Hopp til hovedinnhold

Norge har internasjonale forpliktelser gjennom tilslutning til konvensjoner og inngåtte avtaler. Nedenfor omtales noen dokumenter som er relevante for de som har ansvar for barneverntjenester, sosial- og helsetjenester. Statens helsetilsyn har ikke forvaltningsansvaret for disse.

Regelverk på helsepersonellfeltet

Autorisasjon og spesialistutdanning – Helsedirektoratet

Nordiske konvensjoner

Det er to konvensjoner som er særlig relevante for sosial- og helsetjenestene: Nordisk konvensjon om sosialhjelp og sosiale tjenester og Overenskomst om felles nordisk arbeidsmarked for visse yrkesgrupper innen helsevesenet og for veterinærer.

Nordisk konvensjon om sosialhjelp og sosiale tjenester
Enkelte bestemmelser i denne konvensjonen gjelder også helsetjenesten, se artikkel 5 om bruk av nordiske språk og artikkel 9 om flytting til et annet nordisk land for personer som har behov for langvarig behandling eller pleie.

Veiledende merknader til nordisk konvensjon om sosialhjelp og sosiale tjenester

Overenskomst om felles nordisk arbeidsmarked for visse yrkesgrupper innen helsevesenet og for veterinærer
Denne overenskomsten regulerer i hvilken utstrekning autorisasjon og lisens som helsepersonell fra ett nordisk land skal gi rett til tilsvarende autorisasjon og lisens i andre nordiske land m.m.

FN, Europarådet og Haagkonvensjonen

Norge er bundet av Den Europeiske menneskerettighetskonvensjon av 1950.
Den Europeiske menneskerettighetskonvensjon

Menneskerettsloven, se vedlegg til loven. 

Barnekonvensjonen (i menneskerettsloven)
Lov av 1999-05-21 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven). FNs konvensjon for barns rettigheter av 20. november 1989 er inkorporert i norsk rett ved menneskerettsloven § 2 nr. 4, jf. vedlegg 7 (engelsk tekst) og vedlegg 8 (norsk tekst)

Konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Ratifisert av Stortinget 19. mars 2013. Se også FNs konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) FN-Sambandet.

Lov om Haagkonvensjonen 1996
Lov om gjennomføring av konvensjon 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn.