted er først og fremst laget for alle med ansvar for sosiale tjenester, barnevern-, helse- og omsorgstjenester, og for journalister. Andre målgrupper er befolkningen, bruker- og yrkesorganisasjoner og forvaltningen.

Nettstedet har ikke informasjon om sykdommer eller hva de enkelte delene i helsetjenesten tilbyr.
 
På nettstedet finnes:

  • myndighetenes krav til tjenestene: lover, forskrifter, rundskriv og annet som uttrykker myndighetenes forståelse av lover og forskrifter – se særlig menyen Regelverk
  • funn og erfaringer fra klagebehandling og tilsyn: tilsynsrapporter, avgjørelser i tilsynssaker og rapporter etter varsel om alvorlig hendelse, serien “Rapport fra Helsetilsynet”, data om klagebehandling, andre publikasjoner og høringsuttalelser med mer – se særlig menyene Tilsyn og Publikasjoner
  • informasjon om befolkningens rettigheter og klageordninger: for tjenesteytere som skal ivareta rettighetene og for befolkningen – se særlig menyen Rettigheter og klagemuligheter
  • informasjon om kunnskapsgrunnlaget for tilsyn og klagebehandling og hvordan tilsynsmyndighetene arbeider: metoder, kunnskapskilder, tilsynsplaner, saksbehandlingsrutiner, oppgaver, myndighet og organisering – se særlig menyene Om tilsynsmyndighetene og Tilsyn / Kunnskapskilder.

Søke- og navigeringsmuligheter, oversikt over nytt stoff, abonnement på nyheter


Søkemulighetene er beskrevet i artikkelen Tips til navigering og søking.

Oversikt over det som er publisert sist finnes i Sist publisert, se fanen midt på forsiden.

Abonnement på nyheter tegnes på Abonnement RSS, se øverst til høyre. Abonnentmeldingene inneholder informasjon om nyheter (øverst på forsiden av nettstedet) og andre endringer på nettstedet (nye lenker, endringer i eksisterende regelverk osv.).

Bruk av informasjonen fra nettstedet – beskyttelse av opphavsrett

Forbud mot å publisere tekster eller dokumenter på andre nettsteder
Tekst som er publisert på www.helsetilsynet.no er omfattet av opphavsrettslig vern etter åndsverksloven. Det betyr at det ikke er anledning til å publisere tekster eller dokumenter på andre nettsteder eller på andre måter som gjør tekstene eller dokumentene offentlig tilgjengelige.

Statens helsetilsyn vil vurdere henvendelser om tillatelse til å publisere tekster. Oppgi hva som er formålet med publiseringen.

Unntak for ”offentlige dokumenter”

Unntak gjelder for offentlige dokumenter. Hva unntaket omfatter fremgår av åndsverkloven § 9: ”Lover, forskrifter, rettsavgjørelser og andre vedtak av offentlig myndighet er uten vern etter denne lov. Det samme gjelder forslag, utredninger og andre uttalelser som gjelder offentlig myndighetsutøvelse, og er avgitt av offentlig myndighet, offentlig oppnevnt råd eller utvalg, eller utgitt av det offentlige. Likeledes er offisielle oversettelser av slike tekster uten vern etter denne lov.”. Enkelte brev på nettstedet vil være omfattet av dette unntaket. Tekster skrevet for nettstedet (artikler) er ikke offentlige dokumenter i denne forstand.

Bilder

De bildene av ledergruppens medlemmer som finnes i artikkelen Oppgåver og organisering – Statens helsetilsyn kan brukes fritt. Vær vennlig å oppgi fotograf.

Andre bilder på nettstedet er det ikke lov å reprodusere uten tillatelse.

Sitater
”Det er tillatt å sitere fra et offentliggjort verk i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger” (åndsverkloven § 22). Statens helsetilsyn ber om at det oppgis kilde og dato ved sitater. Dato er viktig fordi innholdet på nettstedet stadig oppdateres.  

Bruk av logo

Logoen for Statens helsetilsyn (finnes blant annet øverst til venstre på nettstedet her og på brevark) kan ikke brukes uten tillatelse fra Statens helsetilsyn.

Mer om opphavsrett finnes på nettstedet www.clara.no.

Lenking til www.helsetilsynet.no

Statens helsetilsyn ønsker at lenking til www.helsetilsynet.no følger disse retningslinjene, som oppfatter som god skikk for internett:

  • ikke lenk slik at en side fra www.helsetilsynet.no vises innen rammen av et annet nettsted
  • bruk nøyaktig tittel på artikkel eller dokument som det lenkes til.

Oppdatering

Redaksjonen legger stor vekt på at innholdet er korrekt og oppdatert, og at lenker virker. Alle artikler skal ha dato for siste oppdatering til slutt i artikkelen. Artikler som genereres automatisk (for det meste lister) har av tekniske grunner ikke opplysning om ”Sist oppdatert …”.  men det fremgår av innhold på listene som er merket med dato.

Regelverksmenyen oppdateres på grunnlag av lesing av kildene til lover, forskrifter og rundskriv minst en gang hver uke. Vær oppmerksom på at regelverksmenyen inneholder gjeldende regelverk med forarbeider. Prosessene som fører frem til lover og forskrifter eller endringer finnes ikke på nettstedet før loven, forskriften eller endringen har trådt i kraft.  

Tilsynsrapporter publiseres normalt innen ett døgn etter at Statens helsetilsyn har mottatt rapporten for publisering fra statsforvalterembetet.

Melding av feil og synspunkter på nettstedet

Redaksjonen ønsker melding om alle typer feil på nettstedet. Meldinger hit blir vanligvis bevart i løpet av en til to arbeidsdager.

Synspunkter om innhold som er uklart skrevet, struktur som er lite brukervennlig, innhold som mangler osv. tas imot med takk.

Redaksjon

Nettstedets ansvarlige redaktør er direktør i Statens helsetilsyn, Jan Fredrik Andresen.

Redaksjonen for nettstedet er Magne Braaten, Helge Høifødt, Jostein Ingulfsen, Signe Romuld, Toril Skarsgard, Julia Undset og Nina Vedholm (leder). Henvendelser rettes til

.

Historie, omfang og bruk

Nettstedet www.helsetilsynet.no ble satt i drift våren 1996. De første årene var det særlig tilgjengeliggjøring av lover, forskrifter og rundskriv for helsetjenesten som det viste seg å være stor etterspørsel etter.

I 2014 inneholder nettstedet 

  • ca. 7000 artikler og menyer (alt som åpner i publiseringsløsningen med ramme og logo osv.)
  • ca. 2000 dokumenter (pdf og andre formater som åpner i eget vindu) 
  • ca. 1000 lenker til andre nettsteder.