Hopp til hovedinnhold
Bilde av forsiden

Barnets synspunkt når ikke frem. Oppsummeringsrapport etter landsomfattende tilsyn med Bufetat 2017.

Rapport fra Helsetilsynet 3/2018
PDF

Publikasjonen i epub-format

epub

Tilsynsrapporter Bufetats bistandsplikt 2017

Søk

Veileder for landsomfattende tilsyn 2017: Bufetats oppfyllelse av bistandsplikten til kommunene ved behov for akuttiltak og institusjonsplass.

Internserien 4/2017
PDF

Bufetat har god akuttberedskap, men stemma til barnet blir ofte borte

Artikkel fra Tilsynsmelding 2017
PDF
Bestilling av trykte eksemplarer

Denne publikasjonen kan bestilles

Landets fylkesmenn har gjennomført tilsyn med de regionale inntaksenhetene i Bufetat og med Nasjonalt inntaksteam (NIT). Tilsynet omfattet Bufetats bistandsplikt i akuttsituasjoner og ved søknad om planlagte institusjonstiltak, som hjelpe-, omsorgs- eller atferdstiltak. Barnets medvirkning var et gjennomgående element i undersøkelsene av alle tiltakstypene. Medvirkning betyr at barnet får tilpasset informasjon og blir gitt anledning til å gi uttrykk for sine synspunkter. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i tråd med dets alder og utvikling.

Bufetat skal lede og kontrollere sin virksomhet slik at det tilbys egnede tiltak når kommunene ber om bistand. For å finne et egnet tiltak, må Bufetat ha tilstrekkelig kjennskap til både barnets behov og situasjon, og om aktuelle tiltak. Bufetat må så gjøre en konkret vurdering av hvorfor det foreslåtte tiltaket er til dette barnets beste. Barnets situasjon og behov må være avgjørende for hvor raskt tilbud om tiltak gis.

I denne rapporten oppsummeres funnene i tilsynene. Tilsynsrapportene viser at akuttberedskapen er forsvarlig, men at det svikter på andre sentrale områder i Bufetats arbeid med å oppfylle bistandsplikten. Det er et gjennomgående funn at Bufetat ikke sørger for barnets medvirkning når de behandler søknadene om tiltak. Et annet funn er at Bufetat ikke sikrer at de har tilstrekkelig informasjon om barnet, dets situasjon og behov når det blir gitt tilbud om tiltak.

Bufetat er nå godt i gang med forbedringsarbeid på de områdene det ble påpekt lovbrudd. Fylkesmennene skal følge opp tilsynene inntil forholdene er rettet.