Helsetilsynet

2020

NOU 2020: 5 - Likhet for loven – høringssvar

Forslag om å innføre krav om at kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester – høringssvar

Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanning – høringssvar

Forlengelse av midlertidige hjemler i helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) – høringssvar

Forslag til endring i lov om høyere yrkesfaglig utdanning(fagskoleloven) og forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften) – høringssvar

Uttalelse til nasjonal veileder «Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming»

Endringer i diskrimineringsombudsloven og arbeidsmiljøloven - høringsuttalelse

Nasjonal veileder for vanedannende legemidler – høringsuttalelse

Forslag om rekvireringsrett for influensavaksine for farmasøyter. Endringer i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek høringsuttalelse

Forslag til lov om informasjonstilgang mv. for Koronakommisjonen – høringsuttalelse

NOU 2020:1 Tjenester til personer med autisme og Tourettes – høringsuttalelse

Gjennomføring av landsomfattende undersøkelse med tilgjengeligheten til sosiale tjenester i Nav - oppdatert skjema

Medbrakt kompetanse - lisens til helsepersonell mm – forslag om endringer i helsepersonelloven mm - Høringsuttalelse

Midlertidige endringer i smittevernloven om karantene ved nærkontakt med bekreftet smittet person og isolering – høringsuttalelse

Anbefalinger om LAR legemiddelassistert rehabilitering under covid-19 – høringssvar

Forslag om endringer i EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell m.m. høringssvar

Prioriteringsnotat om sykehjem og hjemmetjenester – høringssvar

Utkast til midlertidig lov om tilpasninger for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 – høringsuttalelse

Forslag til midlertidig forskrift om unntak fra aktivitetsplikt mv. etter sosialtjenesteloven – høringssvar

Forslag til endringer i helsepersonelloven § 34 og ny § 34 a høringsuttalelse